Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2019/November/11 - 2019/November/17

Tenkizu

Getsu-yoobi no asa wa Ame ga furu deshoo.

Demo, ka-yoobi wa Hareru deshoo.
Soshite, shuumatsu made ii tenki ga tsuzukimasu.

Saikoo-kion wa 16-do kara 22-do.
Saitei-kion wa 7-do kara 12-do gurai deshoo.

Yoru wa kekkoo samui desu.
Kaze o hikanai yoo ni ki o tsukete kudasai.

Practice Each Sentence

1. Getsu-yoobi no asa wa Ame ga furu deshoo.

getsu-yoobi Monday, asa morning, in the morning
ame ga furimasu to rain, ame rain, furu root form of furimasu; fall (rain, snow)
-deshoo expressing conjecture; should be, must be

2. Demo, ka-yoobi wa Hareru deshoo.

demo however, but, ka-yoobi Tuesday
hareru root form of haremasu; clear up, be sunny, -deshoo should be, must be

hare is a noun.
haremasu / hareru is a verb.
a. Ka-yoobi wa hare desu.
b. Ka-yoobi wa haremasu.
(A) and (B) mean the same.

3. Soshite, shuumatsu made ii tenki ga tsuzukimasu.

soshite and, shuumatsu weekend, -made till, until, to
ii tenki nice weather, fine day, beautiful day, ii good, nice, fine, tenki weather
tsuzukimasu to continue, last, go on

4. Saikoo-kion wa 16-do kara 22-do.

saikoo-kion the highest temperature, saikoo the highest, maximum
kion (air) temperature, -do degrees (celsius), -kara from

5. Saitei-kion wa 7-do kara 12-do gurai deshoo.

saitei-kion lowest temperature, saitei the lowest, minimum
kion (air) temperature, -do degrees (celsius)
-gurai / -kurai about, approximately, -deshoo should be, must be

6. Yoru wa kekkoo samui desu.

yoru night, kekkoo quite, pretty, samui cold

7. Kaze o hikanai yoo ni ki o tsukete kudasai.

kaze o hikimasu to catch a cold (set phrase), kaze a cold, hikanai nai-form of hikimasu
-nai yoo ni try not to do, in order not to do
ki o tsukete kudasai please be careful, please pay attention
ki o tsukemasu pay attention, watch out, be careful, -te kudasai Please do

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

ame ga furu deshoo / hareru deshoo / 12-do gurai deshoo
plain form + deshoo:must be, should be, will be

Level 3 Chapter 1

kaze o hikanai yoo ni
-yoo ni:expressing a purpose; for, in order to do, so that

Level 3 Chapter 10

kaze o hikanai yoo ni
verb root/nai form + -yoo ni shimasu:expressing one's effort; I try to do, I intend to do

Level 3 Chapter 16

ki o tsukete kudasai
verb te form + -te kudasai:please do

Level 2 Chapter 5

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.