Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto, Sekai no Dekigoto

Japan News, World News

Lower Intermediate

Maru 3-Renkyuu to O-Bon Yasumi 2019/August/10

three-day holiday and O-Bon holidays

11-nichi wa "Yama no Hi" de, shukujitsu desu.
Shukujitsu ga nichi-yoobi to kasanatta toki wa tsugi no getsu-yoobi ga Furikae-kyuujitsu ni narimasu.

Kotoshi wa nichi-yoobi to kasanatta node, 12-nichi no getsu-yoobi ga Furikae-kyuujitsu ni narimashita.
Sono kekka, Do-Nichi-Getsu no 3-renkyuu desu.

Mata, 15-nichi wa "O-Bon" desu.
O-Bon wa shuukyoo-teki na gyooji desu.
O-Bon no jiki, senzo ga sorezore no uchi ni kaette-kuru to iwarete imasu.

O-Bon no shuu, takusan no kaisha ga yasumi ni narimasu.
Soshite, takusan no hito ga inaka ni kaettari, ryokoo shitari, shimasu.

10-ka to 11-nichi, Shinkansen ya hikooki wa man'in ni narimasu.
Koosoku-dooro wa dai-juutai shimasu.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

3-Renkyuu to O-Bon Yasumi

renkyuu consecutive holidays, O-Bon Buddhist festival (day for ancestors), yasumi holiday, vacation, day off

1. 11-nichi wa "Yama no Hi" de, shukujitsu desu.

juuichi-nichi 11th. of the month, yama no hi Mountain Day
yama mountain, hi day, date, -de a conjunction "and"
shukujitsu national holiday, public holiday

2. Shukujitsu ga nichi-yoobi to kasanatta toki wa
tsugi no getsu-yoobi ga Furikae-kyuujitsu ni narimasu.

shukujitsu national holiday, public holiday, nichi-yoobi Sunday
kasanatta ta form of kasanarimasu; pile up, overlap, -toki when, if, in case of
tsugi no (the) next, following, getsu-yoobi Monday
furikae-kyuujitsu substitute holiday, narimasu to become, come to

3. Kotoshi wa nichi-yoobi to kasanatta node,
12-nichi no getsu-yoobi ga Furikae-kyuujitsu ni narimashita.

kotoshi this year, nichi-yoobi Sunday, kasanatta ta form of kasanarimasu; pile up, overlap
-node because, therefore, so, juuni-nichi 12th. of the month, getsu-yoobi Monday
furikae-kyuujitsu substitute holiday, narimasu to become, come to

4. Sono kekka, Do-Nichi-Getsu no 3-renkyuu desu.

sono kekka as a result of that, do-nichi-getsu Sat., Sun., Mon.
3-renkyuu 3 day holdiay (3 holidays in a row, 3 consecutive holidays), renkyuu consecutive holidays

5. Mata, 15-nichi wa "O-Bon" desu.

mata also, juugo-nichi 15th. of the month
O-Bon / Bon Buddhist festival (day for ancestors)

6. O-Bon wa shuukyoo-teki na gyooji desu.

O-Bon / Bon Buddhist festival (day for ancestors), shuukyoo-teki [na] religious, shuukyoo religion
gyooji event (festival, ceremony, trip, meeting, etc.)

7. O-Bon no jiki, senzo ga sorezore no uchi ni kaette-kuru to iwarete imasu.

jiki time, period, season, senzo ancestor, sorezore no each (something), uchi house, home
kaette-kuru to come back, return, -to iwarete imasu it is said that, -to quotation marker; ".....", that
iwarete passive te form of iimasu; be said, be told, -te imasu expressing progressive or state

8. O-Bon no shuu, takusan no kaisha ga yasumi ni narimasu.

O-Bon no shuu the week of O-Bon, shuu week
takusan many, a lot of, kaisha company, office
yasumi ni narimasu become a holiday, become a day off, become closed
yasumi holiday, vacation, day off, be closed, narimasu to become, come to

9. Soshite, takusan no hito ga inaka ni kaettari, ryokoo shitari, shimasu.

soshite and, takusan no hito many people, a lot of people, hito person, people
inaka countryside / one's hometown, kaetta ta form of kaerimasu; return, go home
ryokoo [sv] travel, journey, go on a trip, shita ta form of shimasu
-tari, -tari, shimasu do this and that (and so on)

10. 10-ka to 11-nichi, Shinkansen ya hikooki wa man'in ni narimasu.

tooka 10th. of the month, juuichi-nichi 11th. of the month
shinkansen Shinkansen (bullet train), hikooki airplane / flight
man'in full (of people), narimasu to become, come to

11. Koosoku-dooro wa dai-juutai shimasu.

koosoku-dooro expressway, motorway, freeway, dooro road, street
dai- big, large, great, juutai [sv] traffic congestion, traffic jam

Practice the following words

Audio 1.renkyuuconsecutive holidays
Audio 2.o-bonBuddhist festival (day for ancestors)
Audio 3.yasumiholiday, vacation, day off, be closed
Audio 4.yamamountain
Audio 5.hiday, date
Audio 6.shukujitsunational holiday, public holiday
Audio 7.furikae-kyuujitsusubstitute holiday
Audio 8.do-nichi-getsuSat., Sun., Mon.
Audio 9.do-yoobiSaturday
Audio 10.nichi-yoobiSunday
Audio 11.getsu-yoobiMonday
Audio 12.kotoshithis year
Audio 13.kasanarimasu / kasanaru

to pile up, overlap

Audio 14.tsugi no(the) next, following
Audio 15.narimasu / naruto become, come to
Audio 16.kekkaresult
Audio 17.mataalso
Audio 18.shuukyoo-teki[na] religious
Audio 19.shuukyooreligion
Audio 20.gyoojievent
Audio 21.jikitime, period, season
Audio 22.senzoancestor
Audio 23.sorezoreeach
Audio 24.uchihouse, home
Audio 25.kaettekimasu / kaettekuru

to come back, return

Audio 26.-to iwarete imasuit is said that
Audio 27.shuuweek
Audio 28.takusanmany, a lot of
Audio 29.kaishacompany
Audio 30.hitoperson, people
Audio 31.inakacountryside / one's hometown
Audio 32.kaerimasu / kaeru

to return, go back, go home

Audio 33.ryokoo[sv] travel, journey, go on a trip
Audio 34.shinkansenShinkansen (bullet train)
Audio 35.hikookiairplane / flight
Audio 36.man'infull (of people)
Audio 37.koosoku-dooroexpressway, motorway, freeway
Audio 38.doororoad, street
Audio 39.juutai[sv] traffic congestion, traffic jam

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

nichi-yoobi to kasanatta toki
-toki:when, if, in case of, during

Level 2 Chapter 10

nichi-yoobi to kasanatta node
plain form + node:expressing a reason or a cause; because, therefore, so

Level 2 Chapter 3

furikae-kyuujitsu ni narimasu / yasumi ni narimasu / man'in ni narimasu
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

inaka ni kaettari, ryokoo shitari, shimasu
verb ta form + -tari, -tari, shimasu:telling some actions; do this and that (and so on)

Level 2 Chapter 7

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.