Learn Japanese through the Headlines

Headline News

Short article

Upper Basic level

Maru Pari no Nootorudamu Daiseidoo ga Kaji 2019/April/16

Notre-Dame cathedral on fire in Paris

15-nichi yoru (Nihon jikan), Pari no Nootorudamu Daiseidoo ga kaji ni narimashita.

Nootorudamu Daiseidoo wa rekishi-teki ni kichoo na Goshikku-yooshiki no tatemono desu.
Nootorudamu Daiseidoo wa Furansu no daihyoo-teki na Sekai-isan no hitotsu desu.

Nootorudamu Daiseidoo wa Efferu-too to narabi Pari o shoochoo suru basho desu.
Sekai-juu kara takusan no kankoo-kyaku ga Nootorudamu Daiseidoo o otozuremasu.

Nootorudamu Daiseidoo de wa kaishuu kooji ga okonawarete imashita.
Kaji no gen'in wa sono kooji mitai desu.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Pari no Nootorudamu Daiseidoo ga Kaji

Pari Paris, Nootorudamu Daiseidoo Notre-Dame cathedral, kaji a fire

1. 15-nichi yoru (Nihon jikan), Pari no Nootorudamu Daiseidoo ga kaji ni narimashita.

juugo-nichi 15th. of the month, yoru night, Nihon jikan Japan time
Pari Paris, Nootorudamu Daiseidoo Notre-Dame cathedral
kaji ni narimasu (building) be on fire [set phrase]
kaji a fire (of building, forest, etc.), narimasu to become, come to

2. Nootorudamu Daiseidoo wa rekishi-teki ni kichoo na Goshikku-yooshiki no tatemono desu.

rekishi-teki ni historically, rekishi history, kichoo [na] valuable, precious
Goshikku-yooshiki the Gothic style, yooshiki style, pattern, form, mode
tatemono building

rekishi [noun] "history"
rekishi-teki na [na-adjective] "historical" or "historic"
rekishi-teki ni [adverb] "historically" or "in history"
rekishi-teki na tatemono "historic building"
rekishi-teki ni kichoo na tatemono "historically valuable building" or "valuable building in history"

3. Nootorudamu Daiseidoo wa Furansu no daihyoo-teki na Sekai-isan no hitotsu desu.

Furansu France, daihyoo-teki [na] representative, well-known
sekai-isan world heritage, sekai world, isan left fortune, property left, legacy, heritage
-no hitotsu one of

4. Nootorudamu Daiseidoo wa Efferu-too to narabi Pari o shoochoo suru basho desu.

Efferu-too Eiffel Tower, too tower
[A] wa [B] to narabi [A] is as ... as [B], along with [B], [A] is also ...
Pari Paris, shoochoo suru basho the place symbolizing (Paris)
basho place, spot, shoochoo [sv] symbol, symbolize

-to narabi is based on the verb narabimasu "to line up, stand in a line".

5. Sekai-juu kara takusan no kankoo-kyaku ga Nootorudamu Daiseidoo o otozuremasu.

sekai-juu kara from around the world, from all over the world, takusan no many, a lot of
kankoo-kyaku tourist, kankoo [sv] tourism, sightseeing, otozuremasu to visit

6. Nootorudamu Daiseidoo de wa kaishuu kooji ga okonawarete imashita.

-de place marker; in, at, kaishuu kooji repair work, kaishuu [sv] repair, kooji [sv] construction
okonawarete passive te form of okonaimasu; be done, be held, be performed
-te imasu expressing progressive or state

7. Kaji no gen'in wa sono kooji mitai desu.

kaji a fire, gen'in a cause, kooji [sv] construction, -mitai desu it seems

Practice the following words

Audio 1.FuransuFrance
Audio 2.PariParis
Audio 3.Nootorudamu Daiseidoo

Notre-Dame cathedral

Audio 4.Efferu-tooEiffel Tower
Audio 5.kajia fire (of building, forest, etc.)
Audio 6.narimasu / naruto become, come to
Audio 7.rekishihistory
Audio 8.rekishi-teki[na] historical
Audio 9.kichoo[na] valuable, precious
Audio 10.goshikku-yooshikithe Gothic style
Audio 11.yooshikistyle, pattern, form, mode
Audio 12.tatemonobuilding
Audio 13.daihyoo-teki[na] representative, well-known
Audio 14.sekai-isanworld heritage
Audio 15.sekaiworld
Audio 16.isanleft fortune, property left, legacy, heritage
Audio 17.shoochoo[sv] symbol, symbolize
Audio 18.bashoplace, spot
Audio 19.sekai-juu

all over the world, in all the world

Audio 20.takusanmany, a lot of
Audio 21.kankoo-kyakutourist
Audio 22.kankoo[sv] tourism, sightseeing
Audio 23.otozuremasu / otozureruto visit
Audio 24.kaishuu koojirepair work
Audio 25.kaishuu[sv] repair
Audio 26.kooji[sv] construction
Audio 27.okonawaremasu / okonawareru

to be held

Audio 28.gen'ina cause

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

kaji ni narimasu
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

Pari o shoochoo suru basho
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

kaishuu kooji ga okonawarete imashita
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

gen'in wa sono kooji mitai desu
mitai desu:It seems, it looks

Level 3 Chapter 4

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.