Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2019/March/25 - 2019/March/31

Tenkizu

Getsu-yoobi wa Hare.
Ka-yoobi to sui-yoobi mo ii tenki ni narimasu.

Tokyo de wa Sakura ga saki-hajimemashita.
Tokyo no Sakura wa do-yoobi Mankai ni nari-soo desu.

Kondo no shuumatsu wa O-Hanami ni itte mitara, doo desu ka?
Sakura dake janaku, takusan no hito mo miraremasu yo.

Saikoo-kion wa 13-do kara 19-do.
Saitei-kion wa 4-do kara 8-do gurai.

Kin-Do wa chotto kion ga sagari-soo desu.

Practice Each Sentence

1. Getsu-yoobi wa Hare.

getsu-yoobi Monday, hare fine weather, sunny

2. Ka-yoobi to sui-yoobi mo ii tenki ni narimasu.

ka-yoobi Tuesday, sui-yoobi Wednesday, -mo also, too
ii tenki nice weather, fine day, beautiful day
ii good, nice, fine, tenki weather
narimasu to become, come to

3. Tokyo de wa Sakura ga saki-hajimemashita.

Tokyo de in Tokyo, Sakura cherry blossoms, cherry tree
saki-hajimemasu to start to bloom, start blooming
sakimasu to bloom, -hajimemasu (stem +) to start to do, begin to do

4. Tokyo no Sakura wa do-yoobi Mankai ni nari-soo desu.

Sakura cherry blossoms, cherry tree, do-yoobi Saturday
mankai full bloom, narimasu to become, come to
-soo desu (stem +) it looks, it seems

5. Kondo no shuumatsu wa O-Hanami ni itte mitara, doo desu ka?

kondo no this, coming, next, shuumatsu weekend
o-hanami / hanami cherry-blossom viewing, itte te form of ikimasu; go
-te mitara, doo desu ka? why don't you try, why don't you give it a try?

6. Sakura dake janaku, takusan no hito mo miraremasu yo.

Sakura cherry blossoms, cherry tree, takusan no hito many people
[A] dake janaku, [B] mo not only [A] but also [B]
miraremasu potential form of mimasu; can watch, can look, can see
-yo telling a new information or giving friendly sound

7. Saikoo-kion wa 13-do kara 19-do.

saikoo-kion the highest temperature, saikoo the highest, maximum
kion (air) temperature, -do degrees (celsius), -kara from

8. Saitei-kion wa 4-do kara 8-do gurai.

saitei-kion lowest temperature, saitei the lowest, minimum
kion (air) temperature, -do degrees (celsius), -kara from
-gurai / -kurai about, approximately

9. Kin-Do wa chotto kion ga sagari-soo desu.

kin-do Friday and Saturday, kin-yoobi Friday, do-yoobi Saturday
chotto a little, a few, kion (air) temperature
sagarimasu to go down, fall, drop, -soo desu (stem +) it looks, it seems

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

ii tenki ni narimasu / mankai ni nari-soo desu
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

mankai ni nari-soo desu / kion ga sagari-soo desu
stem + soo desu:it seems, it looks

Level 3 Chapter 2

Sakura ga saki-hajimemashita
verb stem + -hajimemasu:start to do

Level 3 Chapter 13

Sakura dake janaku, takusan no hito mo
[A] dake janaku, [B] mo:not only A, but also B

Level 3 Chapter 5

Sakura dake janaku, takusan no hito mo miraremasu
verb potential form:can do, be able to do

Level 2 Chapter 9

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.