Learn Japanese through the Headlines

Headline News

Short article

Upper Basic level

Maru Guuji Nihon-too de Korosareru 2017/December/08

the chief priestess killed by Samurai sword

7-ka yoru, Tokyo no Jinja "Tomioka Hachimanguu" de, Guuji (Josei) ga korosaremashita.

Keisatsu ni yoruto, Guuji no Otooto ga Nihon-too de Guuji o koroshita soo desu.
Hannin no Otooto wa Jisatsu shimashita.

Hannin no Otooto wa izen Guuji deshita.
Demo, Ihoo-kooi o shita tame ni, Ane ga Guuji ni narimashita.

"Tomioka Hachimanguu" wa Nihon de Yuusuu no jinja desu.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Guuji Nihon-too de Korosareru

guuji the chief priest, priestess (of a Shinto shrine), Nihon-too Samurai sword
korosareru passive root form of koroshimasu; be killed

1. 7-ka yoru, Tokyo no Jinja "Tomioka Hachimanguu" de, Guuji (Josei) ga korosaremashita.

nanoka 7th. of the month, yoru night
jinja Shinto shrine, Tomioka Hachimanguu name of the shrine, -de place marker; in, at
guuji the chief priest, priestess (of a Shinto shrine), josei woman, female
korosaremasu passive form of koroshimasu; be killed

2. Keisatsu ni yoruto, Guuji no Otooto ga Nihon-too de Guuji o koroshita soo desu.

keisatsu police, -ni yoruto according to
guuji the chief priest, priestess (of a Shinto shrine), otooto younger brother
Nihon-too / Katana Samurai sword, -de means or method marker; by, with
koroshita ta form of koroshimasu; kill, -soo desu reported information; I heard, he/they said

3. Hannin no Otooto wa Jisatsu shimashita.

hannin culprit, criminal, suspect, otooto younger brother
jisatsu [sv] suicide, kill oneself

4. Hannin no Otooto wa izen Guuji deshita.

hannin culprit, criminal, suspect, otooto younger brother
izen before, ago, formerly, guuji the chief priest, priestess (of a Shinto shrine)

5. Demo, Ihoo-kooi o shita tame ni, Ane ga Guuji ni narimashita.

demo however, but, ihoo-kooi illegal act, ihoo [na] illegal
-tame ni expressing a cause; because of, due to
ane elder sister, guuji the chief priest, priestess (of a Shinto shrine), narimasu to become, come to

6. "Tomioka Hachimanguu" wa Nihon de Yuusuu no jinja desu.

yuusuu one of the most, leading, jinja Shinto shrine

Practice the following words

Audio 1.yorunight
Audio 2.jinjaShinto shrine
Audio 3.joseiwoman
Audio 4.koroshimasuto kill, murder
Audio 5.korosaremasu

passive form of koroshimasu; be killed

Audio 6.keisatsupolice
Audio 7.otootoyounger brother
Audio 8.aneelder sister
Audio 9.Nihon-tooSamurai sword
Audio 10.katanaSamurai sword
Audio 11.hanninculprit, criminal, suspect
Audio 12.jisatsu[sv] suicide, kill oneself
Audio 13.izenbefore, ago, formerly
Audio 14.ihoo-kooiillegal act
Audio 15.ihoo[na] illegal
Audio 16.yuusuuone of the most, leading

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

Nihon-too de korosareru
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

Nihon-too de koroshita soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

ihoo-kooi i shita tame ni
tame ni,:expressing a cause; because, due to

Level 3 Chapter 12

ane ga guuji ni narimashita
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.