Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2019/July/15 - 2019/July/21

Tenkizu

Konshuu mo tenki wa yokunai desu.
Getsu-yoobi wa Kumori tokidoki Ame.
Ka-yoobi wa Kumori no yohoo desu ga, ichiji Ame ga furu kamo shiremasen.

Kotoshi no Tsuyu wa hontoo ni Ame ga ooi desu.
Kantoo-chihoo no Tsuyu-Ake wa daitai 7-gatsu 20-ka goro desu.
Demo, kotoshi no Tsuyu-Ake wa osoi kamo shiremasen.

Saikoo-kion wa 24-do kara 28-do.
Saitei-kion wa 20-do kara 23-do gurai deshoo.

Nao, 7-gatsu no Dai-3 getsu-yoobi (15-nichi) wa "Umi no Hi" de, shukujitsu desu.

Practice Each Sentence

1. Konshuu mo tenki wa yokunai desu.

konshuu this week, -mo also, too
tenki weather, yokunai nai form of ii; not good, not nice

2. Getsu-yoobi wa Kumori tokidoki Ame.

getsu-yoobi Monday, kumori cloudy weather
tokidoki sometimes, partly, ame rain

3. Ka-yoobi wa Kumori no yohoo desu ga, ichiji Ame ga furu kamo shiremasen.

ka-yoobi Tuesday, kumori cloudy weather, yohoo [sv] forecast
-desu ga a conjunction meaning "but", ichiji once, temporarily, occasionally, briefly
ame ga furimasu to rain, ame rain, furu root form of furimasu; fall (rain, snow)
-kamo shiremasen expressing possibility; possibly, could be, probably, maybe

4. Kotoshi no Tsuyu wa hontoo ni Ame ga ooi desu.

kotoshi this year, tsuyu rainy season in Japan
hontoo ni really, truly, actually, ame rain, -ga ooi there are many, has many

"rainy season" other than Japan is "Uki"

5. Kantoo-chihoo no Tsuyu-Ake wa daitai 7-gatsu 20-ka goro desu.

Kantoo-chihoo Kantoo region (Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma), chihoo local, region
Tsuyu-Ake [sv] the end of the rainy season, the rainy season is over
daitai roughly, nearly, almost, shichi-gatsu July, hatsuka 20th. of the month, -goro around (time)

6. Demo, kotoshi no Tsuyu-Ake wa osoi kamo shiremasen.

demo however, but, kotoshi this year, Tsuyu-Ake [sv] the end of the rainy season, the rainy season is over
osoi late, -kamo shiremasen possibly, could be, probably, maybe

7. Saikoo-kion wa 24-do kara 28-do.

saikoo-kion the highest temperature, saikoo the highest, maximum
kion (air) temperature, -do degrees (celsius), -kara from

8. Saitei-kion wa 20-do kara 23-do gurai deshoo.

saitei-kion lowest temperature, saitei the lowest, minimum
kion (air) temperature, -do degrees (celsius), -kara from
-gurai / -kurai about, approximately, -deshoo expressing conjecture; should be, must be

9. Nao, 7-gatsu no Dai-3 getsu-yoobi (15-nichi) wa "Umi no Hi" de, shukujitsu desu.

nao For your information, Note that, dai-3 getsu-yoobi the third Monday, juugo-nichi 15th. of the month
Umi no hi Marine day, umi sea, ocean, hi day, date, -de a conjunction "and"
shukujitsu national holiday, public holiday

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

ichiji ame ga furu kamo shiremasen / Tsuyu-Ake wa osoi kamo shiremasen
plain form + kamo shiremasen:expressing possibility; possibly, probably, could be, may be

Level 2 Chapter 8

ame ga ooi
... ga ooi / sukunai:There are many ..., has many ...

Common Expressions & Sentences patterns File No. 069a

23-do gurai deshoo
plain form + deshoo:must be, should be, will be

Level 3 Chapter 1

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.