Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2018/August/20 - 2018/August/26

Tenkizu

Getsu-yoobi to ka-yoobi wa Kumori tokidoki Ame.

Sui-yoobi wa ii tenki ni narimasu.
Demo, moku-yoobi to kin-yoobi wa mata ame ga furu deshoo.

Shuumatsu wa hikaku-teki ii tenki ni nari-soo desu.

Saikoo-kion wa 26-do kara 33-do.
Saitei-kion wa 20-do kara 26-do gurai.

Yoru wa daibu suzushiku narimashita.
Kotoshi no Moosho wa Tooge o koeta mitai desu.

Practice Each Sentence

1. Getsu-yoobi to ka-yoobi wa Kumori tokidoki Ame.

getsu-yoobi Monday, ka-yoobi Tuesday
kumori cloudy weather, tokidoki sometimes, partly
ame rain

2. Sui-yoobi wa ii tenki ni narimasu.

sui-yoobi Wednesday, ii tenki nice weather, fine day, beautiful day
ii good, nice, fine, tenki weather
narimasu to become, come to

3. Demo, moku-yoobi to kin-yoobi wa mata ame ga furu deshoo.

demo however, but, moku-yoobi Thursday, kin-yoobi Friday
mata again, ame ga furimasu to rain, furu root form of furimasu; fall (rain, snow)
-deshoo expressing conjecture; should be, must be

4. Shuumatsu wa hikaku-teki ii tenki ni nari-soo desu.

shuumatsu weekend, hikaku-teki comparatively, relatively
ii tenki nice weather, fine day, beautiful day, ii good, nice, fine, tenki weather
narimasu to become, come to, -soo desu (stem +) it looks, it seems

5. Saikoo-kion wa 26-do kara 33-do.

saikoo-kion highest temperature, saikoo the highest, maximum
kion (air) temperature, -do degrees (celsius), -kara from

6. Saitei-kion wa 20-do kara 26-do gurai.

saitei-kion lowest temperature, saitei the lowest, minimum
-gurai / -kurai about, approximately

7. Yoru wa daibu suzushiku narimashita.

yoru night, daibu pretty, rather, quite
suzushiku ku form of suzushii; cool, narimasu to become, come to

8. Kotoshi no Moosho wa Tooge o koeta mitai desu.

kotoshi this year, moosho extremely hot (weather), scorching heat
tooge o koemasu pass its peak, pass the worst point (expression)
tooge the highest point on a mountain road, koeta ta form of koemasu; go over, pass
-mitai desu it seems, it looks

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

ame ga furu deshoo
plain form + deshoo:must be, should be, will be

Level 3 Chapter 1

ii tenki ni nari-soo desu
stem + soo desu:it seems, it looks

Level 3 Chapter 2

ii tenki ni nari-soo desu / suzushiku narimashita
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

tooge o koeta mitai desu
mitai desu:It seems, it looks

Level 3 Chapter 4

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.