Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2018/March/19 - 2018/March/25

Tenkizu

Getsu-yoobi wa gogo kara Ame ga furu deshoo.
Sonogo mo, moku-yoobi made tenki wa yokunai desu.

Mata, Ka-yoobi to Sui-yoobi wa kion ga ikkini sagatte, samuku narimasu.
Demo, Moku-yoobi kara mata atatakaku narimasu.

21-nichi no sui-yoobi wa "Shunbun no Hi" de, Shukujitsu desu.
Ainiku, tenki wa warui desu.

Tokyo de wa Sakura ga saki-hajimemashita.
Kondo no nichi-yoobi, Sakura wa Mankai ni naru hazu desu.

Sakura ga saku to, minna O-Hanami o shimasu.
Nichi-yoobi, ii tenki dattara, dono kooen mo hito de ippai ni narimasu yo.

Practice Each Sentence

1. Getsu-yoobi wa gogo kara Ame ga furu deshoo.

getsu-yoobi Monday, gogo kara in the afternoon, (start to do) from early afternoon
gogo p.m., afternoon, -kara from
ame ga furimasu to rain, ame rain, furu root form of furimasu; fall (rain, snow)
-deshoo expressing conjecture; should be, must be

2. Sonogo mo, moku-yoobi made tenki wa yokunai desu.

sonogo after that, -mo also, too
moku-yoobi Thursday, -made to, till, until
tenki weather, yokunai nai form of ii; not good, not nice

3. Mata, Ka-yoobi to Sui-yoobi wa kion ga ikkini sagatte, samuku narimasu.

mata also (/ again), ka-yoobi Tuesday, sui-yoobi Wednesday
kion (air) temperature, ikkini at once, all at once, sagatte te form of sagarimasu; go down, fall, drop
samuku ku form of samui; cold, narimasu to become, come to

4. Demo, Moku-yoobi kara mata atatakaku narimasu.

demo however, but, moku-yoobi Thursday, -kara from, mata (also /) again
atatakaku ku form of atatakai; warm, narimasu to become, come to

5. 21-nichi no sui-yoobi wa "Shunbun no Hi" de, Shukujitsu desu.

nijuuichi-nichi 21st. of the month, sui-yoobi Wednesday
Shunbun no Hi Vernal Equinox Day, -de a conjunction "and"
shukujitsu national holiday, public holiday

6. Ainiku, tenki wa warui desu.

ainiku unfortunately, tenki weather, warui bad

7. Tokyo de wa Sakura ga saki-hajimemashita.

-de place marker; in, at, Sakura cherry blossoms, cherry tree
sakimasu to bloom, -hajimemasu (stem +) to start to do, begin to do

8. Kondo no nichi-yoobi, Sakura wa Mankai ni naru hazu desu.

kondo no this, coming, next (time), nichi-yoobi Sunday
sakura cherry blossoms, cherry tree, mankai full bloom
naru root form of narimasu; become, come to
-hazu desu expressing supposition; should be, be expected

9. Sakura ga saku to, minna O-Hanami o shimasu.

sakura cherry blossoms, cherry tree, mankai full bloom
naru root form of narimasu; become, come to, -to when, if
minna everyone, all, o-hanami cherry-blossom viewing

10. Nichi-yoobi, ii tenki dattara, dono kooen mo hito de ippai ni narimasu yo.

nichi-yoobi Sunday, ii tenki nice weather, fine day, beautiful day
ii good, nice, fine, tenki weather, datta ta form of desu, -tara if, when
dono ... mo every (place, thing, people, etc.), kooen park
hito de ippai (place) is packed with people (set phrase), hito person, people, ippai full
narimasu to become, come to, -yo particle used when telling a new information or giving friendly sound

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

gogo kara ame furu deshoo
plain form + deshoo:must be, should be, will be

Level 3 Chapter 1

kion wa ikkini sagatte / "Shunbun no Hi" de
te form -te / -kute / -de:used as a conjunction "and"

Level 2 Chapter 6

samuku narimasu / atatakaku narimasu / hito de ippai ni narimasu
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

Sakura ga saki-hajimemashita
verb stem + -hajimemasu:start to do

Level 3 Chapter 13

Mankai ni naru hazu desu
verb plain form + hazu desu:should be, must be, be expected

Level 3 Chapter 1

Sakura ga saku to
root/nai form + -to:when, if

Level 2 Chapter 15

nichi-yoobi, ii tenki dattara
ta form + -tara:if, when

Level 2 Chapter 8

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.