Intermediate Japanese 301 - Life in Japan

Shinka suru Kapuseru Hoteru

evolving Capsule hotel

Lower Intermediate level

Minasan wa Kapuseru-Hoteru ni tomatta koto ga arimasu ka?

Kapuseru-hoteru ni wa kyaku-shitsu ga arimasen.
Kyaku-shitsu no kawari ni, chiisana Kapuseru ga narande imasu.
Okyakusan wa sono Kapuseru no naka de nemasu.

Mukashi no Kapuseru-hoteru wa masani "Neru dake" deshita.
Tokoroga, kinnen, Kapuseru-hoteru wa ookiku shinka shimashita.

Saikin no Kapuseru-hoteru ni wa kirei na o-furo mo aru shi, sauna mo aru shi,
Rirakkusu-ruumu mo arimasu.
Oogata no Kapuseru-hoteru ni wa josei senyoo no furoa ga atte, Esute ya Neiru-Saron mo arimasu.
Neru tokoro igai, kookyuu na hoteru mitai desu.

Ryookin wa 1-paku 3,500-en kara 4,500-en.
Futsuu no hoteru no 4-bun no 1 desu.
Kapuseru-hoteru wa taitei eki no sugu chikaku ni aru node, totemo benri desu.
Tadashi, Kapuseru wa "Shinguru" dake. "Tsuin" mo "Daburu" mo arimasen.

Practice Each Sentence

1. Minasan wa Kapuseru-Hoteru ni tomatta koto ga arimasu ka?

minasan everyone, you, kapuseru capsule, hoteru hotel
tomatta ta form of tomarimasu; stay
-ta koto ga arimasu expressing one's experience; have done before

2. Kapuseru-hoteru ni wa kyaku-shitsu ga arimasen.

kyaku-shitsu guest room of a hotel
kyaku customer, client, guest, visitor, passenger, -shitsu room

3. Kyaku-shitsu no kawari ni, chiisana Kapuseru ga narande imasu.

kyaku-shitsu guest room of a hotel, -no kawari ni instead of, substitute for
chiisana small, kapuseru capsule
narande te form of narabimasu; line up, stand in line, -te imasu expressing progressive, state or habitual action

4. Okyakusan wa sono Kapuseru no naka de nemasu.

okyakusan customer, client, guest, visitor, passenger (polite)
kapuseru capsule, -no naka de in, inside, nemasu to go to bed, sleep, lie down

5. Mukashi no Kapuseru-hoteru wa masani "Neru dake" deshita.

mukashi old times, in the past, former
masani exactly, just, really, certainly
neru root form of nemasu; sleep, go to bed, lie down, -dake only

6. Tokoroga, kinnen, Kapuseru-hoteru wa ookiku shinka shimashita.

tokoroga however, kinnen in recent years
ookiku ku form of ookii; widely, greatly, totally, dramatically
shinka [sv] evolve

7. Saikin no Kapuseru-hoteru ni wa kirei na o-furo mo aru shi, sauna mo aru shi,
Rirakkusu-ruumu mo arimasu.

saikin no recent, current, the latest, saikin recently, lately, these days
kirei [na] pretty, beautiful, clean, o-furo / furo bath, bath room
sauna sauna bath, rirakkusu [sv] relax, ruumu room
[A] mo [B] mo both A and B, all A and B (and the others)
aru root form of arimasu; have, there is, -shi, -shi listing two or more factors; and, also

8. Oogata no Kapuseru-hoteru ni wa josei senyoo no furoa ga atte,
Esute ya Neiru-Saron mo arimasu.

oogata large size, large scale
josei-senyoo women only, josei woman, senyoo exclusive, only
furoa floor, atte te form of arimasu
esute esthetic clinic, beauty salon treatments, neiru-saron nail saloon
-ya A, B, etc., such as, -mo also, too

9. Neru tokoro igai, kookyuu na hoteru mitai desu.

neru root form of nemasu; sleep, go to bed, lie down, tokoro space, place
-igai except, other than
kookyuu [na] high-class, deluxe, luxury, hoteru hotel
-mitai desu expressing figurative, be like, looks like, resembling

10. Ryookin wa 1-paku 3,500-en kara 4,500-en.

ryookin charge, fee, fare, rate, ippaku staying one night, -kara from

11. Futsuu no hoteru no 4-bun no 1 desu.

futsuu ordinary, normal, 4-bun no 1 (yon-bun no ichi)1/4 (quarter)

12. Kapuseru-hoteru wa taitei eki no sugu chikaku ni aru node, totemo benri desu.

taitei usually, mostly, eki (train) station
sugu chikaku just near by, right there, sugu just, right, chikaku near, close
aru root form of arimasu; there is, be at, exist, -node because, therefore, so
totemo very, benri [na] convenient, handy, useful

13. Tadashi, Kapuseru wa "Shinguru" dake.
"Tsuin" mo "Daburu" mo arimasen.

tadashi however, but, Note that
shinguru single room (of a hotel), -dake only
tsuin twin (room), daburu double (room), [A] mo [B] mo (+ negative) neither A nor B

Vocabulary & Pick Up

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

kapuseru-hoteru ni tomatta koto ga arimasu ka?
verb ta form + -ta koto ga arimasu:expressing one's experience; have done before

Level 2 Chapter 7

chiisana kapuseru ga naran de imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

kirei na o-furo mo aru shi, sauna mo aru shi
-shi, -shi,:listing two or more factors; and, also

Level 3 Chapter 9

josei senyoo no furoa ga atte
te form -te / -kute / -de:used as a conjunction "and"

Level 2 Chapter 6

kookyuu na hoteru mitai desu
mitai desu:expressing something figuratively; look like, be like

Level 3 Chapter 4

eki no sugu chikaku ni aru node
plain form + node:expressing a reason or a cause; because, therefore, so

Level 2 Chapter 3

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.