Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto

News of Japan

Lower Intermediate

Maru Boosai-Heri Tsuiraku 2018/August/11

a rescue helicopter crashes

10-ka, Gunma-ken de, Boosai-Heri ga tsuiraku shimashita.
Boosai-Heri ni wa soojuu-shi to Shooboo no kankei-sha nado zenbu de 9-nin ga notte imashita.

Herikoputaa no kitai wa yama no naka de mitsukarimashita.
Shooboo, Keisatsu, soreni, Jieitai no Heri ga kyuujo-katsudoo o shimashita.
Demo, 9-nin wa zen'in shiboo shimashita.

Kyoo, 11-nichi wa "Yama no Hi" de, shukujitsu desu.
Kono hi ni awasete, atarashii Tozan-doo ga kaitsuu shimasu.

Tsuiraku shita Heri wa sono Tozan-doo no anzen o kakunin suru tame ni tonde imashita.
Heri wa Tozan-doo ni sotte tonde ita soo desu.
Heri ga tsuiraku shita Genba wa Tozan-doo no sugu chikaku desu.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Boosai-Heri Tsuiraku

Boosai-Heri rescue helicopter, heri helicopter (abbreviation of Herikoputaa)
tsuiraku [sv] crash, fall

1. 10-ka, Gunma-ken de, Boosai-Heri ga tsuiraku shimashita.

tooka 10th. of the month, Gunma-ken Gunma prefecture, -de place marker; in, at
boosai-heri rescue helicopter, boosai disaster prevention, disaster management
heri helicopter (abbreviation of Herikoputaa), tsuiraku [sv] crash, fall

2. Boosai-Heri ni wa soojuu-shi to Shooboo no kankei-sha nado zenbu de 9-nin ga notte imashita.

boosai-heri rescue helicopter, soojuu-shi pilot, soojuu [sv] piloting, steering, operation, control
shooboo fire department, fire station, firefighters
kankei-sha persons concerned, persons involved, involved parties, kankei [sv] be related, be involved
-nado such as, etc., zenbu de in total, altogether, kyuu-nin 9 people, notte imasu to be on, be on board
notte te form of norimasu; ride, get on, go on board, -te imasu expressing progressive or state

3. Herikoputaa no kitai wa yama no naka de mitsukarimashita.

herikoputaa helicopter, kitai airframe, body (of a airplane)
yama no naka in the mountain, -no naka in, inside, -de place marker; in, at
mitsukarimasu to be found, be discovered

4. Shooboo, Keisatsu, soreni, Jieitai no Heri ga kyuujo-katsudoo o shimashita.

shooboo fire department, fire station, firefighters, keisatsu police
soreni and also, besides, jieitai Japan Self-Defense Forces, heri helicopter
kyuujo-katsudoo rescue work, rescue effort, kyuujo [sv] rescue, katsudoo [sv] activity, action

5. Demo, 9-nin wa zen'in shiboo shimashita.

demo however, but, zen'in everyone, all the members, shiboo [sv] death, die (formal)

6. Kyoo, 11-nichi wa "Yama no Hi" de, shukujitsu desu.

kyoo today, juuichi-nichi 11th. of the month
yama no hi Mountain Day, -de a conjunction "and", shukujitsu national holiday, public holiday

7. Kono hi ni awasete, atarashii Tozan-doo ga kaitsuu shimasu.

hi day, date, -ni awasete according to, fit to, adjust to
atarashii new, tozan-doo mountain trail, route of the climb
tozan mountain climbing, mountaineering, -doo road (comes from dooro)
kaitsuu [sv] open to to traffic

8. Tsuiraku shita Heri wa sono Tozan-doo no anzen o kakunin suru tame ni tonde imashita.

tsuiraku [sv] crash, fall, shita ta form of shimasu, heri helicopter
tozan-doo mountain trail, route of the climb, anzen [na] safety, safe, kakunin [sv] confirm, check
-tame ni for, in order to do, tonde te form of tobimasu; fly, -te imasu expressing progressive or state

9. Heri wa Tozan-doo ni sotte tonde ita soo desu.

heri helicopter, tozan-doo mountain trail, route of the climb, -ni sotte along, follow
tonde te form of tobimasu; fly, -te ita ta form of -te imasu
-soo desu reported information; I heard, he/they said

10. Heri ga tsuiraku shita Genba wa Tozan-doo no sugu chikaku desu.

heri helicopter, tsuiraku [sv] crash, fall, shita ta form of shimasu
genba scene, site (something happened), tozan-doo mountain trail, route of the climb
sugu chikaku just near, nearby, sugu easily, soon / just, chikaku near, close

Practice the following words

Audio 1.boosai-herirescue helicopter
Audio 2.tsuiraku[sv] crash, fall
Audio 3.boosai

disaster prevention, disaster management

Audio 4.herikoputaahelicopter
Audio 5.herihelicopter
Audio 6.soojuu-shipilot
Audio 7.soojuu[sv] piloting, steering, operation, control
Audio 8.shooboo

fire department, firefighters

Audio 9.keisatsupolice
Audio 10.jieitaiJapan Self-Defense Forces
Audio 11.kankei-sha

persons concerned, persons involved, involved parties

Audio 12.zenbu dein total, altogether
Audio 13.notte imasuto be on, be on board
Audio 14.norimasuto ride, get on, go on board
Audio 15.kitaiairframe, body (of a airplane)
Audio 16.yamamountain
Audio 17.mitsukarimasuto be found, be discovered
Audio 18.kyuujo-katsudoorescue work, rescue effort
Audio 19.kyuujo[sv] rescue
Audio 20.katsudoo[sv] activity, action
Audio 21.zen'ineveryone, all the members
Audio 22.shiboo[sv] death, die (formal)
Audio 23.yama no hiMountain Day
Audio 24.hiday, date
Audio 25.shukujitsunational holiday, public holiday
Audio 26.atarashiinew
Audio 27.tozan-doomountain trail, route of the climb
Audio 28.tozanmountain climbing, mountaineering
Audio 29.kaitsuu[sv] open to to traffic
Audio 30.anzen[na] safety, safe, security
Audio 31.kakunin[sv] confirm, check
Audio 32.tobimasuto fly
Audio 33.genbascene, site, field
Audio 34.sugu chikakujust near by, right there
Audio 35.sugueasily, soon / just, right
Audio 36.chikakunear, close

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

9-nin ga notte imashita / anzen o kakunin suru tame ni tonde imashita
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

anzen o kakunin suru tame ni tonde imashita
-tame ni:expressing a purpose; for, in order to do, so that

Level 3 Chapter 10

tozan-doo ni sotte tonde ita soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

tsuiraku shita heri wa / tsuiraku shita genba wa
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.