Learn Japanese through the Headlines

Headline News

Short article

Upper Basic level

Maru Rondon de Tero 2017/March/23

terror attack in London

22-nichi (Nihon jikan 23-nichi), Igirisu no shuto Rondon de Tero ga arimashita.
Genba wa Kokkai-gijidoo no chikaku desu.

Otoko ga unten suru Kuruma ga hashi no hodoo o moo-supiido de hashirimashita.
Sono kuruma wa hokoosha o tsugitsugi ni hanemashita.

Sono ato, otoko wa hamono de keikan o sashimashita.

Kono tero de 4-nin ga nakunarimashita.
Soshite, sukunakutomo, 40-nin ga kega o shita soo desu.

Han'nin no otoko wa keikan ni utarete, shiboo shimashita.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Rondon de Tero

Rondon London, tero terrorism, terror attack

1. 22-nichi (Nihon jikan 23-nichi),
Igirisu no shuto Rondon de Tero ga arimashita.

nijuuni-nichi / nijuusan-nichi 22nd. / 23rd. of the month, Nihon jikan Japan time
Igirisu United Kingdom, Britain, shuto capital city, Rondon London, -de place marker; in, at
tero terrorism, terror attack

2. Genba wa Kokkai-gijidoo no chikaku desu.

genba scene, site, field (something happened)
kokkai-gijidoo Houses of Parliament, Diet Building
kokkai Parliament, Diet, chikaku near, close

3. Otoko ga unten suru Kuruma ga hashi no hodoo o moo-supiido de hashirimashita.

otoko man, unten [sv] drive, kuruma car
hashi bridge, hodoo sidewalk, moo-supiido very high speed, terrific speed
moo- violent, intensive, strong, heavy, supiido speed, -de means or method marker; by, with, in
hashirimasu / hashiru to run, drive

4. Sono kuruma wa hokoosha o tsugitsugi ni hanemashita.

kuruma car, hokoosha pedestrian, tsugitsugi ni one after another
hanemasu / haneru to hit (car hits a person)

5. Sono ato, otoko wa hamono de keikan o sashimashita.

sono ato after that, otoko man
hamono knife, cutlery, edged tool, -de means or method marker; by, with, in
keikan policeman, policewoman, sashimasu to stick, stab, sting, bite

6. Kono tero de 4-nin ga nakunarimashita.

tero terrorism, terror attack, -de cause marker; by, because of, due to
yo-nin four people, nakunarimasu to die, pass away (formal)

7. Soshite, sukunakutomo, 40-nin ga kega o shita soo desu.

soshite and, sukunakutomo at least, yonjuu-nin 40 people
kega o shimasu to be injured, get hurt, kega injury, hurt, wound

8. Han'nin no otoko wa keikan ni utarete, shiboo shimashita.

han'nin culprit, criminal, offender, otoko man
keikan policeman, policewoman, utarete passive form of uchimasu; shoot, fire
shiboo [sv] death, die (formal)

There are three common words to mean "to die".
nakunarimasu, shiboo shimasu and shinimasu.
nakunarimasu and shiboo shimasu are formal words.
shinimasu is the most common in daily conversation.

Practice the following words

Audio 1.IgirisuUnited Kingdom, Britain
Audio 2.shutocapital city
Audio 3.RondonLondon
Audio 4.teroterrorism, terror attack
Audio 5.genbascene, site, field
Audio 6.kokkai-gijidoo Houses of Parliament, Diet Building
Audio 7.kokkaiParliament, Diet
Audio 8.chikakunear, close
Audio 9.otokoman
Audio 10.unten[sv] drive
Audio 11.kurumacar
Audio 12.hashibridge
Audio 13.hodoosidewalk
Audio 14.shadooroadway
Audio 15.moo-supiidovery high speed, terrific speed
Audio 16.supiidospeed
Audio 17.hashirimasuto run, drive
Audio 18.hashiruroot form of hashirimasu
Audio 19.hokooshapedestrian
Audio 20.tsugitsugione after another
Audio 21.hanemasuto hit (car hits a person)
Audio 22.haneruroot form of hanemasu
Audio 23.hamonoknife, cutlery, edged tool
Audio 24.keikanpoliceman, policewoman
Audio 25.sashimasuto stick, stab, sting, bite
Audio 26.nakunarimasuto die, pass away (formal)
Audio 27.shiboo[sv] death, die (formal)
Audio 28.shinimasuto die
Audio 29.sukunakutomoat least
Audio 30.kegainjury, hurt, wound
Audio 31.han'ninculprit, criminal, offender
Audio 32.uchimasuto hit, strike, shoot, fire
Audio 33.utaremasupassive form of uchimasu

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

otoko ga unten suru kuruma
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

40-nin ga kega o shita soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

han'nin wa keikan ni utarete
verb passive form :passive form and structures

Level 3 Chapter 14

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.