Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2017/April/24 - 2017/April/30

Tenkizu

Getsu-yoobi to ka-yoobi wa Hare tokidoki Kumori.
Ii tenki ni narimasu.

Demo, sui-yoobi to moku-yoobi wa tenki ga warui desu.
Tokidoki ame ga furu deshoo.

Kin-yoobi to do-yoobi wa Kumori tokidoki Hare.
Ame wa furanai deshoo.

29-nichi no do-yoobi wa "Shoowa no Hi" de, shukujitsu desu.
Soshite, 29-nichi kara Gooruden-Uiiku ga hajimarimasu.
Shuumatsu, Kankoo-chi wa konzatsu shimasu yo.

See "Nihon no Dekigoto - Golden Week 2017" (News)

Saikoo-kion wa 19-do kara 23-do.
Saitei-kion wa 10-do kara 13-do gurai desu.

Practice Each Sentence

1. Getsu-yoobi to ka-yoobi wa Hare tokidoki Kumori.

getsu-yoobi Monday, ka-yoobi Tuesday
hare fine weather, sunny, tokidoki sometimes, partly
kumori cloudy weather

2. Ii tenki ni narimasu.

ii tenki nice weather, fine day, beautiful day, ii good, nice, fine
narimasu to become, come to, turn to

3. Demo, sui-yoobi to moku-yoobi wa tenki ga warui desu.

demo however, but, sui-yoobi Wednesday, moku-yoobi Thursday
warui bad

4. Tokidoki ame ga furu deshoo.

tokidoki sometimes, partly, ame ga furimasu to rain
ame rain, furu root form of furimasu; fall (rain, snow)
-deshoo expressing conjecture; should be, must be

5. Kin-yoobi to do-yoobi wa Kumori tokidoki Hare.

kin-yoobi Friday, do-yoobi Saturday
kumori cloudy weather, tokidoki sometimes, partly
hare fine weather, sunny

6. Ame wa furanai deshoo.

ame ga furimasu to rain, furanai nai form of furimasu; fall (rain, snow)
-deshoo should be, must be

7. 29-nichi no do-yoobi wa "Shoowa no Hi" de, shukujitsu desu.

nijuuku-nichi 29th., do-yoobi Saturday
Shoowa no Hi Showa Day, -de a conjunction "and"
shukujitsu public holiday

8. Soshite, 29-nichi kara Gooruden-Uiiku ga hajimarimasu.

soshite and, -kara from
Gooruden-Uiiku Golden Week (holidays)
hajimarimasu to start, begin

9. Shuumatsu, Kankoo-chi wa konzatsu shimasu yo.

shuumatsu weekend, kankoo-chi tourist spot, tourist resort
kankoo [sv] sightseeing, tourism, -chi place, area
konzatsu [sv] crowdedness, be crowded, be packed with people
-yo particle used when telling a new information or giving friendly sound

10. Saikoo-kion wa 19-do kara 23-do.

saikoo-kion highest temperature, saikoo highest, maximum, kion (atmospheric) temperature
-do degrees (celsius)

11. Saitei-kion wa 10-do kara 13-do gurai desu.

saitei-kion lowest temperature, saitei lowest, minimum
-gurai about, approximately

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

ii tenki ni narimasu
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

ame ga furu deshoo / ame wa furanai deshoo
plain form + deshoo:must be, should be, will be

Level 3 Chapter 1

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.