Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto

News of Japan

Lower Intermediate

Maru Mada Haru nanoni, Atsui! 2018/April/22

still spring, but it's Hot!

Kin-yoobi kara nichi-yoobi ni kakete, zenkoku-teki ni atsuku narimashita.

Nichi-yoobi, zenkoku kakuchi de saikoo-kion ga 30-do o koemashita.
Tokyo no saikoo-kion wa 29.8-do deshita.

Kore wa Ma-Natsu no kion desu.
Mada 4-gatsu na noni, ikinari, natsu ni natta mitai desu.
Mottomo, ashita wa kion ga 10-do chikaku sagaru soo desu.

Saikoo-kion ga 25-do ijoo no hi o "Natsu-bi".
Saikoo-kion ga 30-do ijoo no hi o "Ma-Natsu-bi".
Saikoo-kion ga 35-do ijoo no hi o "Moosho-bi" to yobimasu.

Kinnen, Nihon no natsu wa atsuku natte iru to iwarete imasu.
Soshite, nennen, Moosho-bi ga fuete imasu.

Senmonka ni yoruto, Chikyuu Ondan-ka no eikyoo da soo desu.
Kotoshi no natsu wa doo naru-n deshoo ka?

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Mada Haru nanoni, Atsui!

mada still, haru spring, -na noni although, despite, in spite of, but, atsui hot

1. Kin-yoobi kara nichi-yoobi ni kakete, zenkoku-teki ni atsuku narimashita.

kin-yoobi Friday, nichi-yoobi Sunday, -kara -ni kakete from A to B
zenkoku-teki ni nationwide, countrywide, nationally
atsuku ku form of atsui; hot, narimasu to become, come to

2. Nichi-yoobi, zenkoku kakuchi de saikoo-kion ga 30-do o koemashita.

nichi-yoobi Sunday, zenkoku kakuchi de in many places of the country, -de place marker; in, at
zenkoku whole country, countrywide, nationwide, kakuchi each place / many places
saikoo-kion highest temperature, saikoo highest, maximum, kion (air) temperature
-do degrees (celsius), koemasu to exceed, pass, be over

3. Tokyo no saikoo-kion wa 29.8-do deshita.

saikoo-kion highest temperature
nijuu-kyuu-ten-hachi-do 29.8 degrees (Celsius)

4. Kore wa Ma-Natsu no kion desu.

ma-natsu midsummer, ma- full, real, true, natsu summer, kion (air) temperature

5. Mada 4-gatsu na noni, ikinari, natsu ni natta mitai desu.

mada still, shi-gatsu April, -na noni although, despite, in spite of, but
ikinari suddenly, natsu summer, natta ta form of narimasu; become, come to
-mitai desu it seems, it looks

6. Mottomo, ashita wa kion ga 10-do chikaku sagaru soo desu.

mottomo but, however, though, ashita tomorrow, kion (air) temperature
juu-do 10 degrees (Celsius), chikaku near, close / nearly, about
sagaru root form of sagarimasu; go down, fall, drop, -soo desu reported information; I heard, he/they said

7. Saikoo-kion ga 25-do ijoo no hi o "Natsu-bi".

saikoo-kion highest temperature, ijoo A or more, A or above, A or over, hi day, date
natsu-bi day on which the temperature rises above 25C, natsu summer, -bi date, day

8. Saikoo-kion ga 30-do ijoo no hi o "Ma-Natsu-bi".

ma-natsu-bi day on which the temperature rises above 30C

9. Saikoo-kion ga 35-do ijoo no hi o "Moosho-bi" to yobimasu.

moosho-bi day on which the temperature rises above 35C
-to yobimasu we call it ..., -to quotation marker; ".....", that

10. Kinnen, Nihon no natsu wa atsuku natte iru to iwarete imasu.

kinnen in recent years, natsu summer, atsuku ku form of atsui; hot
natte te form of narimasu; become, come to, -te iru expressing progressive or state
-to iwarete imasu it is said that, -to quotation marker; ".....", that
iwarete passive te form of iimasu; be said, be told, -te imasu expressing progressive or state

11. Soshite, nennen, Moosho-bi ga fuete imasu.

soshite and, nennen year by year
moosho-bi day on which the temperature rises above 35C
fuete te form of fuemasu; increase, -te imasu expressing progressive or state

12. Senmonka ni yoruto, Chikyuu Ondan-ka no eikyoo da soo desu.

senmonka expert, specialist, -ni yoruto according to
chikyuu ondan-ka global warming, chikyuu the Earth
eikyoo [sv] influence, effect, affect, da root form of desu, -soo desu I heard, he/they said

13. Kotoshi no natsu wa doo naru-n deshoo ka?

kotoshi this year, natsu summer
doo naru-n deshoo ka? what will become?, what will happen?, what will it be?
doo how / what, naru root form of narimasu; become, come to
-n deshoo ka? expressing one's concern

Practice the following words

Audio 1.haruspring
Audio 2.natsusummer
Audio 3.ma-natsumidsummer
Audio 4.natsu-bi

day on which the temperature rises above 25C

Audio 5.ma-natsu-bi

day on which the temperature rises above 30C

Audio 6.moosho-bi

day on which the temperature rises above 35C

Audio 7.atsuihot
Audio 8.kin-yoobiFriday
Audio 9.nichi-yoobiSunday
Audio 10.zenkoku-teki ni

nationwide, countrywide, nationally

Audio 11.zenkoku kakuchi dein many places of the country
Audio 12.narimasuto become, come to
Audio 13.saikoo-kionhighest temperature
Audio 14.saikoohighest, maximum
Audio 15.kion(air) temperature
Audio 16.koemasuto exceed, pass, be over
Audio 17.ikinarisuddenly, abruptly
Audio 18.mottomobut, however, though
Audio 19.chikakunear, close / nearly, about
Audio 20.sagarimasuto go down, fall, drop
Audio 21.ijooA or more, A or above, A or over
Audio 22.hiday, date
Audio 23.yobimasuto call
Audio 24.kinnenin recent years
Audio 25.nennenyear by year
Audio 26.fuemasuto increase
Audio 27.senmonkaexpert, specialist
Audio 28.chikyuu ondan-kaglobal warming
Audio 29.chikyuuthe Earth
Audio 30.eikyoo[sv] influence, effect, affect
Audio 31.kotoshithis year

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

haru na noni / 4-gatsu na noni
plain form + -no ni,:despite, in spite of, although, but

Level 3 Chapter 17

atsuku narimashita / natsu ni natta mitai / atsuku natte iru
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

natsu ni natta mitai
mitai desu:It seems, it looks

Level 3 Chapter 4

atsuku natte iru to iwarete imasu / moosho-bi ga fuete imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

10-do chikaku sagaru soo desu / ondan-ka no eikyoo da soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.