Learn Japanese through the Headlines

Headline News

Short article

Upper Basic level

Maru Baruserona de Tero 13-nin Shiboo 2017/August/18

terror attack in Barcelona 13 dead

17-nichi (Nihon jikan 18-nichi), Supein no Baruserona de Tero ga arimashita.

Baruserona no Ranburasu-doori de kuruma ga moo-supiido de hodoo ni tsukkomimashita.
Kuruma wa tsugitsugi ni hokoosha o Hanemashita.

Isuramu Kageki-ha ni yoru Tero da soo desu.

Kono Tero de 13-nin ga Shiboo.
100-nin ijoo ga kega o shimashita.

Ranburasu-doori wa Baruserona de ichiban yuumei na Hankagai da soo desu.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Baruserona de Tero 13-nin Shiboo

Baruserona Barcelona, tero terrorism, terror attack, shiboo [sv] death, die (formal)

1. 17-nichi (Nihon jikan 18-nichi),
Supein no Baruserona de Tero ga arimashita.

juushichi-nichi / juunana-nichi 17th. of the month, Nihon jikan Japan time
Supein Spain, Baruserona Barcelona, -de place marker; in, at
tero terrorism, terror attack, arimasu to there is, have, be held, happen

2. Baruserona no Ranburasu-doori de kuruma ga moo-supiido de hodoo ni tsukkomimashita.

Baruserona Barcelona, Ranburasu-doori La Rambla, -de place marker; in, at
kuruma car, moo-supiido extreme speed, terrific speed, -de indicating a range, amount, degree; by in, at
moo- comes from mooretsu; [na] violent, fierce, very powerful, very strong, supiido speed
hodoo sidewalk, tsukkomimasu to run into, crash into, ram into, plow into

3. Kuruma wa tsugitsugi ni hokoosha o Hanemashita.

kuruma car, tsugitsugi ni one after another, hokoosha pedestrian
kuruma ga hito o hanemasu car hits a person (set phrase)

4. Isuramu Kageki-ha ni yoru Tero da soo desu.

Isuramu Islam, kageki-ha radicals, extremists, -ni yoru by, caused by
tero terrorism, terror attack, da root form of desu
-soo desu reported information; I heard, he/they said

5. Kono Tero de 13-nin ga Shiboo.

tero terrorism, terror attack, -de cause marker; by, because of, due to
juusan-nin 13 people, shiboo [sv] death, die (formal)

6. 100-nin ijoo ga kega o shimashita.

ijoo A or more, A or above, A or over
kega o shimasu to be injured, get hurt, kega injury, hurt, wound

7. Ranburasu-doori wa Baruserona de ichiban yuumei na Hankagai da soo desu.

Ranburasu-doori La Rambla, Baruserona Barcelona, -de place marker; in, at
ichiban No.1, most, -est, yuumei [na] famous, well-known, popular
hankagai shopping area, -soo desu I heard, he/they said

Practice the following words

Audio 1.SupeinSpain
Audio 2.BaruseronaBarcelona
Audio 3.teroterrorism, terror attack
Audio 4.kurumacar
Audio 5.moo-supiidoextreme speed, terrific speed
Audio 6.mooretsu

[na] violent, fierce, very powerful, very strong

Audio 7.supiidospeed
Audio 8.hodoosidewalk
Audio 9.hokooshapedestrian
Audio 10.tsukkomimasu

to run into, crash into, ram into, plow into

Audio 11.hanemasuto hit (car hits a person)
Audio 12.tsugitsugi nione after another
Audio 13.IsuramuIslam
Audio 14.kageki-haradicals, extremists
Audio 15.kageki[na] extreme, radical, violent
Audio 16.shiboo[sv] death, die (formal)
Audio 17.kegainjury, hurt, wound
Audio 18.ichibanNo.1, most, -est
Audio 19.yuumei[na] famous, well-known, popular
Audio 20.hankagaishopping area

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

tero da soo desu / hankagai da soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

Baruserona de ichiban yuumei na hankagai
-de ichiban + adjective:expressing the superlative; most, -est

Level 1 Chapter 13

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.