Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto

News of Japan

Lower Intermediate

Maru PyonChan Orinpikku Hajimaru 2018/February/09

2018 PyeongChang Winter Olympics opens

9-ka, Kankoku no PyonChan de Tooki Orinpikku ga hajimarimashita.
Orinpikku no kikan wa 9-ka kara 25-nichi made.
Kono Orinpikku ni wa 92-kakoku ga sanka shimasu.

Kankoku no Shuto Sooru kara PyonChan made koosoku-tetsudoo de 1-jikan han desu.

Kankoku wa Nihon no tonari, (Kankoku to Nihon wa) totemo chikai desu.
Tokyo kara Sooru made hikooki de 2-jikan han,
Kyuushuu no Fukuoka kara Pusan made ferii de 3-jikan desu.

PyonChan no 2-gatsu no heikin-kion wa -5.5-do.
Hokkaidoo no Sapporo no heikin-kion wa -3.1-do desu kara,
Sapporo yori PyonChan no hoo ga samui desu.

Kankoku Ryoori to ieba, "Yakiniku" to "Kimuchi" desu ne.
Yakiniku wa Nihon-jin ni totte totemo ippan-teki na ryoori de, dono machi ni mo Yakiniku-ya ga arimasu.

Mata, kinnen, Kimuchi wa "Kimuchi-Udon", "Kimuchi-Raamen", "Kimuchi-Nabe" nado,
iroiro na Nihon ryoori ni tsukawareru yoo ni narimashita.

Chinamini, Nihon-go de Orinpikku wa "Go-Rin" tte iimasu.

Kono kotoba wa, kaiwa de wa mettani tsukawaremasen ga,
mijikai shi, nyuuryoku ga kantan na node, Web ya meeru de yoku tsukawaremasu.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

PyonChan Orinpikku Hajimaru

PyonChan PyeongChang, Orinpikku Olympic Games, hajimaru to start, begin, open

1. 9-ka, Kankoku no PyonChan de Tooki Orinpikku ga hajimarimashita.

kokonoka 9th. of the month, Kankoku South Korea, PyonChan PyeongChang, -de place marker; in, at
Tooki Orinpikku Winter Olympic Games, tooki winter (time), Orinpikku Olympic Games
hajimarimasu to start, begin, open

Tooki "winter (time)" is used with particular words such as Orinpikku.
The most common word meaning "winter" is Fuyu.
Incidentally, "Summer Olympic Games" is Kaki Orinpikku.
The general term meaning "summer" is Natsu.

2. Orinpikku no kikan wa 9-ka kara 25-nichi made.

Orinpikku Olympic Games, kikan term, period
kokonoka 9th. of the month, nijuugo-nichi 25th. of the month, -kara -made from A to B

3. Kono Orinpikku ni wa 92-kakoku ga sanka shimasu.

92-kakoku 92 countries, -kakoku counter for countries
sanka [sv] participate, take part, attend

4. Kankoku no Shuto Sooru kara PyonChan made koosoku-tetsudoo de 1-jikan han desu.

Kankoku South Korea, shuto capital city, Sooru Seoul, PyonChan PyeongChang, -kara -made from A to B
koosoku-tetsudoo high-speed rail, koosoku high speed, tetsudoo railway, railroad, train
-de means or method marker; by, with, ichi-jikan han an hour and a half, han half

5. Kankoku wa Nihon no tonari, (Kankoku to Nihon wa) totemo chikai desu.

Kankoku South Korea
[A] wa [B] no tonari (desu) A is next to B, tonari next to, next door, neighbouring
totemo very, chikai near, close

6. Tokyo kara Sooru made hikooki de 2-jikan han,
Kyuushuu no Fukuoka kara Pusan made ferii de 3-jikan desu.

Sooru Seoul, -kara -made from A to B
hikooki airplane, -de means or method marker; by, with
Kyuushuu Kyuushuu island, Fukuoka place name, Pusan Busan, place name
ferii ferry (boat)

7. PyonChan no 2-gatsu no heikin-kion wa -5.5-do.

ni-gatsu February, heikin average, kion (atmospheric) temperature
mainasu go-ten-go-do minus 5.5 degrees celsius, -ten point, dot, -do degrees (celsius)

8. Hokkaidoo no Sapporo no heikin-kion wa -3.1-do desu kara,
Sapporo yori PyonChan no hoo ga samui desu.

Hokkaidoo Hokkaidoo island, Sapporo place name, heikin average, kion (atmospheric) temperature
mainasu san-ten-ichi-do minus 3.1 degrees celsius, -ten point, dot, -do degrees (celsius)
-kara because, therefore, so, [A] yori, [B] no hoo ga samui B is colder than A
-yori, -no hoo ga comparative pattern; more than / less than, samui cold

9. Kankoku Ryoori to ieba, "Yaki-niku" to "Kimuchi" desu ne.

Kankoku South Korea, ryoori cooking, food, dish, cuisine
-to ieba speaking of, when it comes to, -to quotation marker; ".....", that, ieba ba conditional form of iimasu; say
Yaki-niku barbecued beef, Japanese-Korean barbecue, yakimasu to grill, broil, roast, bake, toast, niku meat
Kimuchi Kimchi, -desu ne making a tag question; isn't it?, aren't you?, also giving friendly sound

10. Yaki-niku wa Nihon-jin ni totte totemo ippan-teki na ryoori de,
dono machi ni mo Yakiniku-ya ga arimasu.

-ni totte for, to, totemo very, ippan-teki [na] general, common
ryoori cooking, food, dish, cuisine, -de a conjunction "and"
dono ... nimo in every (town), in any (town), machi town, city
Yakiniku-ya Korean barbecue restaurant, arimasu to exist, be at, there is

11. Mata, kinnen, Kimuchi wa "Kimuchi-Udon", "Kimuchi-Raamen", "Kimuchi-Nabe" nado,
iroiro na Nihon ryoori ni tsukawareru yoo ni narimashita.

mata also, kinnen in recent years, Kimuchi Kimchi
udon Udon noodles, wheat noodle, raamen Raamen noodle, Japanese-Chinese noodle, nabe pot, hot-pot dish
-nado such as, etc., iroiro [na] various, many, ryoori cooking, food, dish, cuisine
tsukawareru passive root form of tsukaimasu; be used
-yoo ni narimasu expressing a change of state or condition; come to do, become

12. Chinamini, Nihon-go de Orinpikku wa "Go-Rin" tte iimasu.

chinamini for your information, in this connection, Orinpikku Olympic Games
Go-Rin Olympic Games (literally means "5 rings")
-tte iimasu we say, we call it, -tte quotation marker; "......", that, iimasu to say, tell

There are two common quotation markers, -to (line 9) and -tte.
-to is formal, -tte is casual.

13. Kono kotoba wa, kaiwa de wa mettani tsukawaremasen ga,
mijikai shi, nyuuryoku ga kantan na node, Web ya meeru de yoku tsukawaremasu.

kotoba word, language, kaiwa de in a conversation, kaiwa [sv] conversation
mettani tsukawaremasen it is rarely used, mettani (+ negative) rarely, seldom
tsukawaremasu passive form of tsukaimasu; be used, -ga a conjunction meaning "but"
mijikai short, -shi, (-shi) listing two or more factors; and, also
nyuuryoku [sv] input, type in, kantan [na] easy, simple, -na node so, therefore, because
web (uebu) web, Internet, -ya A, B, etc., such as, meeru email, yoku often, frequently

Practice the following words

Audio 1.OrinpikkuOlympic Games
Audio 2.Go-RinOlympic Games
Audio 3.hajimarimasuto start, begin, open
Audio 4.kikanterm, period
Audio 5.sanka[sv] participate, take part, attend
Audio 6.KankokuSouth Korea
Audio 7.shutocapital city
Audio 8.SooruSeoul
Audio 9.koosoku-tetsudoohigh-speed rail
Audio 10.koosokuhigh speed
Audio 11.tetsudoorailway, railroad, train
Audio 12.tonarinext to, next door, neighbouring
Audio 13.totemovery
Audio 14.chikainear, close
Audio 15.hikookiairplane, flight
Audio 16.feriiferry (boat)
Audio 17.heikin-kionaverage temperature
Audio 18.heikinaverage
Audio 19.kion(atmospheric) temperature
Audio 20.samuicold
Audio 21.ryooricooking, food, dish, cuisine
Audio 22.Yaki-nikubarbecued beef, Japanese-Korean barbecue
Audio 23.yakimasuto grill, broil, roast, bake, toast
Audio 24.nikumeat
Audio 25.KimuchiKimchi
Audio 26.machitown, city
Audio 27.mataalso
Audio 28.kinnenin recent years
Audio 29.udonUdon noodles, wheat noodle
Audio 30.raamenRaamen noodle, Japanese-Chinese noodle
Audio 31.nabepot, hot-pot dish
Audio 32.iroiro[na] various, many
Audio 33.tsukawaremasupassive form of tsukaimasu; be used
Audio 34.tsukaimasuto use
Audio 35.kotobalanguage, word, phrase, speech
Audio 36.kaiwa[sv] conversation
Audio 37.mijikaishort
Audio 38.nyuuryoku[sv] input, type in
Audio 39.kantan[na] easy, simple
Audio 40.Webweb, Internet
Audio 41.meeruemail
Audio 42.yokuoften, frequently

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

Sapporo no heikin kion wa -3.1-do desu kara
-kara, dakara:because, therefore, so, that's why

Level 1 Chapter 10

Sapporo yori PyonChan no hoo ga samui
-yori, -no hoo ga:comparison - more than / less than

Level 1 Chapter 13

iroiro na ryoori ni tsukawareru yoo ni narimashita / Web ya meeru de yoku tsukawaremasu
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

iroiro na ryoori ni tsukawareru yoo ni narimashita
yoo ni narimasu:expressing a change; come to do, become able to do

Level 3 Chapter 5

(kono kotoba wa) mijikai shi,
-shi, -shi,:listing two or more factors; and, also

Level 3 Chapter 9

nyuuryoku ga kantan na node
plain form + node:expressing a reason or a cause; because, therefore, so

Level 2 Chapter 3

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.