Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2017/July/24 - 2017/July/30

Tenkizu

Getsu-yoobi to ka-yoobi wa Kumori.
Sono ato wa zutto Kumori tokidoki Hare.
Kumo ga ooi hi ga tsuzukimasu.
Demo, ima no tokoro ame wa furanai yohoo desu.

Tada, kono jiki wa taiki no jootai ga totemo fu-antei desu.
Desukara, tokidoki ame ga furu kamo shiremasen.

Saikoo-kion wa 30-do kara 33-do.
Konshuu wa senshuu hodo atsukunai desu.

Practice Each Sentence

1. Getsu-yoobi to ka-yoobi wa Kumori.

getsu-yoobi Monday, ka-yoobi Tuesday, kumori cloudy weather

2. Sono ato wa zutto Kumori tokidoki Hare.

sono ato after that, zutto all the time, all along, kumori cloudy weather
tokidoki sometimes, partly, hare fine weather, sunny

3. Kumo ga ooi hi ga tsuzukimasu.

kumo clouds, [A] ga ooi [B] B which has many A, B with many A
hi day, tsuzukimasu to continue, last, go on

4. Demo, ima no tokoro ame wa furanai yohoo desu.

demo however, but, ima no tokoro at the moment, for the present (set phrase)
ame ga furimasu to rain, ame rain, furanai nai form of furimasu; fall (rain, snow)
yohoo [sv] forecast

5. Tada, kono jiki wa taiki no jootai ga totemo fu-antei desu.

tada however, jiki time, period, season
taiki atmosphere, air, jootai state, condition, totemo very
fu-antei [na] unstable, fu- un-, in-, dis-, antei [sv] become stable, be steady

6. Desukara, tokidoki ame ga furu kamo shiremasen.

desukara therefore, tokidoki sometimes, partly
ame ga furimasu to rain, furu root form of furimasu; fall (rain, snow)
-kamo shiremasen expressing possibility; possibly, could be, probably, maybe

7. Saikoo-kion wa 30-do kara 33-do.

saikoo-kion highest temperature, saikoo highest, maximum
kion (atmospheric) temperature, -do degrees (celsius), -kara from

8. Konshuu wa senshuu hodo atsukunai desu.

konshuu this week, senshuu last week
atsukunai nai form of atsui; hot
[A] wa [B] hodo -nai A is not as (much) as B

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

ame wa furanai yohoo
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

tokidoki ame ga furu kamo shiremasen
plain form + kamo shiremasen:expressing possibility; possibly, probably, could be, may be

Level 2 Chapter 8

konshuu wa senshuu hodo atsukunai
-hodo + negative:not as much as, not that much

Common Expressions & Sentences patterns File No. 001c

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.