Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2017/December/11 - 2017/December/17

Tenkizu

Konshuu wa ii tenki ga tsuzukimasu.

Sui-yoobi kara kin-yoobi wa Hare tokidoki Kumori no yohoo desu ga,
hiruma wa ii tenki ni naru deshoo.

Fuyu, Kita no chihoo to Nihonkai-gawa de wa mainichi no yoo ni yuki ga furimasu.
Demo, Kantoo-chihoo nado Taiheiyoo-gawa wa ii tenki ga ooi desu.

Saikoo-kion wa 8-do kara 16-do.
Saitei-kion wa 1-do kara 5-do gurai deshoo.

Practice Each Sentence

1. Konshuu wa ii tenki ga tsuzukimasu.

konshuu this week, ii tenki nice weather, fine day, beautiful day
ii good, nice, fine, tenki weather
tsuzukimasu to continue, last, go on

2. Sui-yoobi kara kin-yoobi wa Hare tokidoki Kumori no yohoo desu ga,
hiruma wa ii tenki ni naru deshoo.

sui-yoobi Wednesday, -kara from, kin-yoobi Friday
hare fine weather, sunny, tokidoki sometimes, partly, kumori cloudy weather
yohoo [sv] forecast, -desu ga a conjunction meaning "but" or "though"
hiruma daytime, in the daytime, ii tenki nice weather, fine day, beautiful day
naru root form of narimasu; become, come to, -deshoo expressing conjecture; should be, must be

3. Fuyu, Kita no chihoo to Nihonkai-gawa de wa mainichi no yoo ni yuki ga furimasu.

fuyu winter, kita North, chihoo local, region
Nihon-kai the Sea of Japan, -gawa side, -de place marker; in, at
mainichi no yooni almost every day, mainichi every day, -no yoo ni like (something), almost (something)
yuki ga furimasu to snow, yuki snow, furimasu to fall (rain, snow)

4. Demo, Kantoo-chihoo nado Taiheiyoo-gawa wa ii tenki ga ooi desu.

demo however, but, Kantoo-chihoo Kantoo region (Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma)
chihoo local, region, -nado etc., and so on, such as
Taiheiyoo the Pacific Ocean, -gawa side
ii tenki nice weather, fine day, beautiful day, -ga ooi there are many, has many

5. Saikoo-kion wa 8-do kara 16-do.

saikoo-kion highest temperature, saikoo highest, maximum
kion (atmospheric) temperature, -do degrees (celsius)

6. Saitei-kion wa 1-do kara 5-do gurai deshoo.

saitei-kion lowest temperature, -gurai / -kurai about, approximately
-deshoo expressing conjecture; should be, must be

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

ii tenki ni naru deshoo / 5-do gurai deshoo
plain form + deshoo:must be, should be, will be

Level 3 Chapter 1

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.