Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto

News of Japan

Lower Intermediate

Maru Tokyo de "Haru Ichiban" 2017/February/18

the first strong southern winds of the year

17-nichi, Nishi-Nihon oyobi Kantoo-chihoo de "Haru Ichiban" ga fukimashita.
"Haru Ichiban" to wa sono toshi no saisho no tsuyoi Minami Kaze no koto desu.

Tokyo de wa Fuusoku 20-meetoru chikai Minami Kaze ga fukimashita.
Soshite, kion wa 20.6-do made agarimashita.
Kore wa 4-gatsu gejun no atatakasa desu.

Haru Ichiban ga fuku to, haru wa moosugu desu.

Demo, Haru Ichiban ga fuita ato, kanarazu samuku narimasu.
Kishoo-choo ni yoru to, 18-nichi wa kion ga 10-do ijoo sagaru soo desu.

Kore kara wa atatakaku nattari, samuku nattari, shimasu.
Soshite, sukoshi-zutsu haru ni narimasu.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Tokyo de "Haru Ichiban"

Haru Ichiban the first strong southern winds of the year
haru spring, ichiban No.1, first

1. 17-nichi, Nishi-Nihon oyobi Kantoo-chihoo de "Haru Ichiban" ga fukimashita.

juushichi-nichi / juunana-nichi 17th. of the month
Nishi-Nihon Western Japan, nishi West, oyobi and
Kantoo-chihoo Kantoo region (Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma), -de place marker; in, at
Haru Ichiban the first strong southern winds of the year, haru spring, ichiban most, -est, No.1, first
(kaze ga) fukimasu (wind) blow

2. "Haru Ichiban" to wa sono toshi no saisho no tsuyoi Minami Kaze no koto desu.

-towa -koto desu it means that, sono toshi that year / the year, toshi year
saisho first, tsuyoi strong, powerful, minami South, kaze wind

3. Tokyo de wa Fuusoku 20-meetoru chikai Minami Kaze ga fukimashita.

fuusoku wind velocity (meter/second), -meetoru meter, -chikai nearly, about
minami South, kaze wind
kaze ga fukimasu wind blows (set phrase), fukimasu to breathe out, blow

4. Soshite, kion wa 20.6-do made agarimashita.

soshite and, kion (atmospheric) temperature
-do degree (celsius, centigrade, angle, etc.), -made till, until, to
agarimasu to go up, rise

5. Kore wa 4-gatsu gejun no atatakasa desu.

shi-gatsu April, gejun the last (ten days) of the month, in late the month
atatakasa warmth

atatakasa is a noun.
An adjective "warm" is atatakai.

6. Haru Ichiban ga fuku to, haru wa moosugu desu.

fuku rot form of fukimasu; blow, -to when
haru spring, moosugu soon

7. Demo, Haru Ichiban ga fuita ato, kanarazu samuku narimasu.

demo however, but, fuita ta form of fukimasu, -ta ato after
kanarazu certainly, surely, always
samuku ku form of samui; cold, narimasu to become, come to, turn to

8. Kishoo-choo ni yoru to, 18-nichi wa kion ga 10-do ijoo sagaru soo desu.

Kishoo-choo Meteorological Agency, -ni yoruto according to
juuhachi-nichi 18th. of the month, kion (atmospheric) temperature
-do degree (celsius, centigrade, angle, etc.), ijoo A or more, A or over, (more than A)
sagaru root form of sagarimasu; go down, fall, drop, -soo desu reported information; I heard, they said

9. Kore kara wa atatakaku nattari, samuku nattari, shimasu.

kore kara from now, atatakaku ku form of atatakai; warm, samuku ku form of samui; cold
natta ta form of narimasu; become, come to, turn to
-tari, -tari, shimasu vary, doing this and that alternatively

10. Soshite, sukoshi-zutsu haru ni narimasu.

soshite and, sukoshi-zutsu little by little, sukoshi a little, a few, some
haru spring, narimasu to become, come to, turn to

Practice the following words

Audio 1.Haru Ichibanthe first strong southern winds of the year
Audio 2.haruspring
Audio 3.ichibanmost, -est, No.1, first
Audio 4.kazewind
Audio 5.fukimasuto breathe out, blow
Audio 6.Kantoo-chihooKantoo region
Audio 7.chihoolocal, region
Audio 8.oyobiand
Audio 9.nishiWest
Audio 10.minamiSouth
Audio 11.toshiyear
Audio 12.saishofirst, beginning
Audio 13.tsuyoistrong, powerful
Audio 14.fuusokuwind velocity (meter/second)
Audio 15.chikainearly, about / near, close
Audio 16.kion(atmospheric) temperature
Audio 17.agarimasuto go up, rise
Audio 18.sagarimasuto go down, fall, drop
Audio 19.4-gatsuApril
Audio 20.gejun

the last (ten days) of the month, in late the month

Audio 21.atatakasawarmth
Audio 22.atatakaiwarm
Audio 23.samuicold
Audio 24.narimasuto become, come to, turn to
Audio 25.moosugusoon
Audio 26.kanarazucertainly, surely, always
Audio 27.sukoshi-zutsulittle by little
Audio 28.sukoshia little, a few, some

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

Haru Ichiban ga fuku to
verb root/nai form + -to:when, if

Level 2 Chapter 15

Haru Ichiban ga fuita ato
verb ta form + ato de:after doing, after something

Level 2 Chapter 10

samuku narimasu / haru ni narimasu
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to, get, turn into

Level 2 Chapter 9

atatakaku nattari, samuku nattari, shimasu
verb ta form + -tari, -tari, shimasu:doing this and that (and so on)

Level 2 Chapter 7

kion ga 10-do ijoo sagaru soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.