Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto

News of Japan

Lower Intermediate

Maru Koodoo-Kaato ni Shiitoberuto 2017/December/07

"go-kart" drivers to be required to buckle up seat belt

Kaato de Koodoo o hashiru "Koodoo-Kaato" ga ninki desu.
Hotondo no hito wa Pikachuu ya Mario no Kigurumi o kitari, kaburi-mono o shite,
dooro o hashiru soo desu.

Tokyo ya Kyoto nado dai-toshi ni Koodoo-Kaato no Rentaru-shoppu ga tsugi-tsugi ni dekite imasu.
Rentaru-shoppu de Pikachuu ya Mario no Kigurumi ya Kaburi-mono o kariru koto ga dekimasu.

Mario no Kigurumi o kite, Kyoto no machi o hashittara, tanoshii deshoo ne.

Demo, Koodoo-Kaato no jiko ga fuete iru soo desu.

Koodoo-Kaato wa kihon-teki ni futsuu-jidoosha to onaji atsukai desu.
Demo, ima no tokoro, komakai kisei wa arimasen.

KokudoKootsuu-shoo wa anzen no tame ni, ikutsuka no kisei o suru koto ni shimashita.
Tatoeba, "Shiitoberuto o shinakereba naranai" nado desu.

Pikachuu ni Shiitoberuto ...
Chotto "Kyoozame" desu ga, anzen no tame desu kara, shooganai no kamo shiremasen.

Practice Each Sentence

Koodoo-Kaato ni Shiitoberuto

koodoo-kaato go-kart (on public road), shiitoberuto seat belt

1. Kaato de Koodoo o hashiru "Koodoo-Kaato" ga ninki desu.

kaato cart, go-kart, -de means or method marker; by, with
koodoo public road, koo- public (comes from kookyoo), -doo road (comes from dooro)
koodoo-kaato go-kart (on public road), ninki popularity, be popular

2. Hotondo no hito wa Pikachuu ya Mario no Kigurumi o kitari, kaburi-mono o shite,
dooro o hashiru soo desu.

hotondo no hito most people, hotondo almost, most, mostly, hito person, people
Pikachuu Pikachu, Mario Mario, -ya A, B, etc., such as
kigurumi full-body suit, character costume, kaburi-mono hat, headdress, headgear
kita ta form of kimasu; wear, put (clothes) on, -tari, (-tari,) shimasu do this and that (and so on)
shite te form of shimasu (used as a conjunction "and")
dooro road, street, hashiru root form of hashirimasu; run, drive, -soo desu reported information; I heard, he/they said

kaburi-mono comes from kaburimasu "put a hat/cap on" and mono "things".
"to put a kaburi-mono" can be kaburi-mono o shimasu or kaburi-mono o kaburimasu.

3. Tokyo ya Kyoto nado dai-toshi ni Koodoo-Kaato no Rentaru-shoppu ga tsugi-tsugi ni dekite imasu.

-ya -nado A, B, etc., such as A, B and so on, dai-toshi (very) large city, dai- big, large, toshi (large) city
koodoo-kaato go-kart (on public road), rentaru-shoppu rental shop
tsugi-tsugi ni one after another, dekite te form of dekimasu; newly open, -te imasu expressing progressive or state

4. Rentaru-shoppu de Pikachuu ya Mario no Kigurumi ya Kaburi-mono o kariru koto ga dekimasu.

rentaru-shoppu rental shop, -de place marker; in, at
kigurumi full-body suit, character costume, kaburi-mono hat, headdress, headgear
kariru root form of karimasu; rent, borrow, -koto ga dekimasu can, be able to do

5. Mario no Kigurumi o kite, Kyoto no machi o hashittara, tanoshii deshoo ne.

kigurumi full-body suit, character costume, kite te form of kimasu; wear, put (clothes) on
machi town, city, hashitta ta form of hashirimasu; run, drive, -tara if, when
tanoshii pleasant, fun, enjoyable, -deshoo ne should be, must be, isn't it?
-deshoo expressing conjecture; should be, must be, -ne making a tag question; isn't it?, aren't you?

6. Demo, Koodoo-Kaato no jiko ga fuete iru soo desu.

demo however, but, koodoo-kaato go-kart (on public road)
jiko accident, fuete te form of fuemasu; increase
-te iru root form of -te imasu; expressing progressive or state, -soo desu I heard, he/they said

7. Koodoo-Kaato wa kihon-teki ni futsuu-jidoosha to onaji atsukai desu.

koodoo-kaato go-kart (on public road)
kihon-teki ni basically, fundamentally, futsuu-jidoosha ordinary vehicle
futsuu ordinary, normal, regular, jidoosha car, automobile
-to onaji the same with, atsukai handling, dealing, treatment

8. Demo, ima no tokoro, komakai kisei wa arimasen.

demo however, but, ima no tokoro at the moment, for the present (set phrase)
komakai fine, small, precise / detailed, kisei [sv] regulation, restriction, control
arimasu to exist, be at, there is, have

9. KokudoKootsuu-shoo wa anzen no tame ni, ikutsuka no kisei o suru koto ni shimashita.

KokudoKootsuu-shoo Ministry of Land, Infrastructure and Transport
anzen [n/na] safety, safe, security, secure, -no tame ni for, in order to
ikutsuka some, several, kisei [sv] regulation, restriction, control
-koto ni shimasu expressing a decision mede by a subject

10. Tatoeba, "Shiitoberuto o shinakereba naranai" nado desu.

tatoeba for example, for instance
shiitoberuto o shimasu fasten seat belt, buckle up seat belt
-nakereba narimasen expressing an obligation or necessity; must do, have to do, need to do, -nado such as

11. Pikachuu ni Shiitoberuto ...

Pikachuu Pikachu, shiitoberuto seat belt

12. Chotto "Kyoozame" desu ga, anzen no tame desu kara, shooganai no kamo shiremasen.

chotto a little, a few, kyoozame lose interest, -desu ga a conjunction meaning "but" or "though"
anzen [n/na] safety, safe, security, secure, -no tame (ni) for, in order to, -kara because, therefore, so
shooganai cannot be helped, nothing for it, cannot complain (casual form of shikata ga nai)
-(no) kamo shiremasen expressing possibility; possibly, could be, probably, maybe

-no in -no kamoshiremasen is added when the speaker brings up an issue, topic or question

Practice the following words

Audio 1.koodoo-kaatogo-kart (on public road)
Audio 2.goo-kaatogo-kart
Audio 3.shoppingu-kaatoshopping cart
Audio 4.doororoad, street
Audio 5.hashirimasuto run, drive
6.ninkipopularity, be popular
Audio 7.hotondo nomost, almost every
Audio 8.hitoperson, people
Audio 9.PikachuuPikachu
Audio 10.MarioMario
Audio 11.kigurumifull-body suit, character costume
Audio 12.kaburi-monohat, headdress, headgear
Audio 13.kimasuto wear, put (clothes) on
Audio 14.kaburimasuto put on (hat, cap, helmet, etc.)
Audio 15.dai-toshi(very) large city
Audio 16.machitown, city
Audio 17.rentaru-shoppurental shop
Audio 18.dekimasucan, be able to do / newly open
Audio 19.tanoshii

pleasant, fun, enjoyable, merry, entertaining

Audio 20.jikoaccident
Audio 21.fuemasuto increase
Audio 22.kihon-teki nibasically, fundamentally
Audio 23.futsuu-jidooshaordinary vehicle
Audio 24.futsuuordinary, normal, regular
Audio 25.jidooshacar, automobile
Audio 26.onajisame
Audio 27.atsukaihandling, dealing, treatment
Audio 28.komakaifine, small, precise / detailed
Audio 29.kisei[sv] regulation, restriction, control
Audio 30.anzen[n/na] safety, safe, security, secure
Audio 31.tatoebafor example, for instance
Audio 32.shiitoberutoseat belt
Audio 33.kyoozamelose interest
Audio 34.shooganai

cannot be helped, nothing for it, cannot complain (casual)

Audio 35.shikata ga nai

cannot be helped, nothing for it, cannot complain

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

kaato de koodoo o hashiru "Koodoo-Kaato"
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

kigurumi o kitari
verb ta form + -tari, (-tari,) shimasu:telling some actions; do this and that (and so on)

Level 2 Chapter 7

dooro o hashiru soo desu / jiko ga fuete iru soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

jiko ga fuete iru
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

kaburi-mono o kariru koto ga dekimasu
verb root form + koto ga dekimasu:can do, be able to do

Level 2 Chapter 1

kaburi-mono o shite / kigurumi o kite
te form -te / -kute / -de:used as a conjunction "and"

Level 2 Chapter 6

kyoto no machi o hashittara
ta form + -tara:if, when

Level 2 Chapter 8

anzen no tame ni
-tame ni:expressing a purpose; for, in order to do, so that

Level 3 Chapter 10

kisei o suru koto ni shimashita
verb root form + -koto ni shimasu:expressing a decision made by a subject

Level 3 Chapter 3

shiitoberuto o shinakereba naranai
-nakereba narimasen:expressing obligation or necessity; must do, have to do, need to do

Level 2 Chapter 16

anzen no tame desu kara
-kara, dakara:because, therefore, so, that's why

Level 1 Chapter 10

shooganai no kamo shiremasen
plain form + kamo shiremasen:expressing possibility; possibly, probably, could be, may be

Level 2 Chapter 8

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.