Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto

News of Japan

Lower Intermediate

Maru Tokyo 16-nichi Renzoku de Ame 2017/August/17

raining for 16 straight days in Tokyo

Kono natsu, Higashi-Nihon de wa ame no hi ga tsuzuite imasu.

Tokyo de wa 8-gatsu tsuitachi kara 16-nichi made mainichi ame ga furimashita.
Sendai de wa 26-nichi renzoku de ame ga futta soo desu.

Mata, 16-nichi no Tokyo no saikoo-kion wa 23-do.
Kore wa 10-gatsu chuujun no kion desu.

Kono ame de Higashi-Nihon no noosanbutsu ni eikyoo ga dete imasu.
Tomato ya Kyuuri, Nasu nado natsu no yasai wa oohaba ni Neagari shite imasu.

Mata, Higashi-Nihon no Kaisuiyoku-joo wa dokomo "GaraGara" da soo desu.
Takusan no hito ni totte, kono natsu wa "Hazure" mitai desu.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Tokyo 16-nichi Renzoku de Ame

juuroku-nichi 16th. of the month / 16 days
renzoku de (number +) in a row, consecutive, straight, ame rain

1. Kono natsu, Higashi-Nihon de wa ame no hi ga tsuzuite imasu.

natsu summer, kono natsu this summer
Higashi-Nihon Eastern Japan, higashi East, -de place marker; in, at
Nishi-Nihon Western Japan, nishi West
ame no hi rainy day, ame rain, hi day
tsuzuite te form of tsuzukimasu; continue, go on
-te imasu expressing progressive or state

2. Tokyo de wa 8-gatsu tsuitachi kara 16-nichi made mainichi ame ga furimashita.

-de place marker; in, at, hachi-gatsu August
tsuitachi 1st. of the month, juuroku-nichi 16th. of the month
[A] kara [B] made from A to B, mainichi every day
ame ga furimasu to rain, ame rain, furimasu to fall (rain, snow)

3. Sendai de wa 26-nichi renzoku de ame ga futta soo desu.

Sendai place name, Sendai City, -de place marker; in, at
26-nichi renzoku de 26 straight days, renzoku de (number +) in a row, consecutive, straight
ame ga furimasu to rain, futta ta form of furimasu; fall (rain, snow)
-soo desu reported information; I heard, he/they said

4. Mata, 16-nichi no Tokyo no saikoo-kion wa 23-do.

mata also, juuroku-nichi 16th. of the month
saikoo-kion highest temperature
saikoo highest, maximum, kion (atmospheric) temperature, -do degrees (celsius)

5. Kore wa 10-gatsu chuujun no kion desu.

juu-gatsu October, chuujun the middle (ten days) of the month
kion (atmospheric) temperature

6. Kono ame de Higashi-Nihon no noosanbutsu ni eikyoo ga dete imasu.

ame rain, -de cause marker; by, because of, due to
Higashi-Nihon Eastern Japan, Nishi-Nihon Western Japan
noosanbutsu farm products, crops
[cause] de [A] ni eikyoo ga demasu [A] is influenced/affected by [cause]
eikyoo [sv] influence, effect, affect, demasu to come out, appear, be brought

7. Tomato ya Kyuuri, Nasu nado natsu no yasai wa oohaba ni Neagari shite imasu.

Tomato tomato, Kyuuri cucumber, Nasu eggplant
-ya -nado A, B, etc., such as A, B and so on
natsu summer, yasai vegetables, oohaba ni large range, big, very, widely
neagari [sv] rise in price, increase in price, -te imasu expressing progressive or state

ne comes from nedan "price".
agari comes from agarimasu "to go up, rise".

8. Mata, Higashi-Nihon no Kaisuiyoku-joo wa dokomo "GaraGara" da soo desu.

mata also, Higashi-Nihon Eastern Japan
kaisuiyoku-joo swimming beach
dokomo everywhere, GaraGara empty (idiomatic expression)
da root form of desu, -soo desu reported information; I heard, he/they said

9. Takusan no hito ni totte, kono natsu wa "Hazure" mitai desu.

takusan no hito many people, takusan many, a lot of, hito person, people
-ni totte for, to , kono natsu this summer
hazure lose, miss, failure, guess wrong, disappointment
-mitai desu it seems, it looks

Practice the following words

Audio 1.natsusummer
Audio 2.Higashi-NihonEastern Japan
Audio 3.higashiEast
Audio 4.Nishi-NihonWestern Japan
Audio 5.nishiWest
Audio 6.ame no hirainy day
Audio 7.amerain
Audio 8.hiday
Audio 9.tsuzukimasuto continue, last, go on
Audio 10.mainichievery day
Audio 11.furimasu

to fall (rain, snow, hail, volcanic ash, etc.)

Audio 12.renzoku de

(number +) in a row, consecutive, straight

Audio 13.saikoo-kionhighest temperature
Audio 14.saikoohighest, maximum
Audio 15.kion(atmospheric) temperature
Audio 16.chuujunthe middle (ten days) of the month
Audio 17.noosanbutsufarm products, crops
Audio 18.eikyoo[sv] influence, effect, affect
Audio 19.demasuto come out, appear, be brought
Audio 20.tomatotomato
Audio 21.kyuuricucumber
Audio 22.nasueggplant
Audio 23.yasaivegetables
Audio 24.oohaba nilarge range, big, very, widely
Audio 25.neagari[sv] rise in price, increase in price
Audio 26.kaisuiyoku-jooswimming beach
Audio 27.dokomoeverywhere
Audio 28.garagaraempty (idiomatic expression)
Audio 29.takusanmany, a lot of
Audio 30.hitoperson, people
Audio 31.hazure

lose, miss, failure, guess wrong, disappointment

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

ame no hi ga tsuzuite imasu / eikyoo ga dete imasu / neagari shite imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

26-nichi renzoku de ame ga futta soo desu / garagara da soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

kono natsu wa hazure mitai desu
mitai desu:It seems, it looks

Level 3 Chapter 4

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.