Intermediate Japanese 307

Chuumoku no Wadai

Hot Issues

Intermediate

Maru Kieru "Sooryoo Muryoo" 2017/March/16

"Free Shipping" is disappearing

Netto-Tsuuhan wa totemo benri desu.
Demo, Sooryoo ga netto-tsuuhan no Nekku deshita.

"5,000-en ijoo kaeba, sooryoo-muryoo" no yoo ni, ittei kingaku ijoo kawanai to, sooryoo ga kakarimashita.

1,000-en no mono o kai-tai kedo, sooryoo ga 700-en kakaru.
Kore de wa kau no o chuucho shimasu.

Tokoroga, koko suu-nen de jookyoo wa ookiku kawarimashita.

Ima dewa, sooryoo ga muryoo ni naru kingaku wa "2,000-en ijoo" ga atarimae.
Kingaku ni kankei naku "Sooryoo-Muryoo" mo mezurashikunai desu.

Soshite, "Yokujitsu-Haitatsu" wa atarimae.
"Toojitsu-Haitatsu" mo arawaremashita.

Shoohi-sha wa hoshii mono o, hoshii toki ni, chuumon dekiru yoo ni narimashita.

Sono kekka, takuhai-bin no nimotsu ga kyuuzoo shimashita.
Sakunen Takuhai-bin no kaisha ga haitatsu shita nimotsu wa 38-oku-ko ni tasshita soo desu.

Demo, haitatsu no genba wa taihen desu.
Sono hi no uchi ni nimotsu o haitatsu suru tame ni, renjitsu zangyoo shinakereba narimasen.

"Shitei shita hi ni nimotsu ga todokanai" toiu jitai mo oki-hajimemashita.

Mata, tsuuhan-gaisha to no ryookin settei ga hikui node, untenshu-san nado genba no hito-tachi no taiguu wa hoka no gyookai ni kurabete yokunai desu.

Choo-jikan roodoo to tei-chingin de, takuhai-bin no genba wa moo genkai da soo desu.

Sono yoo na naka, takuhai-bin no oote kaku-sha wa tsuuhan no oote to ryookin neage no kooshoo o hajimemashita.

Sono kekka, netto kara "Yokujitsu-Haitatsu, Sooryoo-Muryoo" ga kie-hajimemashita.

Shoohi-sha ni totte wa ureshikunai koto desu.
Demo, takuhai-bin no genba no hito-tachi no koto o kangaetara, shikata ga nai no kamo shiremasen.

"500-en no mono o 1-ko chuumon shite, Yokujitsu, Sooryoo-Muryoo de haitatsu sareru".
Honrai, kore ga ijoo datta no kamo shiremasen.

Practice Each Sentence

Kieru "Sooryoo Muryoo"

kieru to disappear, go out, sooryoo-muryoo free shipping, free delivery
sooryoo postage, shipping charge, muryoo free of charge

1. Netto-Tsuuhan wa totemo benri desu.

netto-tsuuhan online shopping, netto Internet, tsuuhan mail order, online shopping
totemo very, benri [na] convenient, handy, useful

2. Demo, Sooryoo ga netto-tsuuhan no Nekku deshita.

demo however, but, sooryoo shipping charge, delivery fee
nekku bottleneck; Wasei-Eigo (Japanese-made English)

3. "5,000-en ijoo kaeba, sooryoo-muryoo" no yoo ni,
ittei kingaku ijoo kawanai to, sooryoo ga kakarimashita.

ijoo A or more, A or over, (more than A), kaeba ba conditional form of kau; if you buy
sooryoo-muryoo free shipping, free delivery, sooryoo shipping charge, delivery fee, muryoo free of charge
-no yoo ni like (something), such as
ittei fixed, definite, specific, a certain, kingaku amount of money
kawanai nai form of kau; buy, -to when, if, kakarimasu to cost, be charged

4. 1,000-en no mono o kai-tai kedo, sooryoo ga 700-en kakaru.

mono thing, kai-tai want to buy, kaimasu to buy, -tai (stem +) want to do, would like to do
-kedo but, sooryoo shipping charge, delivery fee, kakaru to cost, be charged

5. Kore de wa kau no o chuucho shimasu.

kore de wa under this/these circumstances
kau to buy, -no forming a noun phrase; doing, to do, that ...
chuucho [sv] hesitate

6. Tokoroga, koko suu-nen de jookyoo wa ookiku kawarimashita.

tokoroga however, but, koko suu-nen de in the past few/several years
jookyoo state, situation, circumstances
ookiku ku form of ookii; widely, greatly, totally, dramatically, kawarimasu to change

7. Ima dewa, sooryoo ga muryoo ni naru kingaku wa "2,000-en ijoo" ga atarimae.

ima dewa now, nowadays, sooryoo shipping charge, delivery fee, muryoo free of charge
naru to become, come to, kingaku amount of money, ijoo A or more, A or over, (more than A)
atarimae of course, no wonder, it's natural, that's obvious, nothing special

8. Kingaku ni kankei naku "Sooryoo-Muryoo" mo mezurashikunai desu.

kingaku amount of money, -ni kankei naku regardless of, irrespective of
kankei [sv] relation, connection, -naku without
sooryoo-muryoo free shipping, free delivery, -mo also, too
mezurashikunai nai form of mezurashii; rare, unusual, uncommon

9. Soshite, "Yokujitsu-Haitatsu" wa atarimae.

soshite and, yokujitsu-haitatsu next-day delivery
yokujitsu the next day, the following day, haitatsu [sv] delivery
atarimae of course, no wonder, it's natural, that's obvious, nothing special

10. "Toojitsu-Haitatsu" mo arawaremashita.

toojitsu-haitatsu same-day delivery, toojitsu that day, on the day
arawaremasu to appear, show up

11. Shoohi-sha wa hoshii mono o, hoshii toki ni, chuumon dekiru yoo ni narimashita.

shoohi-sha consumer, shoohi [sv] consumption, spend, -sha person, people
hoshii want (something), mono thing, toki time, when
chuumon [sv] order (goods), dekiru can, be able to do
-yoo ni narimasu expressing a change; come to do, become able to do

12. Sono kekka, takuhai-bin no nimotsu ga kyuuzoo shimashita.

sono kekka as a result of that
takuhai-bin door-to-door parcel delivery service
nimotsu package, baggage, parcel, kyuuzoo [sv] sharp increase, rapid increase

13. Sakunen Takuhai-bin no kaisha ga haitatsu shita nimotsu wa 38-oku-ko ni tasshita soo desu.

sakunen last year, takuhai-bin door-to-door parcel delivery service, kaisha company
haitatsu [sv] deliver, nimotsu package, baggage, parcel
38-oku 3,800,000,000, -oku hundred million, -ko counter for pieces
tasshita ta form of tassuru; reach, -soo desu reported information; I heard, they said

14. Demo, haitatsu no genba wa taihen desu.

demo however, but
haitatsu [sv] delivery, genba scene, site, field
taihen problem, hard, difficult, tough

15. Sono hi no uchi ni nimotsu o haitatsu suru tame ni, renjitsu zangyoo shinakereba narimasen.

Sono hi no uchi ni by the end of the day, during the day, hi day, date, uchi inside, within
nimotsu package, baggage, parcel, haitatsu [sv] deliver, -tame ni expressing a purpose; for, in order to do
renjitsu every day, zangyoo [sv] overtime work
-nakereba narimasen must do, have to do, need to do

16. "Shitei shita hi ni nimotsu ga todokanai" toiu jitai mo oki-hajimemashita.

shitei shita hi specified day, designated day, shitei [sv] appoint, specify, designate, arrange, hi day, date
nimotsu package, baggage, parcel, todokanai nai form of todoku; arrive, be delivered
-toiu quotation marker; that, which, such as, jitai situation, state of affairs, -mo also, too
okimasu to happen, occur, -hajimemasu (stem +) to start to do, begin to do

17. Mata, tsuuhan-gaisha to no ryookin settei ga hikui node,
untenshu-san nado genba no hito-tachi no taiguu wa hoka no gyookai ni kurabete yokunai desu.

mata also, tsuuhan-gaisha online shopping company, tsuuhan mail order, online shopping, -gaisha company
-to no with, ryookin-settei fee rate, pricing, ryookin charge, fee, fare, rate, settei [sv] setting, arrangement
hikui low, -node because, therefore, so
unten-shu driver, -nado such as
genba scene, site, field, hito-tachi people, -tachi making plural for people
taiguu treatment, salary, pay, hoka no other, another, else
gyookai industry, business field, -ni kurabete compared to/with, yokunai nai form of ii; not good

18. Choo-jikan roodoo to tei-chingin de, takuhai-bin no genba wa moo genkai da soo desu.

choo-jikan long time, many hours, choo- long-, jikan time, hour, roodoo work, labor
tei-chingin low wages, low-paying, tei- low, chingin wages, pay
-de cause marker; by, because of, due to
takuhai-bin door-to-door parcel delivery service, genba scene, site, field
moo already, genkai (reach the) limit, can't stand, can't do anymore

19. Sono yoo na naka, takuhai-bin no oote kaku-sha wa
tsuuhan no oote to ryookin neage no kooshoo o hajimemashita.

sono yoo na naka in such situation, under such circumstance
takuhai-bin door-to-door parcel delivery service, oote major company
kaku-sha each company, every companies, kaku- each, -sha company
tsuuhan mail order, online shopping, ryookin charge, fee, fare, rate, neage [sv] hike prices, raising (price, fare, bill, tax)
kooshoo [sv] negotiation, hajimemasu to start, begin

20. Sono kekka, netto kara "Yokujitsu-Haitatsu, Sooryoo-Muryoo" ga kie-hajimemashita.

sono kekka as a result of that, netto Internet, -kara from
yokujitsu-haitatsu next-day delivery, sooryoo-muryoo free shipping, free delivery
kiemasu to disappear, go out, -hajimemasu (stem +) to start to do, begin to do

21. Shoohi-sha ni totte wa ureshikunai koto desu.

shoohi-sha consumer, -ni totte for, to
ureshikunai nai form of ureshii; happy, glad, joyful, -koto things, matter, affair, incident, event

22. Demo, takuhai-bin no genba no hito-tachi no koto o kangaetara,
shikata ga nai no kamo shiremasen.

demo however, but, takuhai-bin door-to-door parcel delivery service
genba scene, site, field, hito-tachi people
-no koto o kangaeru think about, consider, kangaeta ta form of kangaeru; consider, think
-tara if, when, shikata ga nai have no choice, cannot complain, unavoidable, necessary (set phrase)
-kamo shiremasen expressing possibility; possibly, could be, probably, maybe

-no kamo shiremasen is used to bring up a question, problem or issue.

23. "500-en no mono o 1-ko chuumon shite, Yokujitsu, Sooryoo-Muryoo de haitatsu sareru".

mono thing, ikko one (small object), chuumon [sv] order (goods), shite te form of suru
yokujitsu the next day, the following day, sooryoo-muryoo free shipping, free delivery
-de means or method marker; by, with, in
haitatsu [sv] deliver, sareru passive form of suru; be done

24. Honrai, kore ga ijoo datta no kamo shiremasen.

honrai originally, fundamentally, essentially
ijoo [na] abnormal, unusual / something wrong, crazy, datta ta form of desu
-no kamo shiremasen possibly, could be, probably, maybe

Vocabulary & Pick Up

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

5,000-en ijoo kaeba
ba form ; -ba,:ba conditional form; If

Level 2 Chapter 15

itte ikingaku ijoo kawanai to
verb root/nai form + -to:when, if

Level 2 Chapter 15

1,000-en no mono o kai-tai
verb stem + tai:want to do, would like to do

Level 1 Chapter 11

kau no o chuucho shimasu
-koto, -no:Noun Modifier; doing, to do, that

Level 2 Chapter 13

muryoo ni naru kingaku / shitei shita hi
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

chuumon dekiru yoo ni narimashita
yoo ni narimasu:expressing a change; come to, become able to do

Level 3 Chapter 5

38-ko ni tasshita soo desu / genba wa genkai da soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

sono hi no uchi ni haitatsu suru tame ni
-tame ni:expressing a purpose; for, in order to do, so that

Level 3 Chapter 10

zangyoo shinakereba narimasen
-nakereba narimasen:expressing obligation or necessity; must do, have to do, need to do

Level 2 Chapter 16

ryookin settei ga hikui node
plain form + node:expressing a reason or a cause; because, therefore, so

Level 2 Chapter 3

sooryoo-muryoo ga kie-hajimemashita
verb stem + -hajimemasu:start to do

Level 3 Chapter 13

genba no hito-tachi no koto o kangaetara
ta form + -tara:if, when

Level 2 Chapter 8

shikata ga nai (no) kamo shiremasen / ijoo datta (no) kamo shiremasen
plain form + kamo shiremasen:expressing possibility; possibly, probably, could be, may be

Level 2 Chapter 8

sooryoo-muryoo de haitatsu sareru
verb passive form :passive form and structures

Level 3 Chapter 14

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.