Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2017/June/19 - 2017/June/25

Tenkizu

Getsu-yoobi wa Kumori nochi Hare.
Ka-yoobi wa Hare tokidoki Kumori.
Hikaku-teki ii tenki ni narimasu.

Demo, sui-yoobi kara tenki wa waruku narimasu.
Konshuu mo tenkei-teki na Tsuyu no tenki desu.
"Tsuyu" ni tsuite wa "Chuukyuu 301" o mite kudasai.

Shuumatsu wa Kumori no yohoo desu ga, ame ga furu kanoosei ga takai desu.

Saikoo-kion wa 25-do kara 29-do.
Saitei-kion wa 18-do kara 21-do gurai deshoo.

Practice Each Sentence

1. Getsu-yoobi wa Kumori nochi Hare.

getsu-yoobi Monday, kumori cloudy weather, nochi later, after
hare fine weather, sunny

2. Ka-yoobi wa Hare tokidoki Kumori.

ka-yoobi Tuesday, hare fine weather, sunny, tokidoki sometimes, partly
kumori cloudy weather

3. Hikaku-teki ii tenki ni narimasu.

hikaku-teki comparatively, relatively
ii tenki nice weather, fine day, beautiful day, ii good, nice, fine, tenki weather
-ni narimasu to become, come to

4. Demo, sui-yoobi kara tenki wa waruku narimasu.

demo however, but, sui-yoobi Wednesday, -kara from
tenki weather, waruku ku form of warui; bad
-ku narimasu to become, come to

5. Konshuu mo tenkei-teki na Tsuyu no tenki desu.

konshuu this week, -mo also, too
tenkei-teki [na] typical, Tsuyu rainy season in Japan, tenki weather

6. "Tsuyu" ni tsuite wa "Chuukyuu 301" o mite kudasai.

Tsuyu rainy season in Japan, -ni tsuite about
chuukyuu intermediate (level), mite te form of mimasu; watch, see, look, -te kudasai please do

7. Shuumatsu wa Kumori no yohoo desu ga,
ame ga furu kanoosei ga takai desu.

shuumatsu weekend, kumori cloudy weather
yohoo [sv] forecast, -desu ga a conjunction meaning "but" or "though"
ame ga furimasu to rain, furu root form of furimasu; fall (rain, snow)
kanoosei ga takai be a high possibility, be likely to, it should be, it probably
kanoosei potential, possibility, takai high, tall, expensive

8. Saikoo-kion wa 25-do kara 29-do.

saikoo-kion highest temperature, saikoo highest, maximum
kion (atmospheric) temperature, -do degrees (celsius), -kara from

9. Saitei-kion wa 18-do kara 21-do gurai deshoo.

saitei-kion lowest temperature, saiteki the most suitable, the best suited
-gurai / -kurai about, approximately, -deshoo expressing conjecture; should be, must be

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

ii tenki ni narimasu / tenki wa waruku narimasu
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

Chuuykuu 301 o mite kudasai
verb te form + -te kudasai:please do

Level 2 Chapter 5

ame ga furu kanoosei
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

21-do gurai deshoo
plain form + deshoo:must be, should be, will be

Level 3 Chapter 1

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.