Learn Japanese through the Headlines

Headline News

Short article

Upper Basic level

Maru Hokkaidoo de 39.1-do, 5-gatsu no Nihon-Shin 2019/May/27

39C in Hokkaido, new national record as in May

Mada 5-gatsu na noni, Nihon de wa kiroku-teki na atsusa ga tsuzuite imasu.

26-nichi wa, Nihon no Kita no chihoo, Hokkaidoo ga ichiban atsuku narimashita.
Saroma-choo de wa 39.5-do o kiroku shimashita.
Kore wa 5-gatsu no kion to shite wa Kako-Saikoo, Nihon Shin-kiroku desu.

Hokkaidoo de kono atsusa wa Ijoo desu.

Chinamini, Nenkan no Saikoo-kion wa 41.1-do.
2018-nen 7-gatsu 23-nichi ni, Saitama-ken de kiroku shimashita.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Hokkaidoo de 39.1-do, 5-gatsu no Nihon-Shin

Hokkaidoo Hokkaidoo island, -do degrees (celsius), go-gatsu May
Nihon-Shin Japan new record (abbreviation word of Nihon Shin-Kiroku)

1. Mada 5-gatsu na noni, Nihon de wa kiroku-teki na atsusa ga tsuzuite imasu.

mada still, go-gatsu May, -na noni although, despite, in spite of, but, Nihon de in Japan
kiroku-teki [na] record-breaking, record-setting, extraordinary, kiroku [sv] record, mark
atsusa heat [noun], atsui hot [adj]
tsuzuite te form of tsuzukimasu; continue, -te imasu expressing progressive or state

2. 26-nichi wa, Nihon no Kita no chihoo, Hokkaidoo ga ichiban atsuku narimashita.

nijuuroku-nichi 26th. of the month, kita no chihoo northern part, northern region
kita North, -chihoo local, region, Hokkaidoo Hokkaidoo island
ichiban No.1, most, -est, atsuku ku form of atsui; hot, narimasu to become, come to

3. Saroma-choo de wa 39.5-do o kiroku shimashita.

Saroma-choo place name; Town Saroma, -de place marker; in, at
sanjuu-kyuu-ten-go-do 39.5 degrees (celsius), kiroku [sv] record, mark

4. Kore wa 5-gatsu no kion to shite wa Kako-Saikoo, Nihon Shin-kiroku desu.

go-gatsu May, kion (air) temperature, -to shite as
kako-saikoo the highest ever, kako the past, in the past, saikoo the highest, maximum
Nihon Shin-kiroku Japan new record, shin- new, kiroku [sv] record, mark

5. Hokkaidoo de kono atsusa wa Ijoo desu.

Hokkaidoo Hokkaidoo island, -de place marker; in, at
atsusa heat [noun], atsui hot [adj], ijoo [na] abnormal, unusual

6. Chinamini, Nenkan no Saikoo-kion wa 41.1-do.

chinamini for your information, in this connection
nenkan one year, annual, saikoo-kion the highest temperature
saikoo the highest, maximum, kion (air) temperature
yonjuu-itten-ichi-do 41.1 degrees (celsius)

7. 2018-nen 7-gatsu 23-nichi ni, Saitama-ken de kiroku shimashita.

nisen-juuhachi-nen / shichi-gatsu / nijuusan-nichi 2018/07/23, -ni specific time marker; at, on, in
Saitama-ken Saitama Prefecture, -de place marker; in, at
kiroku [sv] record, mark

Practice the following words

Audio 1.HokkaidooHokkaidoo island
Audio 2.Nihon shin-kiroku

Japan new record, (Japan) national record

Audio 3.Nihon shin

Japan new record, (Japan) national record

Audio 4.shin-kirokunew record
Audio 5.kiroku[sv] record, mark
Audio 6.madastill
Audio 7.kiroku-teki

[na] record-breaking, record-setting, extraordinary

Audio 8.atsusaheat [noun]
Audio 9.atsuihot [adj]
Audio 10.tsuzukimasu / tsuzukuto continue, last, keep on
Audio 11.kitaNorth
Audio 12.minamiSouth
Audio 13.chihoolocal, region
Audio 14.ichibanNo.1, most, -est
Audio 15.narimasu / naruto become, come to
Audio 16.kion(air) temperature
Audio 17.kako-saikoothe highest ever
Audio 18.kakothe past, in the past
Audio 19.saikoothe highest, maximum
Audio 20.ijoo[na] abnormal, unusual
Audio 21.nenkan(for) one year, annual

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

kiroku-teki na atsusa ga tsuzuite imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

Hokkaidoo ga ichiban atsuku narimashita
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.