Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto, Sekai no Dekigoto

Japan News, World News

Lower Intermediate

Maru Fumikiri de Densha to Torakku Shoototsu 2019/September/06

a train and a truck collides at a crossing

5-ka gozen 11-ji 40-pun goro, Kanagawa-ken Yokohama-shi no Fumikiri de,
densha to oogata-torakku ga shoototsu shimashita.

Torakku wa Enjoo shimashita.
Densha no 1-ryoo-me kara 3-ryoo-me wa Dassen shimashita.

Kono jiko de torakku no untenshu ga shiboo shimashita.
Soshite, densha no jookyaku 33-nin ga kega o shimashita.

Mokugeki-sha ni yoruto,
oogata-torakku wa hosoi michi kara usetsu shite, fumikiri o wataroo to shimashita.

Tokoroga, shatai ga ooki-sugite, magaru koto ga dekimasendeshita.
Torakku wa fumikiri de ugokenaku narimashita.
Soko ni densha ga tsukkonda soo desu.

Genba no fumikiri wa eki no sugu chikaku ni arimasu.
Densha ga kakutei dattara, eki de tomatta hazu desu.

Demo, ainiku sono densha wa kyuukoo deshita.
Kyuukoo wa jisoku 120-kiro de sono eki o tsuuka suru soo desu.

Jookyaku ni yoruto, densha wa kyuu-bureeki o kaketa soo desu.
Demo, maniaimasendeshita.

Practice Each Sentence

Fumikiri de Densha to Torakku Shoototsu

fumikiri grade crossing, level crossing, railroad crossing, densha train, torakku truck
shoototsu [sv] collide, crash, clash, bump into, run into

1. 5-ka gozen 11-ji 40-pun goro, Kanagawa-ken Yokohama-shi no Fumikiri de,
densha to oogata-torakku ga shoototsu shimashita.

itsuka 5th. of the month, juu-ichi-ji 11 o'clock, yonjuppun 40 minutes, -goro around (11:40 a.m.)
Kanagawa-ken Kanagawa prefecture, Yokohama-shi Yokohama City
fumikiri grade crossing, level crossing, railroad crossing, -de place marker; in, at
densha train, oogata-torakku heavy truck, large truck, oogata large size, torakku truck
shoototsu [sv] collide, crash, clash, bump into, run into

2. Torakku wa Enjoo shimashita.

torakku truck, enjoo [sv] burst into flames / get flamed, be under fire

enjoo suru is commonly used about SNS and blog to express it gets "negative reactions", "controversy" or "criticism".
SNS ga enjoo shita.
Burogu ga Enjoo shita.

3. Densha no 1-ryoo-me kara 3-ryoo-me wa Dassen shimashita.

densha train, 1-ryoo one car (of train), 1-ryoo-me the first car, 3-ryoo-me the third car
dassen [sv] derail

4. Kono jiko de torakku no untenshu ga shiboo shimashita.

jiko accident, -de cause marker; by, because of, from, due to
torakku truck, untenshu a driver, shiboo [sv] death, die (formal)

There are 3 common words meaning "to die"; shinimasu, nakunarimasu and shiboo (shimasu).
The most common word is shinimasu in daily conversation.
nakunarimasu and shiboo are formal words.
nakunarimasu is often used for a family member, friend, co-worker or well-known person.
shiboo is normally used in news, reports or statistics.

5. Soshite, densha no jookyaku 33-nin ga kega o shimashita.

soshite and, densha train, jookyaku passenger, 33-nin 33 people
kega o shimasu be injured, get hurt, kega injury, hurt, wound

The following audio is available to members

6. Mokugeki-sha ni yoruto,
oogata-torakku wa hosoi michi kara usetsu shite, fumikiri o wataroo to shimashita.

mokugeki-sha eyewitness, mokugeki [sv] witness, see, -sha person, people
-ni yoruto according to, oogata-torakku heavy truck, large truck
hosoi thin, slim, narrow, michi road, street, -kara from
usetsu [sv] right turn, shite te form of shimasu (used as a conjunction "and")
fumikiri grade crossing, level crossing, railroad crossing, wataroo volitional form of watarimasu
watarimasu to cross, pass over, go over, -yoo / -oo to shimasu (volitional form +) try to do

Totakku wa usetsu shite, fumikiri o wataroo to shimashita
"The truck tried to make a right turn and cross the crossing"

7. Tokoroga, shatai ga ooki-sugite, magaru koto ga dekimasendeshita.

tokoroga however, shatai body of a car
ooki-sugiru too big, too large, ookii big, large, -sugiru (stem +) too many, too much, too big
-sugite te form of sugiru used to indicate a reason or cause
magaru root form of magarimasu; turn, curve, -koto ga dekimasu can, be able to do

8. Torakku wa fumikiri de ugokenaku narimashita.

fumikiri de at the railroad crossing, -de place marker; in, at
ugokenaku narimasu be stuck, be stranded (lit. become not able to move)
ugokenai potential nai form of ugokimasu; cannot move, cannot work, cannot drive
-naku narimasu become not able to do

9. Soko ni densha ga tsukkonda soo desu.

soko ni to there, densha train
tsukkonda ta form of tsukkomimasu; run into, crash into
-soo desu reported information; I heard, he/they said

10. Genba no fumikiri wa eki no sugu chikaku ni arimasu.

genba scene, site, field (something happened), fumikiri grade crossing, level crossing, railroad crossing
eki train station, sugu chikaku just near by, right there, chikaku near, close
-ni place marker; in, at, on, arimasu there is, to exist, have

11. Densha ga kakutei dattara, eki de tomatta hazu desu.

densha train, kakutei local train, dattara ta form of desu + ra; if it is, if it was
eki train station, -de place marker; in, at, tomatta ta form of tomarimasu; stop
-hazu desu should be, be expected

12. Demo, ainiku, sono densha wa kyuukoo deshita.

demo however, but, ainiku unfortunately, densha train
kyuukoo express train

13. Kyuukoo wa jisoku 120-kiro de sono eki o tsuuka suru soo desu.

kyuukoo express train, jisoku [speed] per hour
jisoku -kiro de at 120 kilometers per hour, -de indicating an amount, period, time, etc.
eki train station, tsuuka [sv] go through, pass, -soo desu reported information; I heard, he/they said

14. Jookyaku ni yoruto, densha wa kyuu-bureeki o kaketa soo desu.

jookyaku passenger, -ni yoruto according to
densha train, kyuu-bureeki sudden braking, harsh braking, emergency braking, kyuu [na] emergency, urgency, sudden
bureeki o kakemasu to brake, put on the brake (set phrase)
-soo desu reported information; I heard, he/they said

15. Demo, maniaimasendeshita.

demo however, but, maniaimasu to be in time, make it in time / couldn't make to stop

Practice the following words

Audio 1.denshatrain
Audio 2.oogata-torakkuheavy truck, large truck
Audio 3.oogatalarge size, large scale
Audio 4.torakkutruck
Audio 5.shoototsu

[sv] collide, crash, clash, bump into, run into

Audio 6.fumikiri

grade crossing, level crossing, railroad crossing

Audio 7.enjoo

[sv] burst into flames, get flamed, be under fire

Audio 8.dassen[sv] derailment
Audio 9.jikoaccident
Audio 10.untenshua driver
Audio 11.unten[sv] drive, operation
Audio 12.shiboo[sv] death, die (formal)
Audio 13.nakunarimasu / nakunaru

to die, pass away (formal)

Audio 14.shinimasu / shinuto die (general)
Audio 15.jookyakupassenger
Audio 16.kegainjury, hurt, wound
Audio 17.mokugeki-shaeyewitness
Audio 18.mokugeki[sv] witness, see
Audio 19.hosoithin, slim, narrow
Audio 20.michiroad, street
Audio 21.usetsu[sv] right turn
Audio 22.sasetsu[sv] left turn
Audio 23.wataroovolitional form of wataru
Audio 24.watarimasu / wataru

to cross, walk across, go over

Audio 25.tokorogahowever
Audio 26.demohowever, but
Audio 27.shataibody of a car
Audio 28.ooki-sugirutoo big, too large
Audio 29.ookiibig, large
Audio 30.sugimasu / sugiru(stem +) too much, too many
Audio 31.magarimasu / magaruto turn, curve, bend
Audio 32.ugokemasu / ugokerupotential form of ugoku
Audio 33.ugokimasu / ugokuto to move
Audio 34.tsukkomimasu / tsukkomu

to run into, crash into

Audio 35.genba

scene, site (something happened)

Audio 36.ekitrain station
Audio 37.sugu chikakujust near by, right there
Audio 38.sugujust, right
Audio 39.chikakunear, close
Audio 40.arimasu / aruthere is, to exist, have
Audio 41.tomarimasu / tomaruto stop
Audio 42.kakuteilocal train
Audio 43.kyuukooexpress train
Audio 44.ainikuunfortunately
Audio 45.jisoku[speed] per hour
Audio 46.tsuuka[sv] go through, pass through
Audio 47.kyuu-bureeki

sudden braking, harsh braking, emergency braking

Audio 48.bureekibrake
Audio 49.bureeki o kakeruto brake, put on the brake
Audio 50.maniaimasu / maniau

to be in time, make it in time

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

fumikiri o wataroo to shimashita
verb volitional form -yoo, -oo to shimasu:try to do

Level 3 Chapter 13

shatai ga ooki-sugiru
stem + sugimasu:too big, too small, do too much, etc.

Level 3 Chapter 4

magaru koto ga dekimasendeshita
verb root form + koto ga dekimasu:can do, be able to do

Level 2 Chapter 1

torakku wa ugokenaku narimashita
-naku narimasu:expressing a change; come not to do, become not able to do

Level 3 Chapter 5

soko ni densha ga tsukkonda soo desu / jisoku 120-kiro de tsuuka suru soo desu / kyuu-bureeki o kaketa soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

densha ga kakutei dattara
ta form + -tara:if, when

Level 2 Chapter 8

densha wa eki de tomatta hazu
verb plain form + hazu desu:should be, must be, be expected

Level 3 Chapter 1

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.