Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2018/September/17 - 2018/September/23

Tenkizu

Konshuu no tenki wa amari yokunai desu.
Getsu-yoobi wa "Keiroo no hi" de, shukujitsu desu.
Demo, tokidoki Ame ga furu deshoo.

Ka-yoobi ikoo mo Kumori no hi ga tsuzukimasu.
Dekakeru toki wa Oritatami no Kasa o motteitta hoo ga ii desu.

Saikoo-kion wa 25-do kara 31-do.
Saitei-kion wa 20-do kara 22-do gurai deshoo.

Practice Each Sentence

1. Konshuu no tenki wa amari yokunai desu.

konshuu this week, tenki weather
amari (+ negative) not very, not much, not so, yokunai nai form of ii; not good, not nice

2. Getsu-yoobi wa "Keiroo no hi" de, shukujitsu desu.

getsu-yoobi Monday, Keiroo no Hi Respect for Senior Citizens Day, -de a conjunction "and"
shukujitsu national holiday, public holiday

3. Demo, tokidoki Ame ga furu deshoo.

demo however, but, tokidoki sometimes, partly
ame ga furu to rain, ame rain, furu root form of furimasu; fall (rain, snow)
-deshoo expressing conjecture; should be, must be

4. Ka-yoobi ikoo mo Kumori no hi ga tsuzukimasu.

ka-yoobi Tuesday, ikoo after, since, -mo also, too
kumori no hi cloudy day, kumori cloudy weather, hi day, date
tsuzukimasu to continue

5. Dekakeru toki wa Oritatami no Kasa o motteitta hoo ga ii desu.

dekakeru root form of dekakemasu; go out, go somewhere, -toki when
oritatami no kasa folding umbrella, oritatami comes from oritatamimasu "to fold", kasa umbrella
motteitta ta form of motteikimasu; carry with, take to, -ta hoo ga ii should do, had better do

6. Saikoo-kion wa 25-do kara 31-do.

saikoo-kion highest temperature, saikoo the highest, maximum
kion (air) temperature, -do degrees (celsius), -kara from

7. Saitei-kion wa 20-do kara 22-do gurai deshoo.

saitei-kion lowest temperature, saitei the lowest, minimum
-gurai / -kurai about, approximately, -deshoo should be, must be

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

ame ga furu deshoo / 22-do gurai deshoo
plain form + deshoo:must be, should be, will be

Level 3 Chapter 1

dekakeru toki
-toki:when, if, in case of, during

Level 2 Chapter 10

oritatami no kasa o motteitta hoo ga ii
verb ta form + -ta hoo ga ii:had better do, should do

Level 2 Chapter 12

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.