Road to Intermediate Japanese

Kore wa nan deshoo ka?

What is this?

Upper Basic Level

We use this item to fasten two objects.
You can see this on a seat of a plane, a wallet or a pocket.
There is no Japanese original word for this, so this is a Katakan word.

Hinto(hint)

Futatsu no mono o tomeru no ni tsukaimasu.
Zaseki no kabaa ni yoku tsukawarete imasu.
Kooto no poketto ni mo tsukawarete imasu.
Hazusu toki, oto ga shimasu.

Vocabulary

Audio 1.futatsutwo
Audio 2.monothing
Audio 3.zasekiseat (vehicle, airplane, theater)
Audio 4.kabaacover
Audio 5.yokuoften, frequently
Audio 6.kootocoat
Audio 7.pokettopocket
Audio 8.otosound, audio, noise
Audio 9.oto ga shimasuto sound (set phrase)
Audio 10.tomemasu / tomeru

to fasten, attach to

Audio 11.tsukaimasu / tsukau

to use

Audio 12.tsukawarete

passive te form of tsukaimasu; be used

Audio 13.hazushimasu / hazusu

to take off, remove

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.