Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto

News of Japan

Lower Intermediate

Maru Rainen no Gooruden-Uiiku wa 10-Renkyuu 2018/October/14

2019 Golden Week will be 10 consecutive holidays

Nihon de wa rainen Tennoo ga kawaru koto ni natte imasu.
Ima no Tennoo wa 4-gatsu 30-nichi ni Tai'i shimasu.
Soshite, 5-gatsu Tsuitachi, Kootaishi ga Tennoo ni narimasu.

De, Seifu wa 5-gatsu Tsuitachi o Shukujitsu ni suru ka doo ka, giron shite imashita.
Kekkyoku, Seifu wa rainen dake 5-gatsu Tsuitachi o Shukujitsu ni suru koto ni shimashita.

"Shukujitsu to Shukujitsu ni hasamareta hi wa Kyuujitsu" toiu kitei ga arimasu.
Sono tame, 4-gatsu 30-nichi to 5-gatsu 2-ka wa Kyuujitsu ni narimasu.
Desukara, rainen no Gooruden-Uiiku wa 10-renkyuu ni narimasu.

Nao, Tennoo ga kawaru to, Gengoo mo kawarimasu.
Ima no Gengoo wa "Heisei" desu.
Kotoshi wa Heisei 30-nen desu.

Heisei wa 31-nen 4-gatsu 30-nichi de owarimasu.
5-gatsu Tsuitachi kara atarashii Gengoo ni narimasu.

Atarashii Gengoo wa mada happyoo sarete imasen.

"Chuukyuu 307 - Chuumoku no Wadai - 2019-nen Tennoo Tai'i" o mite kudasai.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Rainen no Gooruden-Uiiku wa 10-Renkyuu

rainen next year, Gooruden-Uiiku Golden Week (holidays), renkyuu consecutive holidays

1. Nihon de wa rainen Tennoo ga kawaru koto ni natte imasu.

Nihon de in Japan, rainen next year, Tennoo Emperor of Japan
kawaru root form of kawarimasu; change / replace, substitute
-koto ni natte imasu expressing a plan; be expected to do, be supposed to do

2. Ima no Tennoo wa 4-gatsu 30-nichi ni Tai'i shimasu.

ima no current, present (something / someone), Tennoo Emperor of Japan
shi-gatsu April, sanjuu-nichi 30th. of the month, -ni specific time marker; at, on, in
Tai'i [sv] abdicate, step down from the throne

3. Soshite, 5-gatsu Tsuitachi, Kootaishi ga Tennoo ni narimasu.

soshite and, go-gatsu May, tsuitachi 1st. of the month
kootaishi Crown Prince, Tennoo Emperor of Japan, narimasu to become, come to

4. De, Seifu wa 5-gatsu Tsuitachi o Shukujitsu ni suru ka doo ka, giron shite imashita.

de then, seifu government, go-gatsu May, tsuitachi 1st. of the month
shukujitsu national holiday, public holiday, -ni suru make A to B, set A to/as B
-ka doo ka whether or not, if or not, giron [sv] discuss
shite te form of shimasu, -te imasu expressing progressive or state

5. Kekkyoku, Seifu wa rainen dake 5-gatsu Tsuitachi o Shukujitsu ni suru koto ni shimashita.

kekkyoku finally, after all, seifu government, rainen next year, -dake only
shukujitsu national holiday, public holiday, -ni suru make A to B, set A to/as B
-koto ni shimasu expressing a decision mede by a subject

6. "Shukujitsu to Shukujitsu ni hasamareta hi wa Kyuujitsu" toiu kitei ga arimasu.

shukujitsu national holiday, public holiday
hasamareta passive ta form of hasamimasu; get caught in, be sandwiched between
hi day, date, kyuujitsu holiday, -toiu quotation marker; that, "...", which is, such as
kitei rule, regulations, arimasu to exist, be at, there is, have

7. Sono tame, 4-gatsu 30-nichi to 5-gatsu 2-ka wa Kyuujitsu ni narimasu.

sono tame because of that, shigatsu sanjuu-nichi April/30, go-gatsu futsuka May/02
kyuujitsu holiday, narimasu to become, come to

8. Desukara, rainen no Gooruden-Uiiku wa 10-renkyuu ni narimasu.

desukara therefore, rainen next year, Gooruden-Uiiku Golden Week (holidays)
renkyuu consecutive holidays, narimasu to become, come to

9. Nao, Tennoo ga kawaru to, Gengoo mo kawarimasu.

nao For your information, Note that, Tennoo Emperor of Japan
kawaru root form of kawarimasu; change / replace, substitute
-to when, if, Gengoo regnal year, the name of an imperial era, -mo also, too

10. Ima no Gengoo wa "Heisei" desu.

ima no current, present (something / someone), Gengoo regnal year, the name of an imperial era
Heisei a name of Jpanese era (1989 - )

11. Kotoshi wa Heisei 30-nen desu.

kotoshi this year, Heisei 30-nen Heisei 30 (year)

12. Heisei wa 31-nen 4-gatsu 30-nichi de owarimasu.

31-nen shi-gatsu sanjuu-nichi (Heisei) 31/April/30, -de indicating an amount, period, time, etc.; in, at, for
owarimasu to end, finish, be over

13. 5-gatsu Tsuitachi kara atarashii Gengoo ni narimasu.

go-gatsu tsuitachi May/01, -kara from
atarashii new, Gengoo regnal year, the name of an imperial era
narimasu to become, come to

14. Atarashii Gengoo wa mada happyoo sarete imasen.

atarashii new, Gengoo regnal year, the name of an imperial era
mada (in the negative statement) not yet
happyoo [sv] announce, sarete imasen has not been done, sarete passive te form of shimasu

15. "Chuukyuu 307 - Chuumoku no Wadai - 2019-nen Tennoo Tai'i" o mite kudasai.

chuukyuu intermediate (level), chuumoku no wadai hot issues
Tennoo Emperor of Japan, Tai'i [sv] abdicate, step down from the throne
mite te form of mimasu; watch, see, look, -te kudasai Please do

Practice the following words

Audio 1.Gooruden-UiikuGolden Week (holidays)
Audio 2.renkyuuconsecutive holidays
Audio 3.shukujitsunational holiday, public holiday
Audio 4.kyuujitsuholiday
Audio 5.rainennext year
Audio 6.kotoshithis year
Audio 7.ima nocurrent, present (something)
Audio 8.TennooEmperor of Japan
Audio 9.tai'i

[sv] abdicate, step down from the throne

Audio 10.KootaishiCrown Prince
Audio 11.narimasu / naruto become, come to
Audio 12.seifugovernment
Audio 13.giron[sv] discuss
Audio 14.kekkyokufinally, after all
Audio 15.hasamaremasu / hasamareru

to get caught in, be sandwiched between

Audio 16.hiday, date
Audio 17.kiteirule, regulations
Audio 18.desukaratherefore
Audio 19.naoFor your information, Note that
Audio 20.kawarimasu / kawaruto change / replace, substitute
Audio 21.Gengooregnal year, the name of an imperial era
Audio 22.Heiseia name of Jpanese era (1989 - )
Audio 23.owarimasu / owaruto end, finish, be over
Audio 24.atarashiinew
Audio 25.happyoo[sv] announce

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

Tennoo ga kawaru koto ni natte imasu
verb root form + -koto ni natte imasu:be expected, be supposed to

Level 3 Chapter 3

Kootaishi ga Tennoo ni narimasu / 5-gatsu 2-ka wa kyuujitsu ni narimasu / 10-renkyuu ni narimasu
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

shukujitsu ni suru ka doo ka,
plain form + -ka doo ka,:whether or not, if or not

Level 3 Chapter 2

giron shite imashita
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

shukujitsu ni suru
noun -ni shimasu:expressing a decision or choice

Level 3 Chapter 3

seifu wa shukujitsu ni suru koto ni shimashita
verb root form + -koto ni shimasu:expressing a decision made by a subject

Level 3 Chapter 3

shukujitsu to shukujitsu ni hasamareta / happyoo sarete imasen
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

shukujitsu to shukujitsu ni hasamareta hi
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

Chuukyuu 307 o mite kudasai
verb te form + -te kudasai:please do

Level 2 Chapter 5

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.