Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto

News of Japan

Lower Intermediate

Maru Keisatsu-sho de 8,500-man-en Nusumareru 2017/May/10

85 million yen ($760,000) stolen from police station

9-ka, Hiroshima-ken no keisatsu wa
"Hiroshima Chuuoo-sho de genkin 8,500-man-en ga nusumareta" to happyoo shimashita.

Keisatsu ni yoruto, Hiroshima Chuuoo-sho wa kinko ni genkin 8,500-man-en o hokan shite imashita.
Sono genkin wa sagi jiken no shooko-hin da soo desu.
Sono genkin ga nusumareta soo desu.

Chuuoo-sho wa Hiroshima-ken de ichiban ookii keisatsu-sho desu.
Chuuoo-sho ni wa 350-nin no keikan to shokuin ga iru soo desu.

Keisatsu-sho ni doroboo ga hairu to wa omoemasen.
Han'nin wa Chuuoo-sho no kankei-sha no kanoosei ga arimasu.

Hiroshima-ken no keisatsu wa Chuuoo-sho no keikan to shokuin o shirabete iru soo desu.

Soreni shitemo, Shinjirarenai hanashi desu.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Keisatsu-sho de 8,500-man-en Nusumareru

keisatsu-sho police station, police office, nusumareru passive root form of nusumimasu; be stolen

1. 9-ka, Hiroshima-ken no keisatsu wa
"Hiroshima Chuuoo-sho de genkin 8,500-man-en ga nusumareta" to happyoo shimashita.

kokonoka 9th. of the month, Hiroshima-ken Hiroshima prefecture, keisatsu police
Hiroshima Chuuoo-sho Hiroshima Chuo Police Station (name of the police station), -de place marker; in, at
genkin cash, 8,500-man $760,000, -man ten thousand
nusumareta passive ta form of nusumimasu; was stolen
-to quotation marker; that, as, happyoo [sv] announce

2. Keisatsu ni yoruto,
Hiroshima Chuuoo-sho wa kinko ni genkin 8,500-man-en o hokan shite imashita.

keisatsu police, -ni yoruto according to
Hiroshima Chuuoo-sho Hiroshima Chuo Police Station
kinko a safe, genkin cash, hokan [sv] keep, store, -te imasu expressing progressive or state

3. Sono genkin wa sagi jiken no shooko-hin da soo desu.

genkin cash, sagi fraud, swindle, trickery, jiken crime, case
shooko evidence, -hin goods, article, item, da root form of desu
-soo desu reported information; I heard, they said

4. Sono genkin ga nusumareta soo desu.

genkin cash, nusumareta passive ta form of nusumimasu; was stolen
-soo desu I heard, he/they said

5. Chuuoo-sho wa Hiroshima-ken de ichiban ookii keisatsu-sho desu.

ichiban ookii biggest, largest, ichiban No.1, most, -est, ookii big, large
keisatsu-sho police station, police office

6. Chuuoo-sho ni wa 350-nin no keikan to shokuin ga iru soo desu.

350-nin 350 people, keikan policeman, policewoman, shokuin staff
iru root form of imasu; be at, there are, -soo desu I heard, he/they said

7. Keisatsu-sho ni doroboo ga hairu to wa omoemasen.

keisatsu-sho police station, police office
doroboo ga hairu [one's house] be broken into (set phrase)
doroboo [sv] thief, hairu root form of hairimasu; go in, enter
-to wa omoemasen I don't think that, it's hard to believe that

8. Han'nin wa Chuuoo-sho no kankei-sha no kanoosei ga arimasu.

han'nin culprit, criminal, offender
kankei-sha persons concerned, persons involved, involved parties
kankei [sv] relation, connection, -sha person, people
kanoosei ga arimasu there is a possibility of/that, kanoosei potential, possibility

Chuuoo-sho no kankei-sha means "police officers or staffs in Chuuoo-sho, or someone
who has a connection with Chuuoo-sho".

9. Hiroshima-ken no keisatsu wa Chuuoo-sho no keikan to shokuin o shirabete iru soo desu.

keisatsu police, keikan policeman, policewoman, shokuin staff
shirabete te form of shirabemasu; investigate, check
-te iru root form of -te imasu; expressing progressive or state, -soo desu I heard, he/they said

10. Soreni shitemo, Shinjirarenai hanashi desu.

soreni shitemo but, even so, at any rate, in any case, above all
shinjirarenai hanashi unbelievable story
shinjirarenai potential nai form of shinjimasu; cannot believe
hanashi a talk, topic, story

Practice the following words

Audio 1.keisatsupolice
Audio 2.keisatsu-shopolice station, police office
Audio 3.keikanpoliceman, policewoman
Audio 4.shokuinstaff
Audio 5.genkincash
Audio 6.nusumaremasu

passive form of nusumimasu; be stolen

Audio 7.nusumimasuto steal
Audio 8.happyoo[sv] announce, publish, present
Audio 9.kinkoa safe
Audio 10.hokan[sv] keep, store
Audio 11.sagifraud, swindle, trickery
Audio 12.jikencrime, case, incident, affair, happening
Audio 13.shookoevidence, proof
Audio 14.ichibanNo.1, most, -est
Audio 15.ookiibig, large
Audio 16.doroboo[sv] thief
Audio 17.hairimasuto go in, enter
Audio 18.omoemasenI don't think, cannot believe
Audio 19.han'ninculprit, criminal, offender
Audio 20.kankei-sha

persons concerned, persons involved, involved parties

Audio 21.kankei[sv] relation, connection
Audio 22.kanooseipotential, possibility
Audio 23.shirabemasuto investigate, check
Audio 24.shinjirarenaipotential nai form of shinjimasu; cannot believe
Audio 25.shinjimasuto believe
Audio 26.hanashia talk, topic, story

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

genkin ga nusumareru
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

kinko ni genkin o hokan shite imashita / keikan to shokuin o shirabete iru
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

sagi jiken no shooko-hin da soo desu / nusumareta soo desu / keikan to shokuin ga iru soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

ichiban ookii keisatsu-sho
-de ichiban + adjective:expressing the superlative; most, -est

Level 1 Chapter 13

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.