Learn Japanese through the Headlines

Headline News

Short article

Upper Basic level

Maru 2019-nen 10-gatsu Shoohizei 10% ni 2018/October/17

consumption tax hike in October 2019 - (from 8%) to 10%

Nihon no Shoohi-zei wa ima 8% desu ga, 2019-nen 10-gatsu ni 10% ni agaru koto ni natte imasu.
Konshuu, Abe-Shushoo wa yotei-doori rainen no 10-gatsu ni Shoohi-zei o 10% ni ageru to happyoo shimashita.

Mottomo, Abe-san wa 2015-nen to 2017-nen no 2-kai Shoohi-Zoozei o Enki shite imasu.
Kondo wa "3-do-me no Shoojiki" ni naru deshoo ka?

Nao, Shokuhin wa 8% no mama desu. (Yotei)
Chinamini, sekai-teki ni miru to, "Shoohi-zei 10%" wa sore hodo takakunai desu.

KuniCountriesRate (%)
DenmaakuDenmark25
Su'ueedenSweden25
Noru'ueeNorway25
ItariaItaly22
OrandaNetherlands21
BerugiiBelgium21
FuransuFrance20
OosutoriaAustria20
IgirisuUnited Kingdom20
DoitsuGermany19
KuniCountriesRate (%)
ChuugokuChina17
NyuujiirandoNew Zealand15
FiripinPhilippines12
KankokuSouth Korea10
IndoneshiaIndonesia10
NihonJapan(8) 10
TaiThailand7
ShingapooruSingapore7
TaiwanTaiwan5
KanadaCanada5

KokuzeiChoo National Tax Agency JAPAN (January 2018)

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

2019-nen 10-gatsu Shoohizei 10% ni

Shoohi-zei consumption tax, sales tax, VAT, -ni (rise from 8%) to 10%

1. Nihon no Shoohi-zei wa ima 8% desu ga,
2019-nen 10-gatsu ni 10% ni agaru koto ni natte imasu.

shoohi-zei consumption tax, sales tax, VAT, shoohi [sv] consumption, spend, zei-kin tax
ima present, current, now, -desu ga giving a preliminary; "but" or "and"
juu-gatsu October, -ni specific time marker; at, on, in
juppaasento 10%, -ni (rise/raise) to, agaru root form of agarimasu; go up, rise
-koto ni natte imasu expressing a plan; be scheduled to do, be expected, be supposed to

2. Konshuu, Abe-Shushoo wa yotei-doori rainen no 10-gatsu ni
Shoohi-zei o 10% ni ageru to happyoo shimashita.

konshuu this week, Abe-Shushoo PM Abe, shushoo Prime Minister
yotei-doori on schedule, as planned, yotei [sv] schedule, plan, rainen next year
juu-gatsu October, -ni specific time marker; at, on, in
juppaasento 10%, -ni (rise/raise) to, ageru root form of agemasu; raise, lift up
-to quotation marker; ".....", that, happyoo [sv] announce

10% ni agaru (line No.1) vs. 10% ni ageru (line No.2)
agaru is an intransitive verb.
[something] wa agaru
ageru is a transitive verb.
[person] wa [something] o ageru

3. Mottomo, Abe-san wa 2015-nen to 2017-nen no 2-kai Shoohi-Zoozei o Enki shite imasu.

mottomo however, though, Abe Shinzoo Abe (current prime minister)
ni-kai two times, shoohi-zoozei consumption tax hike (comes from Shoohi-zei no Zoo-zei "tax hike")
enki [sv] postpone, delay, -te imasu expressing progressive or state

4. Kondo wa "3-do-me no Shoojiki" ni naru deshoo ka?

kondo this time, san-do-me no shoojiki third time lucky, third time's the charm (common expression)
shoojiki [na] honest, naru to become, come to, -deshoo ka? used to bring up an issue, topic or question

5. Nao, Shokuhin wa 8% no mama desu. (Yotei)

nao For your information, Note that, shokuhin food, foodstuff, food product
-no mama without change, as it is, yotei [sv] schedule, plan

6. Chinamini, sekai-teki ni miru to, "Shoohi-zei 10%" wa sore hodo takakunai desu.

chinamini by the way, incidentally, in this connection, sekai-teki ni miru to if you look around the world, look it globally
sekai-teki ni worldwide,globally, miru root form of mimasu; watch, see, look, -to when, if
shoohi-zei consumption tax, sales tax, VAT, juppaasento 10%
sore hodo (+ negative) not so, takakunai nai form of takai; high, expensive

Practice the following words

Audio 1.shoohi-zeiconsumption tax, sales tax, VAT
Audio 2.zeikintax
Audio 3.shoohi[sv] consume, spend
Audio 4.shoohi-shaconsumer
Audio 5.shoohi-zoozeiconsumption tax hike
Audio 6.zoo-zei[sv] tax increase, tax hike
Audio 7.genzei[sv] tax reduction, tax cut
Audio 8.imapresent, current, now
Audio 9.agarimasu / agaruto go up, rise
Audio 10.agemasu / ageruto lift, bring up, raise
Audio 11.konshuuthis week
Audio 12.rainennext year
Audio 13.shushooPrime Minister
Audio 14.yotei-doorion schedule, as planned
Audio 15.yotei[sv] schedule, plan
Audio 16.happyoo[sv] announce
Audio 17.mottomohowever, though
Audio 18.enki[sv] postpone, delay
Audio 19.kondothis time
Audio 20.shoojiki[na] honest
Audio 21.naoFor your information, Note that
Audio 22.chinamini

by the way, incidentally, in this connection

Audio 23.shokuhinfood, foodstuff, food product
Audio 24.-no mamawithout change, as it is
Audio 25.sekai-teki niworldwide,globally
Audio 26.sekaiworld
Audio 27.sore hodo(+ negative) not so
Audio 28.takaihigh, tall, expensive

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

10% ni agaru koto ni natte imasu
verb root form + -koto ni natte imasu:be expected, be supposed to

Level 3 Chapter 3

yotei-doori
-toori, -doori,:as, like, on

Level 3 Chapter 12

2-kai enki shite imasu
verb root/nai form + -yoo ni shite imasu:be trying to keep doing something as habitual activity

Level 3 Chapter 16

sekai-teki ni miru to
root/nai form + -to:when, if

Level 2 Chapter 15

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.