Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto

News of Japan

Lower Intermediate

Maru Kono Fuyu Saikyoo no Kanpa 2017/January/15

strongest cold wave in this winter

13-nichi kara 15-nichi ni kakete, Nihon wa kono fuyu saikyoo no Kanpa ni osowaremashita.

Fuyu ni naru to, Shiberia kara tsumetai kuuki ga Nihon ni kimasu.
14-ka, Nihon no jookuu 5,000-meetoru no kion wa -40-do.
Kore wa "Suu-nen ni ichido" no tsuyoi Kanpa da soo desu.

Kono tame, Nihon no hiroi han'i de yuki ga furimashita.
Tokuni, Nihon-kai-gawa de wa kiroku-teki na oo-yuki ga futte imasu.

Tokyo mo totemo samuku narimashita.
Demo, yuki wa furimasendeshita.

Chinamini, Nihon-kai-gawa de wa takusan yuki ga furimasu.
Minami no shima Kyuushuu demo, yoku yuki ga furimasu.
Ippoo, Taiheiyoo-gawa de wa amari yuki ga furimasen.

Dooshite ka, wakarimasu ka?
Kyoomi ga aru hito wa Chuukyuu 305 "Nihon-kai to Yuki" o mite kudasai.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Kono Fuyu Saikyoo no Kanpa

kono fuyu this winter, saikyoo most powerful, strongest, kanpa cold wave

1. 13-nichi kara 15-nichi ni kakete,
Nihon wa kono fuyu saikyoo no Kanpa ni osowaremashita.

juusan-nichi / juugo-nichi 13th./15th. of the month
-kara -ni kakete from A to B, fuyu winter
saikyoo most powerful, strongest, kanpa cold wave
osowaremasu passive form of osoimasu; be attacked, be hit

2. Fuyu ni naru to, Shiberia kara tsumetai kuuki ga Nihon ni kimasu.

fuyu winter, naru root form of narimasu; become, come to, -to when
Shiberia Siberia, -kara from
tsumetai cold, kuuki air, kimasu to come

3. 14-ka, Nihon no jookuu 5,000-meetoru no kion wa -40-do.

juuyokka 14th. of the month, jookuu in the sky, upper air, -meetoru meter
kion (atmospheric) temperature, mainasu 40-do minus 40 degrees celsius
-do degree (celsius, centigrade, angle, etc.)

4. Kore wa "Suu-nen ni ichido" no tsuyoi Kanpa da soo desu.

suu-nen ni ichido once in several years
suu-nen a few years, several years, ichido one time, once
tsuyoi strong, powerful, kanpa cold wave, -soo desu reported information; I heard, they said

5. Kono tame, Nihon no hiroi han'i de yuki ga furimashita.

kono tame because of this, due to this
hiroi wide, large (area), han'i range, area, -de place marker; in, at
yuki ga furimasu to snow, furimasu to fall (rain, snow)

6. Tokuni, Nihon-kai-gawa de wa kiroku-teki na oo-yuki ga futte imasu.

tokuni especially, particularly, Nihon-kai Sea of Japan, -gawa side
kiroku-teki [na] record-breaking, record-setting, extraordinary
oo-yuki heavy snow, futte te form of furimasu, -te imasu expressing progressive or state

7. Tokyo mo totemo samuku narimashita.

-mo also, too, totemo very
samuku ku form of samui; cold, narimasu to become, come to

8. Demo, yuki wa furimasendeshita.

demo however, but, yuki ga furimasu to snow

9. Chinamini, Nihon-kai-gawa de wa takusan yuki ga furimasu.

chinamini for your information, in this connection
Nihon-kai Sea of Japan, -gawa side, takusan many, a lot of

10. Minami no shima Kyuushuu demo, yoku yuki ga furimasu.

minami South, shima island, Kyuushuu place name; Kyuushuu island
-de mo even, yoku often, frequently

11. Ippoo, Taiheiyoo-gawa de wa amari yuki ga furimasen.

ippoo on the other hand, Taiheiyoo Pacific Ocean
amari (+ negative) not often, not much. not many

12. Dooshite ka, wakarimasu ka?

dooshite ka, wakarimasu ka? do you know why?
dooshite why, -ka making a quoted embedded structure with an interrogative
wakarimasu to understand, know

13. Kyoomi ga aru hito wa Chuukyuu 305 "Nihon-kai to Yuki" o mite kudasai.

kyoomi ga arimasu to be interested in, have an interest
kyoomi interest, concern, aru root form of arimasu; there is, have, hito person, people
chuukyuu intermediate (level), Nihon-kai Sea of Japan, yuki snow
mite te form of mimasu; watch, see, look, -te kudasai please do

Practice the following words

Audio 1.fuyuwinter
Audio 2.saikyoomost powerful, strongest
Audio 3.tsuyoipowerful, strong
Audio 4.kanpacold wave
Audio 5.osowaremasu

passive form of osoimasu; be attacked, be hit

Audio 6.osoimasuto attack, hit
Audio 7.ShiberiaSiberia
Audio 8.tsumetaicold (matter, substance)
Audio 9.samuicold (weather, climate)
Audio 10.kuukiair
Audio 11.jookuuin the sky, upper air
Audio 12.meetorumeter
Audio 13.kion(atmospheric) temperature
Audio 14.suu-nena few years, several years
Audio 15.ichidoone time, once
Audio 16.hiroiwide, spacious, broad
Audio 17.han'irange, area
Audio 18.yukisnow
Audio 19.furimasuto fall (rain, snow)
Audio 20.tokuniespecially, particularly
Audio 21.Nihon-kaiSea of Japan
Audio 22.TaiheiyooPacific Ocean
Audio 23.-gawaside
Audio 24.kiroku-teki

[na] record-breaking, record-setting, extraordinary

Audio 25.totemovery
Audio 26.narimasuto become, come to
Audio 27.chinaminifor your information, in this connection
Audio 28.takusanmany, a lot of
Audio 29.minamiSouth
Audio 30.shimaisland
Audio 31.Kyuushuuplace name
Audio 32.ippooon the other hand
Audio 33.amari

(+ negative) not often, not much. not many, not so

Audio 34.dooshitewhy
Audio 35.wakarimasuto understand, know
Audio 36.kyoomiinterest, concern
Audio 37.hitoperson, people
Audio 38.mimasuto watch, see, look

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

kanpa ni osowaremashita
verb passive form :passive form and structures

Level 3 Chapter 14

fuyu ni naru to
verb root/nai form + -to:when, if

Level 2 Chapter 15

fuyu ni naru / samuku narimashita
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to, get, turn into

Level 2 Chapter 9

tsuyoi kanpa da soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

oo-yuki ga futte imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

Kyuushuu de mo
te form + mo, (-temo / -demo):even, even if

Level 2 Chapter 8

dooshite ka, wakarimasu ka?
interrogative (what, when or how) + -ka,:quoted embedded structures

Level 3 Chapter 2

kyoomi ga aru hito
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

Chuukyuu 305 o mite kudasai
verb te form + -te kudasai:please do

Level 2 Chapter 5

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.