Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto

News of Japan

Lower Intermediate

Maru 2019-nen wa "Neage no Toshi" 2019/February/17

the year of "Price increase"

Oote Seiryoo-Inryoosui meekaa no Koka-koora ga "Oogata Pettobotoru" no neage o happyoo shimashita.
1-rittoru kara 2-rittoru no shoohin o 20-en kara 30-en neage suru soo desu.

Suruto, hoka no oote meekaa 4-sha mo isseini neage o happyoo shimashita.

Tatoeba, Asahi no Saidaa 1-rittoru wa 320-en kara 340-en ni narimasu.
Koka-Koora no 1.5-rittoru wa 320-en kara 350-en ni.
Santorii no Ocha 2-rittoru wa 330-en kara 350-en ni narimasu.

Neage no riyuu wa "Genryoo-hi to Butsuryuu-hi no Kootoo" da soo desu.
"Butsuryuu-hi" to wa, kantan ni ieba,
"Sooko no sagyoo-in" ya "Torakku no unten-shu" nado no Jinken-hi desu.

Ima, Nihon wa samazama na gyookai de "Hito de Busoku" ga shinkoku na mondai ni natte imasu.
Sono eikyoo de, arubaito no jikyuu wa jiwajiwato agatte imasu.
Koojoo ya unsoo-gaisha no juugyooin no kyuuryoo mo sukoshi-zutsu agatte iru yoo desu.

Jitsuwa, kotoshi, oote shokuhin meekaa ga tsugitsugi to neage o happyoo shimashita.
Gyuunyuu, Komugi-ko, Reitoo-shokuhin, Kappumen ... nadonado.

2-gatsu kara 5-gatsu ni kakete, iroiro na shokuhin ga neage saremasu.
2019-nen wa "Neage no Toshi" ni nari-soo desu.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

2019-nen wa "Neage no Toshi"

-nen year, neage [sv] raise price, price increase, toshi year

1. Oote Seiryoo-Inryoosui meekaa no Koka-koora ga
"Oogata Pettobotoru" no neage o happyoo shimashita.

oote major company, leading company, seiryoo-inryoosui soft drink, meekaa maker
Koka-Koora COCA-COLA JAPAN COMPANY
oogata large size, pettobotoru plastic bottle
neage [sv] raise price, price increase, happyoo [sv] announce

2. 1-rittoru kara 2-rittoru no shoohin o 20-en kara 30-en neage suru soo desu.

ichi-rittoru kara ni-rittoru from 1 liter to 2 liters, shoohin product, goods, item
20-en kara 30-en from 20yen to 30yen
neage [sv] raise price, price increase, suru root form of shimasu
-to quotation marker; ".....", that, happyoo [sv] announce

3. Suruto, hoka no oote meekaa 4-sha mo isseini neage o happyoo shimashita.

suruto then, hoka no other, another, oote major company, leading company
meekaa maker, yon-sha 4 companies, -mo also, too
isseini all at once, all together, neage [sv] raise price, price increase, happyoo [sv] announce

4. Tatoeba, Asahi no Saidaa 1-rittoru wa 320-en kara 340-en ni narimasu.

tatoeba for example, for instance
Asahi Asahi Inryoo (Asahi Soft Drinks Co., Ltd), saidaa cider, soda, pop
[A] kara [B] ni from [A] to [B], narimasu to become, come to

5. Koka-Koora no 1.5-rittoru wa 320-en kara 350-en ni.

Koka-koora Coca-Cola

6. Santorii no Ocha 2-rittoru wa 330-en kara 350-en ni narimasu.

Santorii Suntory (Suntory Beverage & Food Limited)
ocha Japanese green tea, narimasu to become, come to

7. Neage no riyuu wa "Genryoo-hi to Butsuryuu-hi no Kootoo" da soo desu.

neage [sv] raise price, price increase, riyuu reason
genryoo-hi (raw) materials cost, genryoo raw materials, ingredient, stuff
butsuryuu-hi distribution costs, butsuryuu logistics, physical distribution
-hi expense, cost (comes from "hiyoo")
kootoo [sv] steep rise in prices, soar, prices are skyrocketing
da root form of desu, -soo desu reported information; I heard, he/they said

8. "Butsuryuu-hi" to wa, kantan ni ieba,
"Sooko no sagyoo-in" ya "Torakku no unten-shu" nado no Jinken-hi desu.

butsuryuu-hi distribution costs, [A] to wa [B] [A] means [B]
kantan ni ieba in short, briefly, kantan [na] easy, simple, ieba ba conditional form of iimasu; if I say
sooko warehouse, sagyoo-in worker, sagyoo [sv] work, -in staff, member
torakku truck, unten-shu driver, unten [sv] drive, operation
[A] ya [B] nado no [X] [X] such as [A] and [B], jinken-hi labor costs

9. Ima, Nihon wa samazama na gyookai de "Hitode Busoku" ga shinkoku na mondai ni natte imasu.

ima present, current, now, samazama [na] various, many
gyookai industry, business field, -de indicating an area, field; in, at
hitode busoku labor shortage, lack of manpower, hitode hand, worker, manpower
hito person, people, -de comes from te "hand"
-busoku shortage, be short (comes from the verb fusokushimasu)
shinkoku [na] serious, mondai ni natte imasu become a problem, come to an issue
natte te form of narimasu; become, come to, -te imasu expressing progressive or state

10. Sono eikyoo de, arubaito no jikyuu wa jiwajiwato agatte imasu.

sono eikyoo de due to the influence of, by the influence of
eikyoo [sv] influence, effect, affect, -de cause marker; by, because of, from, due to
arubaito part-time job, part-timer, jikyuu hourly payment, hourly wage
jiwajiwato little by little, slowly, gradually, agatte te form of agarimasu; go up, rise
-te imasu expressing progressive or state

11. Koojoo ya unsoo-gaisha no juugyooin no kyuuryoo mo sukoshi-zutsu agatte iru yoo desu.

koojoo factory, plant, unsoo-gaisha shipping company, transport company, carrying company
juugyooin employee, staff, worker, kyuuryoo wages, pay, salary, -mo also, too
sukoshi-zutsu little by little, agatte te form of agarimasu; go up, rise
-te iru expressing progressive or state, -yoo desu it seems, it looks

12. Jitsuwa, kotoshi, oote shokuhin meekaa ga tsugitsugi to neage o happyoo shimashita.

jitsuwa actually, as a matter of fact, kotoshi this year
oote major company, leading company, shokuhin-meekaa food maker, food company
shokuhin food, foodstuff, food product, meekaa maker
tsugitsugi to one after another, neage [sv] raise price, price increase, happyoo [sv] announce

13. Gyuunyuu, Komugi-ko, Reitoo-shokuhin, Kappumen ... nadonado.

gyuunyuu milk, komugi-ko flour, komugi wheat
reitoo-shokuhin frozen food, reitoo [sv] freeze, freezing, frozen, shokuhin food, foodstuff, food product
kappumen pot noodle, men noodles, -nadonado etc., and so on, such as

14. 2-gatsu kara 5-gatsu ni kakete, iroiro na shokuhin ga neage saremasu.

ni-gatsu February, go-gatsu May, [A] kara [B] ni kakete from [A] to [B]
iroiro [na] various, many, shokuhin food, foodstuff, food product
neage [sv] raise price, price increase, saremasu passive form of shimasu; be done

15. 2019-nen wa "Neage no Toshi" ni nari-soo desu.

neage [sv] raise price, price increase, toshi year
narimasu to become, come to, -soo desu (stem +) expressing one's impression; it looks, it seems

The plain form + soo desu (Line 2 & 7) expresses the reported information; I heard, he/they said.
The stem + soo desu expresses the one's impression; it looks, it seems

Practice the following words

Audio 1.neage[sv] raise price, price increase
Audio 2.toshiyear
Audio 3.ootemajor company, leading company
Audio 4.seiryoo-inryoosuisoft drink
Audio 5.inryoosuidrinking water
Audio 6.meekaamaker
Audio 7.oogatalarge size, large scale
Audio 8.pettobotoruplastic bottle
Audio 9.happyoo[sv] announce, publish, present
Audio 10.rittoruliter
Audio 11.shoohinproduct, goods, item, article
Audio 12.surutothen
Audio 13.hoka noother, another
Audio 14.isseiniall at once, all together
Audio 15.tatoebafor example, for instance
Audio 16.koka-kooraCoca-Cola
Audio 17.ochaJapanese green tea
Audio 18.saidaacider, soda, pop
Audio 19.narimasu / naruto become, come to
Audio 20.riyuureason
Audio 21.genryoo-hi(raw) materials cost
Audio 22.genryooraw materials, ingredient, stuff
Audio 23.butsuryuu-hidistribution costs
Audio 24.butsuryuulogistics, physical distribution
Audio 25.jinken-hilabor costs
Audio 26.kootoo

[sv] steep rise in prices, soar, prices are skyrocketing

Audio 27.kantan ni iebain short, briefly
Audio 28.kantan[na] easy, simple
Audio 29.iimasu / iuto say, tell
Audio 30.sookowarehouse
Audio 31.sagyoo-inworker
Audio 32.sagyoo[sv] work
Audio 33.torakkutruck
Audio 34.unten-shudriver
Audio 35.unten[sv] drive, operation
Audio 36.imapresent, current, now
Audio 37.samazama[na] various, many
Audio 38.gyookaiindustry, business field
Audio 39.hitode busokulabor shortage, lack of manpower
Audio 40.shinkoku[na] serious
Audio 41.mondaiquestion, problem, trouble, issue
Audio 42.eikyoo[sv] influence, effect, affect
Audio 43.arubaitopart-time job, part-timer
Audio 44.jikyuuhourly payment, hourly wage
Audio 45.kyuuryoowages, pay, salary
Audio 46.jiwajiwatolittle by little, slowly, gradually
Audio 47.agarimasu / agaruto go up, rise
Audio 48.koojoofactory, plant
Audio 49.unsoo-gaisha

shipping company, transport company, carrying company

Audio 50.juugyooinemployee, staff, worker
Audio 51.sukoshi-zutsulittle by little
Audio 52.jitsuwaactually, as a matter of fact
Audio 53.kotoshithis year
Audio 54.shokuhinfood, foodstuff, food product
Audio 55.tsugitsugi toone after another
Audio 56.gyuunyuumilk
Audio 57.komugi-koflour
Audio 58.komugiwheat
Audio 59.reitoo-shokuhinfrozen food
Audio 60.reitoo[sv] freeze, freezing, frozen
Audio 61.kappumenpot noodle
Audio 62.mennoodles
Audio 63.iroiro[na] various, many

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

neage suru soo desu / kootoo da soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

neage no toshi ni nari-soo desu
stem + soo desu:it seems, it looks

Level 3 Chapter 2

340-en ni narimasu / mondai ni natte imasu / neage no toshi ni nari-soo desu
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

kantan ni ieba
ba form ; -ba,:ba conditional form; If

Level 2 Chapter 15

mondai ni natte imasu / agatte imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

kyuuryoo mo agatte iru yoo desu
plain form + yoo desu:It seems, It looks

Level 3 Chapter 8

neage saremashita
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.