Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2017/August/14 - 2017/August/20

Tenkizu

15-nichi wa "O-Bon" desu.
Takusan no kaisha wa konshuu O-Bon Yasumi desu.
12-nichi no "Nihon no Dekigoto" o mite kudasai.

Zannen nagara, konshuu, tenki wa yokunai desu.
Getsu-yoobi wa Kumori tokidoki Ame.
Sono ato mo zutto Kumori de, ichiji ame ga furu deshoo.

Marude Tsuyu ni modotta mitai desu.

Saikoo-kion wa 27-do kara 29-do.
Kono natsu no atsusa wa Tooge o koshita mitai desu.

Practice Each Sentence

1. 15-nichi wa "O-Bon" desu.

juugo-nichi 15th. of the month
o-bon Buddhist festival (day for ancestors)

2. Takusan no kaisha wa konshuu O-Bon Yasumi desu.

takusan no kaisha many companies, takusan many, a lot of, kaisha company
konshuu this week
o-bon yasumi Bon holidays, yasumi holiday, vacation, day off, be closed

3. 12-nichi no "Nihon no Dekigoto" o mite kudasai.

juuni-nichi 12th. of the month, Nihon no dekigoto News of Japan
dekigoto event, happening, affair, news
mite te form of mimasu; watch, see, look, -te kudasai please do

4. Zannen nagara, konshuu, tenki wa yokunai desu.

zannen nagara unfortunately, konshuu this week
tenki weather, yokunai nai form of ii; not good, not nice

5. Getsu-yoobi wa Kumori tokidoki Ame.

getsu-yoobi Monday, kumori cloudy weather, tokidoki sometimes, partly
ame rain

6. Sono ato mo zutto Kumori de, ichiji ame ga furu deshoo.

sono ato after that, -mo also, too, zutto all the time, all along
kumori cloudy weather, -de a conjunction "and"
ichiji for a short while, momentary
ame ga furimasu to rain, furu root form of furimasu; fall (rain, snow)
-deshoo expressing conjecture; should be, must be

7. Marude Tsuyu ni modotta mitai desu.

marude ... mitai just as if, just like
Tsuyu rainy season in Japan, modotta ta form of modorimasu; return

8. Saikoo-kion wa 27-do kara 29-do.

saikoo-kion highest temperature, saikoo highest, maximum
kion (atmospheric) temperature, -do degrees (celsius), -kara from

9. Kono natsu no atsusa wa Tooge o koshita mitai desu.

kono natsu this summer, atsusa heat [noun], atsui hot [adj]
tooge o koshimasu pass its peak (expression)
tooge the highest point on a mountain road
koshita ta form of koshimasu; exceed, be over, pass
-mitai it seems, it looks

-mitai has two functions.
1. to express speaker's uncertain conjecture or guess (here)
2. to express simile or to express something figuratively (line 7)
See Building Up Conversation - Level 3 - Chapter 4

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

Nihon no dekigoto o mite kudasai
verb te form + -te kudasai:please do

Level 2 Chapter 5

zutto kumori de
te form -te / -kute / -de:used as a conjunction "and"

Level 2 Chapter 6

ichiji ame ga furu deshoo
plain form + deshoo:must be, should be, will be

Level 3 Chapter 1

Tsuyu ni modotta mitai desu / atsusa wa tooge o koshita mitai desu
mitai desu:It seems, it looks (uncertain conjecture) / be like, look like (figurative expression)

Level 3 Chapter 4

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.