Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto

News of Japan

Lower Intermediate

Maru Iijisu-kan to Kamotsu-sen ga Shoototsu 2017/June/19

Iijisu-kan (guided-missile destroyer) and cargo ship collide

17-nichi Gozen 2-ji goro, Izu-hantoo oki de,
Amerika Kaigun no gunkan to kamotsu-sen ga shoototsu shimashita.

Amerika no Gunkan wa "Iijisu-kan" de, 8,300-ton, 154-meetoru.
Kamotsu-sen wa "Kontena-sen" de, 29,000-ton, 226-meetoru desu.

Dochiramo Chinbotsu shimasendeshita.
Demo, Iijisu-kan no norikumi'in 7-nin ga nakunarimashita.

Kamotsu-sen no norikumi'in wa zen'in buji deshita.

Hiroi umi de dooshite fune to fune ga butsukaru-n deshoo ka?

Riku to onaji yooni, Umi ni mo, Kootsuu-Kisoku ga arimasu.
Gensoku wa tsugi no 2-tsu desu.

1. A to B ga surechigau toki wa, otagai ni Migi ni yokeru
2. A ga B o yokogiru toki wa, B ga Migi ni yokeru

Konkai no jiko no kuwashii jookyoo wa wakatte imasen.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Iijisu-kan to Kamotsu-sen ga Shoototsu

Iijisu-kan guided-missile destroyer, kamotsu-sen cargo ship, shoototsu [sv] collide, crash

1. 17-nichi Gozen 2-ji goro, Izu-hantoo oki de,
Amerika Kaigun no gunkan to kamotsu-sen ga shoototsu shimashita.

juushichi-nichi / juunana-nichi 17th. of the month, gozen a.m., -goro / -koro around (time)
Izu hantoo Izu Peninsula, oki offshore, out at sea, sea off (place)
-de place marker; in, at
Amerika America, USA, kaigun navy, gunkan warship
kamotsu-sen cargo ship, shoototsu [sv] collide, crash

2. Amerika no Gunkan wa "Iijisu-kan" de, 8,300-ton, 154-meetoru.

Amerika America, USA, gunkan warship
Iijisu-kan guided-missile destroyer (Aegis Combat System), -kan ship
-de a conjunction "and"
-ton ton, -meetoru meter

3. Kamotsu-sen wa "Kontena-sen" de, 29,000-ton, 226-meetoru desu.

kamotsu-sen cargo ship, kamotsu cargo, freight, goods, -sen ship, boat
-de a conjunction "and"

4. Dochiramo Chinbotsu shimasendeshita.

dochiramo both, chinbotsu [sv] sink (ship, boat)

5. Demo, Iijisu-kan no norikumi'in 7-nin ga nakunarimashita.

demo however, but, Iijisu-kan guided-missile destroyer
norikumi'in crew (of a ship), shichi-nin / nana-nin 7 people
nakunarimasu to die, pass away (formal)

6. Kamotsu-sen no norikumi'in wa zen'in buji deshita.

kamotsu-sen cargo ship, norikumi'in crew (of a ship)
zen'in everyone, all the members, buji no damage, uninjured, unhurt, safe, fine

There are two words meaning "crew" which are norikumi'in and joo'in..
norikumi'in is normally used for crew of a ship.
Joo'in is normally used for other than a ship such as a train, plane, etc.

7. Hiroi umi de dooshite fune to fune ga butsukaru-n deshoo ka?

hiroi wide, spacious, broad, umi sea, ocean, -de place marker; in, at
dooshite why, fune ship, boat, butsukaru to collide, crash, bump into, run into
-n deshoo ka? presenting an issue, topic or question

8. Riku to onaji yooni, Umi ni mo, Kootsuu-Kisoku ga arimasu.

riku land, -to onaji yoo ni in the same way, similarly, likewise
umi sea, ocean, -ni place marker; in, at, on, -mo also, too
kootsuu-kisoku traffic rules, traffic regulations
kootsuu transportation, traffic, kisoku rule, regulation

9. Gensoku wa tsugi no 2-tsu desu.

gensoku principle, fundamental rule
tsugi next, following, futatsu two

10. 1. A to B ga surechigau toki wa, otagai ni Migi ni yokeru

surechigau root form of surechigaimasu; pass each other, -toki when
otagai ni each other, migi right, -ni direction marker; to
yokeru root form of yokemasu; dodge, step aside, avoid

11. 2. A ga B o yokogiru toki wa, B ga Migi ni yokeru

yokogiru root form of yokogirimasu; go across, cut across, -toki when
migi right, -ni direction marker; to, yokeru root form of yokemasu; dodge, step aside, avoid

12. Konkai no jiko no kuwashii jookyoo wa wakatte imasen.

konkai this time, jiko accident
kuwashii detailed, further, jookyoo situation
wakatte imasen don't know yet, be unknown, be not clear
wakatte te form of wakarimasu; understand, know, find out, -te imasu expressing progressive or state

Practice the following words

Audio 1.hantoopeninsula
Audio 2.okioffshore, out at sea, sea off (place)
Audio 3.AmerikaAmerica, USA
Audio 4.kaigunnavy
Audio 5.gunkanwarship
Audio 6.Iijisu-kanguided-missile destroyer
Audio 7.kamotsu-sencargo ship
Audio 8.kamotsucargo, freight, goods
Audio 9.kontena-sencontainer ship
Audio 10.funeship, boat
Audio 11.shoototsu[sv] collide, crash
Audio 12.butsukaruto collide, crash, bump into, run into
Audio 13.dochiramoboth
Audio 14.chinbotsu[sv] sink (ship, boat)
Audio 15.norikumi'increw (of a ship)
Audio 16.joo'increw
Audio 17.nakunarimasuto die, pass away (formal)
Audio 18.shinimasuto die (general term)
Audio 19.zen'ineveryone, all the members
Audio 20.bujino damage, uninjured, unhurt, safe, fine
Audio 21.hiroiwide, spacious, broad
Audio 22.umisea, ocean
Audio 23.rikuland
Audio 24.dooshitewhy
Audio 25.kootsuutransportation, traffic
Audio 26.kisokurule, regulation
Audio 27.gensokuprinciple, fundamental rule
Audio 28.tsugi no(the) next, following
Audio 29.surechigaimasuto pass each other
Audio 30.yokogirimasuto go across, cut across
Audio 31.yokemasuto dodge, step aside, avoid
Audio 32.otagai nieach other
Audio 33.migiright
Audio 34.hidarileft
Audio 35.konkaithis time
Audio 36.jikoaccident
Audio 37.kuwashiidetailed, further
Audio 38.jookyoosituation
Audio 39.wakarimasuto understand, know, find out

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

A to B ga surechigau toki / A ga B o yokogiru toki
-toki:when, if, in case of, during

Level 2 Chapter 10

kuwashii jookyoo wa wakatte imasen
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.