Intermediate Japanese 305 - Vol.1

Sushi - Nihon no fast food

Sushi - Japanese fast food

Intermediate level

Sushi is well-known as a typical Japanese food. It was developed as a fast-food among ordinary people in Edo era. Lately many fish for Sushi are imported from all over the wold.
We presented a reading about Sushi in Japanese language.

Nihon no daihyooteki na ryoori to ieba, Sushi desu.
Sushi wa gohan no ue ni iroiro na Sashimi o noseta tabemono desu.

Sushi wa motomoto Nihon no "Fasuto Fuudo" deshita.
Jikan ga nai toki, kantan ni taberu mono deshita.
Sore ga dandan kookyuu na ryoori ni narimashita.

Shikashi, saikin de wa mata yasui Sushi ga takusan taberareru yoo ni narimashita.

Shashin no 1-ban wa Maguro. Ichiban ippanteki na Sushi desu.
2-ban wa Ebi, 3-ban wa Tako, 4-ban wa Ikura, Sake no tamago desu.
Sono hoka ni mo iroiro na sakana ga Sushi ni tsukawaremasu.

Chinamini, Genzai no Sushi no sakana wa hotondo kaigai kara yu'nyuu sarete imasu.

Maguro wa Oosutoraria, Parao, Seisheru,
Ebi wa Betonamu, Indo, Mareeshia,
Tako wa Morokko, Mooritania, Mekishiko.

Kono hoka ni mo sekai-juu no chiiki no sakana ya kai ga Sushi no tame ni yu'nyuu sarete imasu.

Nihon no daihyooteki na Sushi ni wa ima sekai-juu no zairyoo ga tsukawarete imasu.

Sate, 5-ban wa nani ka, wakarimasu ka?
Shako desu. Kore wa Tokyo-wan de toreta mono desu.

Practice the following words

Audio 1.daihyoo-tekirepresentative, well-known, typical
Audio 2.motomotooriginally
Audio 3.dandanstep by step, gradually, little by little, slowly
Audio 4.kookyuuhigh-class, deluxe, luxury
Audio 5.ippan-tekigeneral, ordinary, common
Audio 6.genzaipresent, current, now
Audio 7.hotondoalmost, most, mostly
Audio 8.kaigaioverseas
Audio 9.yu'nyuu[sv] import
Audio 10.chiikiregion, area, zone
Audio 11.sekai-juuall over the world
Audio 12.zairyooingredient, stuff, material
Audio 13.noseruto put on
Audio 14.toreruto produce, be caught

Practice the following patterns

A.-to ieba,

speaking of, talking of

ex.Nihon ryoori / SushiAudio
Nihon ryoori to ieba, Sushi desu.
Ejiputo to ieba, Piramiddo desu.
Supootsu-kaa to ieba, Porushe desu.
SF eiga to ieba, Star Wars desu.
1.Ejiputo / Piramiddo
2.supootsu-kaa / Porushe
3.SF eiga / Star Wars

ryoori food, dish, Ejiputo Egypt, piramiddo pyramid,
supootsu-kaa sports car, Porushe Porsche,
SF eiga science fiction movie

B.[ verb potential form ] yoo ni narimasu

become to be able to do - expressing a change of a state, ability, etc.

ex.yasui sushi o taberareruAudio
Yasui Sushi o taberareru yoo ni narimashita.
Akachan wa tatte arukeru yoo ni narimashita.
Mainichi benkyoo shita node, Kanji o yomeru yoo ni narimashita.
Koosoku dooro ga dekita node, Kuukoo made 20-pun de ikeru yoo ni narimashita.
1.akachan wa tatte arukeru
2.Mainichi benkyoo shita node, Kanji o yomeru
3.Koosoku dooro ga dekita node, kuukoo made 20-pun de ikeru

akachan baby, tatte te form of tatsu; stand, arukeru potential root form of aruku; can walk,
mainichi every day, benkyoo [sv] study, learn, -node because, therefore, so,
yomeru potential root form of yomu; can read, koosoku dooro expressway, highway,
dekita ta form of dekiru; be completed, be ready, kuukoo airport,
20-pun de in 20 minutes, ikeru potential root form of iku; can go

C.[ A ] ni wa [ B ] ga tsukawaremasu

[B] is used for/in/to [A]

ex.Sushi / sekai-juu no zairyooAudio
Sushi ni wa sekai-juu no zairyoo ga tsukawarete imasu.
Kono ryoori ni wa Furansu no wain ga tsukawarete imasu.
Kono seihin ni wa saishin no gijutsu ga tsukawarete imasu.
Kono ookan ni wa 100-ko no daiya ga tsukawarete imasu.
1.kono ryoori / Furansu no wain
2.kono seihin / saishin no gijutsu
3.kono ookan / 100-ko no daiya

seihin product, goods, saishin the latest, the newest, gijutsu technology, technique,
ookan crown, -ko counter for pieces, daiya diamond

Quiz

A. Choose the correct answer.

a.kookyuu b.motomoto c.zairyoo d.kaigai

1.
Sushi wa 

motomoto

 jikan ga nai toki taberu mono deshita.

jikan time, -toki when, mono things

2.
Sushi wa dandan 

kookyuu

 na ryoori ni natta.

dandan gradually, little by little, ryoori food, dish, natta ta form of naru; become

3.
Sushi no sakana wa 

kaigai

 kara yu'nyuu sarete iru.

yu'nyuu [sv] import, sarete passive te form of suru

4.
Sushi ni wa sekai-juu no 

zairyoo

 ga tsukawarete iru.

sekai-juu all over the world, tsukawarete passive te form of tsukau; be used

B. Choose the correct answer.

1.Indo ryoori to ieba, nan desu ka?
Pasuta
Karee
Takosu
2.Sushi wa donna tabemono desu ka?
Gohan no ue ni sakana o noseta mono
Sashimi no ue ni gohan o noseta mono
Gohan no ue ni Sashimi o noseta mono
3.Tsugi no naka de tadashii mono wa dore desu ka?
Sushi wa kookyuu na tabemono da.
Sushi no zairyoo wa hotondo Tokyo-wan de toreru.
Sushi no zairyoo wa sekai-juu kara yu'nyuu sarete iru.

Indo India, pasuta pasta, takosu Tacos, Mexican food, karee curry, curry rice,
noseta ta form of noseru; put on, tsugi no naka de the following, toreru to produce, be caught,
tadashii correct, right, kookyuu high-class, deluxe, luxury, zairyoo ingredient, stuff, material,
hotondo almost, most, mostly, sekai-juu all over the world, yu'nyuu [sv] import

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.