Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto

News of Japan

Lower Intermediate

Maru Inoshishi ga Shootengai o Hashirimawaru 2018/December/07

a wild boar runs around in the shopping arcade

5-ka, Hiroshima-shi no hankagai ni Yasei no Inoshishi ga arawaremashita.
Inoshishi wa shooten-gai o hashitte, hito o oikakemashita.
Shooten-gai wa oo-sawagi ni narimashita.

Inoshishi o tsukamaeru tame ni, keisatsu ga shutsudoo shimashita.
Yaku 2-jikan go, keisatsu wa Inoshishi o "Taiho" shimashita.

Nihon de wa, kinnen, Yasei-doobutsu ga shigai-chi ni detekuru yoo ni narimashita.
Inoshishi ya Saru ya Shika wa hatake no sakumotsu o tabemasu.

Mata, Inoshishi to Kuma wa hito ni taiatari shitari, hito o kandari shimasu.
Saru wa hito ni tobikakatte, (hito o) hikkaitari, kandari shimasu.

Maitoshi suu-juu-nin ga Inoshishi ya Kuma ni osowarete, kega o shimasu.
Mata, Yasei-doobutsu ni yoru sakumotsu no higai wa nennen fuete imasu.

Katoitte, doobutsu hogo no kanten kara, yasei-doobutsu o muyamini korosemasen.
Kore wa nooka ni totte, kekkoo shinkoku na mondai mitai desu.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Inoshishi ga Shootengai o Hashirimawaru

inoshishi wild boar, shooten-gai shopping arcade, shopping street
hashirimawaru root form of hashirimawarimasu; run around

1. 5-ka, Hiroshima-shi no hankagai ni Yasei no Inoshishi ga arawaremashita.

itsuka 5th. of the month, Hiroshima-shi Hiroshima City
hanka-gai downtown, shopping district, busy street
yasei wild (animal), inoshishi boar, arawaremasu to appear, show up

2. Inoshishi wa shooten-gai o hashitte, hito o oikakemashita.

inoshishi boar, shooten-gai shopping arcade, shopping street, shooten store, shop
hashitte te form of hashirimasu; run, hito person, people, oikakemasu to chase, pursue, run after

3. Shooten-gai wa oo-sawagi ni narimashita.

shooten-gai shopping arcade, shopping street, oosawagi uproar, turmoil, disturbance, spree
oosawagi ni narimasu be thrown into an uproar, narimasu to become, come to

4. Inoshishi o tsukamaeru tame ni, keisatsu ga shutsudoo shimashita.

inoshishi boar, tsukamaeru root form of tsukamaemasu; catch, arrest
-tame ni expressing a purpose; for, in order to do
keisatsu police, shutsudoo [sv] take the field, be sent out, dispatch

5. Yaku 2-jikan go, keisatsu wa Inoshishi o "Taiho" shimashita.

yaku approximately, about, nearly, ni-jikan-go after2 hours, 2 hours later
keisatsu police, Inoshishi boar, taiho [sv] arrest

6. Nihon de wa, kinnen, Yasei-doobutsu ga shigai-chi ni detekuru yoo ni narimashita.

Nihon de in Japan, kinnen in recent years
yasei-doobutsu wild animal, yasei wild (animal), doobutsu animal
shigai-chi city are, urban area, detekuru root form of detekimasu; come out, show up, appear
-yoo ni narimasu expressing a change of state or condition; come to do, become

7. Inoshishi ya Saru ya Shika wa hatake no sakumotsu o tabemasu.

inoshishi boar, saru monkey, shika deer, -ya A and B (and so on)
hatake field, farm, sakumotsu crops, crop plant, farm products, tabemasu to eat

8. Mata, Inoshishi to Kuma wa hito ni taiatari shitari, hito o kandari shimasu.

mata also, inoshishi boar, kuma bear, hito person, people
taiatari [sv] ram into, tackle, attack with body strike, kanda ta form of kamimasu; bite, chew
-tari, -tari, shimasu do this and that (and so on)

9. Saru wa hito ni tobikakatte, (hito o) hikkaitari, kandari shimasu.

saru monkey, hito person, people, tobikakatte te form of tobikakarimasu; jump on, leap on
hikkaita ta form of hikkakimasu; scratch, kanda ta form of kamimasu; bite, chew
-tari, -tari, shimasu do this and that (and so on)

10. Maitoshi suu-juu-nin ga Inoshishi ya Kuma ni osowarete, kega o shimasu.

maitoshi every year, suu-juu-nin tens of people, dozens of people
inoshishi boar, kuma bear, -ya A and B (and so on)
osowarete passive te form of osoimasu; be attacked
kega o shimasu be injured, get hurt, kega injury, hurt, wound

11. Mata, Yasei-doobutsu ni yoru sakumotsu no higai wa nennen fuete imasu.

mata also, yasei-doobutsu wild animal, -ni yoru by, caused by, due to
sakumotsu crops, crop plant, farm products, higai damage, harm
nennen year by year, fuete te form of fuemasu; increase, -te imasu expressing progressive or state

12. Katoitte, doobutsu hogo no kanten kara, yasei-doobutsu o muyamini korosemasen.

katoitte however, but, doobutsu-hogo animal protection
doobutsu animal, hogo [sv] protection, conservation, preservation
-no kanten kara from a viewpoint of, in respect of, kanten viewpoint, standpoint
yasei-doobutsu wild animal, muyamini (+ negative) without any reason, needlessly, unreasonably
korosemasu potential form of koroshimasu; can kill

13. Kore wa nooka ni totte, kekkoo shinkoku na mondai mitai desu.

nooka farmer, farmhouse, -ni totte for, to
kekkoo quite, pretty, shinkoku [na] serious, mondai question, problem, trouble, issue
-mitai desu it seems (like), it looks (like)

Practice the following words

Audio 1.yaseiwild (animal)
Audio 2.doobutsuanimal
Audio 3.hanka-gai

downtown, shopping district, busy street

Audio 4.shooten-gai

shopping arcade, shopping street

Audio 5.shigai-chicity are, urban area
Audio 6.arawaremasu / arawareru

to appear, show up

Audio 7.detekimasu / detekuru

to come out, appear, show up

Audio 8.oosawagi

uproar, turmoil, disturbance, spree

Audio 9.narimasu / naruto become, come to
Audio 10.hashirimasu / hashiruto run
Audio 11.hashirimawarimasu / hashirimawaru

to run around

Audio 12.oikakemasu / oikakeru

to pursue, chase, run after

Audio 13.hitoperson, people
Audio 14.tsukamaemasu / tsukamaeruto catch, arrest
Audio 15.keisatsupolice
Audio 16.shutsudoo

[sv] take the field, be sent out, dispatch

Audio 17.taiho[sv] arrest
Audio 18.kinnenin recent years
Audio 19.hatakefield, farm
Audio 20.sakumotsucrops, crop plant, farm products
Audio 21.nookafarmer, farmhouse
Audio 22.tabemasu / taberuto eat
Audio 23.taiatari

[sv] ram into, tackle, attack with body strike

Audio 24.hikkakimasu / hikkakuto scratch
Audio 25.kamimasu / kamuto bite, chew
Audio 26.tobikakarimasu / tobikakaru

to jump on, leap on

Audio 27.osoimasu / osouto attack
Audio 28.maitoshievery year
Audio 29.kegainjury, hurt, wound
Audio 30.higaidamage, harm
Audio 31.nennenyear by year
Audio 32.fuemasu / fueruto increase
Audio 33.doobutsu hogoanimal protection
Audio 34.hogo

[sv] protection, conservation, preservation

Audio 35.muyamini

(+ negative) without any reason,
needlessly, unreasonably

Audio 36.koroshimasu / korosuto kill, murder
Audio 37.kekkooquite, pretty
Audio 38.shinkoku[na] serious
Audio 39.mondaiquestion, problem, trouble, issue
Audio 40.mataalso
Audio 41.katoittehowever, but
Audio 42.inoshishiboar
Audio 43.sarumonkey
Audio 44.shikadeer
Audio 45.kumabear

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

Inoshishi wa shooten-gai o hashitte / Saru wa hito ni tobikakatte
te form -te / -kute / -de:used as a conjunction "and"

Level 2 Chapter 6

oosawagi ni narimashita
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

Inoshishi o tsukamaeru tame ni
-tame ni:expressing a purpose; for, in order to do, so that

Level 3 Chapter 10

yasei-doobutsu ga shigai-chi ni detekuru yoo ni narimashita
yoo ni narimasu:expressing a change; come to do, become able to do

Level 3 Chapter 5

hito ni taiatari shitari, kandari, shimasu / hikkaitari, kandari, shimasu
verb ta form + -tari, -tari, shimasu:telling some actions; do this and that (and so on)

Level 2 Chapter 7

Inoshishi ya Kuma ni osowarete
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

sakumotsu no higai wa nennen fuete imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

muyamini korosemasen
verb potential form:can do, be able to do

Level 2 Chapter 9

kekkoo shinkoku na mondai mitai desu
mitai desu:It seems, it looks

Level 3 Chapter 4

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.