Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto

News of Japan

Lower Intermediate

Maru Otoko ga Shoogakusei o Sasu, Futari Shiboo, 17-nin Kega 2019/May/29

man stabs elementary school students, 2 dead 17 injured

28-nichi, gozen 7-ji 45-fun goro, Kanagawa-ken de,
ha-mono o motta otoko ga tsuukoonin to kodomo-tachi o osoimashita.

Hoochoo o motta otoko ga konbini no chikaku de dansei o sashimashita.
Sono dansei wa nakunarimashita.

Konbini no chikaku ni sukuuru-basu no basu-tei ga arimasu.
Shoogakusei suu-juu-nin ga sono basu-tei de sukuuru-basu o matte imashita.
Otoko wa dansei o sashita ato, sono kodomo-tachi o osoimashita.

Kodomo 17-nin to hogo-sha hitori ga otoko ni sasaremashita.
Sono uchi, 11-sai no onna no ko hitori ga nakunarimashita.

Hajime ni sasareta dansei mo hogo-sha no hitori da soo desu.

Hannin no otoko wa kodomo-tachi o osotta ato, jibun de jibun no kubi o kitte, shiboo shimashita.

Mokugeki-sha ni yoruto, otoko wa ryoo-te ni Sashimi-boochoo no yoo na ha-mono o motteita soo desu.
Hannin no otoko ni tsuite, kuwashii koto wa wakatte imasen.

Practice Each Sentence

Otoko ga Shoogakusei o Sasu, Futari Shiboo, 17-nin Kega

otoko man, guy, shoogakusei elementary school student, sasu root form of sashimasu; stick, stab, sting, bite
futari two people, shiboo [sv] death, die, kega injury, hurt, wound

1. 28-nichi, gozen 7-ji 45-fun goro, Kanagawa-ken de,
ha-mono o motta otoko ga tsuukoonin to kodomo-tachi o osoimashita.

nijuuhachi-nichi 28th. of the month, gozen a.m., shichi-ji / nana-ji 7:00, yonjuugo-fun 45 minutes
Kanagawa-ken Kanagawa prefecture, -de place marker; in, at
ha-mono o motta otoko man with a knife (literal meaning; man who is carrying a knife)
ha-mono edged tool, knife, ha tooth / (cutting) edge, mono thing
motta ta form of mochimasu; hold, have, carry, otoko man, guy
tsuukoonin pedestrian, passer-by, kodomo-tachi children, kodomo child, children, -tachi making plural for people
osoimasu to attack

2. Hoochoo o motta otoko ga konbini no chikaku de dansei o sashimashita.

hoochoo o motta otoko man with a kitchen knife, hoochoo kitchen knife, cooking knife
motta ta form of mochimasu; hold, have, carry, otoko man, guy
konbini convenience store, chikaku near, close, -de place marker; in, at
dansei man (formal), sashimasu to stick, stab, sting, bite

3. Sono dansei wa nakunarimashita.

dansei man (formal), nakunarimasu to die, pass away (formal)

There are 3 common words meaning "to die"; shinimasu, nakunarimasu and shiboo (shimasu).
The most common word is shinimasu in daily conversation.
nakunarimasu and shiboo are formal words.
nakunarimasu is often used for a family member, friend, co-worker or well-known person.
shiboo is normally used in news, reports or statistics.

4. Konbini no chikaku ni sukuuru-basu no basu-tei ga arimasu.

konbini convenience store, chikaku near, close, -ni place marker; in, at, on
sukuuru-basu school bus, basu-tei bus stop, arimasu there is, to exist, be located

5. Shoogakusei suu-juu-nin ga sono basu-tei de sukuuru-basu o matte imashita.

shoogakusei elementary school student/pupil (age 6 to 12), suu-juu-nin tens of people, dozens of people
basu-tei bus stop, -de place marker; in, at, sukuuru-basu school bus
matte imasu be waiting, matte te form of machimasu; wait, -te imasu expressing progressive or state

6. Otoko wa dansei o sashita ato, sono kodomo-tachi o osoimashita.

otoko man, guy, dansei man (formal), sashita ta form of sashimasu; stick, stab, sting, bite, -ta ato after
kodomo-tachi children, kodomo child, children, -tachi making plural for people, osoimasu to attack

7. Kodomo 17-nin to hogo-sha hitori ga otoko ni sasaremashita.

kodomo child, children, juu-shichi-nin / juu-nana-nin 17 people
hogo-sha guardian, parent(s), hogo [sv] protect, conserve, -sha person, people, hitori one person
otoko ni sasaremasu be stabbed by a man
otoko man, guy, sasaremasu passive form of sashimasu; be stabbed

8. Sono uchi, 11-sai no onna no ko hitori ga nakunarimashita.

sono uchi among them, out of, juuissai 11 years old
onna no ko girl, little girl, baby girl, onna woman, ko child, baby (comes from Kodomo "child")
hitori one person, nakunarimasu to die, pass away (formal)

9. Hajime ni sasareta dansei mo hogo-sha no hitori da soo desu.

hajime ni sasareta dansei man who was stabbed first, hajime ni first, at first, first of all
sasareta passive ta form of sashimasu; be stabbed, dansei man (formal)
-mo also, too, hogo-sha guardian, parent(s), -no hitori one of, da root form of desu
-soo desu reported information; I heard, he/they said

10. Hannin no otoko wa kodomo-tachi o osotta ato,
jibun de jibun no kubi o kitte, shiboo shimashita.

hannin criminal, culprit, suspect, otoko man, guy, kodomo-tachi children
osotta ta form of osoimasu; attack, -ta ato after
jibun de by oneself, jibun no one's (something), kubi neck
kitte te form of kirimasu; cut, shiboo [sv] death, die

11. Mokugeki-sha ni yoruto,
otoko wa ryoo-te ni Sashimi-boochoo no yoo na ha-mono o motteita soo desu.

mokugeki-sha eyewitness, mokugeki [sv] witness, see, -sha person, people, -ni yoruto according to
otoko man, guy, ryoo-te both arms, both hands, te hand, arm
sashimi-boochoo Sashimi kitchen knife (for dissecting a tuna or slicing a fish), sashimi Sashimi, sliced raw fish
[A] no yoo na [B] [B] like [A], ha-mono edged tool, knife
motteita ta form of motteimasu; own, have, carry with, -soo desu I heard, he/they said

12. Hannin no otoko ni tsuite, kuwashii koto wa wakatte imasen.

hannin criminal, culprit, suspect, otoko man, guy, -ni tsuite about
kuwashii koto the details, further information, kuwashii detailed, further, koto things, matter, affair, issue
wakatte imasen don't know yet, be not known, be not clear
wakatte te form of wakarimasu; understand, know, find out, -te imasu expressing progressive or state

Practice the following words

Audio 1.otokoman, male, guy
Audio 2.onnawoman, female
Audio 3.danseiman, male (formal)
Audio 4.joseiwoman, female (formal)
Audio 5.otoko no koboy, little boy, baby boy
Audio 6.onna no kogirl, little girl, baby girl
Audio 7.ha-monoedged tool, knife
Audio 8.hatooth / (cutting) edge
Audio 9.monothing
Audio 10.hoochookitchen knife, cooking knife
Audio 11.sashimi-boochoo

Sashimi kitchen knife
(for dissecting a tuna or slicing a fish)

Audio 12.kattaacutter
Audio 13.naifuknife
Audio 14.katanaSamurai sword
Audio 15.mochimasu / motsu

to carry, hold, have, take, own

Audio 16.tsuukooninpedestrian, passer-by
Audio 17.kodomo-tachichildren
Audio 18.kodomochild, children
Audio 19.osoimasu / osouto attack
Audio 20.sashimasu / sasuto stick, stab, sting, bite
Audio 21.sasaremasu

passive form of sashimasu; be stabbed

Audio 22.kirimasu / kiruto cut
Audio 23.shoogakusei

elementary school student/pupil (age 6 to 12)

Audio 24.shoogakkooelementary school
Audio 25.hogo-shaguardian, parent(s)
Audio 26.hogo[sv] protect, conserve
Audio 27.nakunarimasu / nakunaruto die, pass away (formal)
Audio 28.shiboo[sv] death, die (formal)
Audio 29.shinimasu / shinuto die (general)
Audio 30.konbiniconvenience store
Audio 31.chikakunear, close
Audio 32.sukuuru-basuschool bus
Audio 33.basu-teibus stop
Audio 34.basubus
Audio 35.arimasu / aru

there is, to exist, have, be located

Audio 36.suu-juu-nin

tens of people, dozens of people

Audio 37.matte imasube waiting
Audio 38.machimasu / matsuto wait
Audio 39.hitorione person
Audio 40.sono uchiamong them, out of
Audio 41.hajime nifirst, at first, first of all
Audio 42.hannincriminal, culprit, suspect
Audio 43.jibun deby oneself
Audio 44.jibun noone's (something)
Audio 45.kubineck
Audio 46.mokugeki-shaeyewitness
Audio 47.mokugeki[sv] witness, see
Audio 48.ryoo-teboth arms, both hands
Audio 49.tehand, arm
Audio 50.kuwashii kotothe details, further information
Audio 51.kuwashiidetailed, full, further
Audio 52.wakarimasu / wakaruto understand, know, find out

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

ha-mono o motta otoko / hoochoo o motta otoko / hajime ni sasareta dansei
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

kodomo 17-nin ga otoko ni sasaremashita / hajime ni sasareta dansei
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

basu o matte imashita / sashimi-boochoo no yoo na ha-mono o motte ita
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

dansei o sashita ato / kodomo-tachi o osotta ato
verb ta form + ato de:after doing, after something

Level 2 Chapter 10

hogo-sha no hitori da soo desu / sashimi-boochoo no yoo na ha-mono o motte ita soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

otoko wa jibun de jibun no kubi o kitte
te form -te / -kute / -de:used as a conjunction "and" to indicate a means or method; by, with, in, etc.

Level 2 Chapter 6

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.