Intermediate Japanese 305 - Vol.1

Ryokan

Japanese-style hotel

Intermediate level

There are many Western style hotels in Japan but Ryokans are still very popular among Japanese.
At a Ryokan, a serving lady called Nakai-san will bring dinner to your room.
Why don't you stay at Ryokan. It should be a good experience.

Nihon-shiki no hoteru o ryokan to yobimasu.
Ryokan no heya wa Washitsu desu.

Washitsu to wa yuka ga Tatami no heya no koto desu.
Neru toki wa Tatami no ue ni Futon o shiite, nemasu.

Ryokan no ryookin ni wa yuushoku to chooshoku ga fukumarete imasu.
Ryokan no ryoori wa Washoku ga chuushin desu.
Soshite, sorezore no heya de shokuji o shimasu.

Ryokan ni wa Nakaisan to yobareru juugyooin ga imasu.
Kono Nakaisan ga okyakusan no sewa o shite kuremasu.

Shokuji no jikan ni naru to, Nakaisan ga heya ni shokuji o hakonde kuremasu.
Neru toki wa Nakaisan ga heya ni Futon o shiite kuremasu.

Nakaisan wa sono tochi no koto o yoku shitteimasu.
Tsugi no hi no Kankoo ni tsuite, Nakaisan ni kiite miru to ii desu.
Meisho o oshiete kuremasu yo.

Ryokan ni wa ookina ofuro ga arimasu.
Dansei-yoo no ofuro o "Otoko-Yu", Josei-yoo o "Onna-Yu" to yobimasu.
Kookyuu na ryokan igai, sorezore no heya ni wa ofuro mo shawaa mo arimasen.

Onsen-chi no ryokan ni wa Rotenburo ga aru hazu desu.
Rotenburo to wa soto ni aru ofuro no koto desu.
Ii keshiki o nagame-nagara, ofuro ni hairimasu.

Ryokan ni wa Yukata ga yooi sarete imasu.
Ryokan ni tsuitara, mazu, Yukata ni kigaemashoo.
Soshite, yuushoku no jikan made ryokan no chikaku o sanpo shite mimashoo.
Yukata wa nemaki ni mo narimasu. Neru toki wa Yukata o kite, nemasu.

Practice the following words

Audio 1.(Nihon)-shikistyle, type
Audio 2.ryokanJapanese style hotel
Audio 3.yobimasuto call
Audio 4.heyaroom
Audio 5.washitsuJapanese style room
Audio 6.yukafloor
Audio 7.tatamiTatami mat
Audio 8.nemasuto sleep
Audio 9.futonJapanese style bedding
Audio 10.shikimasuto lay, spread
Audio 11.ryookincharge, fee, rate, fare
Audio 12.yuushokudinner
Audio 13.chooshokubreakfast
Audio 14.fukumarete imasuto be included
Audio 15.ryoorifood, dish
Audio 16.washokuJapanese food
Audio 17.(something) ga chuushinmainly (something)
Audio 18.sorezoreeach
Audio 19.shokuji[sv] a meal
Audio 20.nakaisanserving lady of Ryokan
Audio 21.juugyooinemployee, worker, staff
Audio 22.okyakusancustomer, guest, visitor
Audio 23.sewa[sv] care, help
Audio 24.hakobimasuto carry
Audio 25.sono tochilocal, that place
Audio 26.tochiland, ground
Audio 27.yoku shitteimasuknow well
Audio 28.tsugi no hinext day, following day
Audio 29.kankoo[sv] sightseeing
Audio 30.kikimasuto ask (a question), inquire
Audio 31.meishofamous spot, sights to see
Audio 32.oshiemasuto tell, show, explain, teach
Audio 33.ofurobath
Audio 34.dansei-yoo(something) for men
Audio 35.otokoman
Audio 36.josei-yoo(something) for women
Audio 37.onnawoman
Audio 38.kookyuuhigh-class, deluxe, luxury
Audio 39.igaiexcept, other than
Audio 40.onsen-chispa resort, hot-spring town
Audio 41.onsenhot spring, hot spring bath
Audio 42.rotenburooutdoor hot spring bath
Audio 43.sotooutside, open air, outdoor
Audio 44.keshikiscenery, view
Audio 45.nagamemasuto look, watch, view
Audio 46.(ofuro ni) hairimasuto take a bath
Audio 47.yukataJapanese cotton Kimono for summer
Audio 48.yooi sarete imasube prepared, be provided
Audio 49.tsukimasuto arrive
Audio 50.mazufirst of all
Audio 51.kigaemasuto change clothes
Audio 52.chikakunear, close
Audio 53.sanpo[sv] (take) a walk, stroll
Audio 54.nemakinightwear
Audio 55.kimasuto wear, put on

Practice the following patterns

A.[ peron ] ga [ phrase verb te form ] -te kuremasu

(person) does (something) for you/me.

ex.Nakaisan ga futon o shikimasuAudio
Nakaisan ga futon o shiite kuremasu.
Nakaisan ga shokuji o hakonde kuremasu.
Yamada-san ga ii ryokan o oshiete kuremashita.
Eki no kaidan de ookii nimotsu o hakonde itara,
otoko no hito ga nimotsu o motte kuremashita.
1.Nakaisan ga shokuji o hakobimasu
2.Yamada-san ga ii ryokan o oshiemasu
3.eki no kaidan de ookii nimotsu o hakonde itara,
otoko no hito ga nimotsu o mochimashita

shikimasu to lay, spread, hakobimasu to carry, oshiemasu to tell, show, teach
eki (train) station, kaidan stairs, steps, nimotsu baggage, belonging, stuff
motte te form of mochimasu; carry, hold, take with, -tara when, otoko no hito man

B.[ verb te form ] -te miru to ii / [ verb te form ] -mitara ii desu

This phrase contains two functional patterns, -te miru and -to ii.
-te miru means "try to do".
-to ii expresses an advice or a suggestion "you should do".
Kare ni kiite miru to ii means "You should (try to) ask him. (he probably knows it)".
There is a similar pattern -tara ii. -tara ii is probably more common in everyday conversation.

ex.(kankoo ni tsuite) Nakaisan ni kikuAudio
Nakaisan wa jimoto no hito da kara
Nakaisan ni kiite miru to, ii.
Nakaisan wa jimoto no hito da kara.
Yamada-san ni kiite mitara, ii.
Yamada-san wa sukii ga suki da kara.
Yooko-san ni kiite mitara, ii.
Yooko-san wa ryoori ga tokui da kara.
Mori-san ni tanonde mitara, ii.
Mori-san wa kuruma o 2-dai motteiru kara.
1.(ii sukii-joo ...) Yamada-san ni kiku
Yamada-san wa sukii ga suki da kara
2.(Sushi no tsukuri-kata ...) Yooko-san ni kiku
Yooko-san wa ryoori ga tokui da kara
3.(kuruma o kari-tai ...) Mori-san ni tanomu
Mori-san wa kuruma o 2-dai motteiru kara

kankoo sightseeing, -ni tsuite about, jimoto no hito local people
ii good, nice, fine, sukii-joo ski area, ski resort, suki like
tsukuri-kata how to make, hwo to cook, tokui be good at
kari-tai want to borrow, rent, tanomu to ask, -dai counter for machinery objects
motteiru to have, own, -kara because, therefore, so

C.[ verb phrase stem ] -nagara, [ main clause ]

while doing, (main action)

ex.ii keshiki o nagamemasu / ofuro ni hairimasuAudio
Ii keshiki o nagame-nagara, ofuro ni hairimasu.
Ongaku o kiki-nagara, jogingu o shimasu.
Terebi o mi-nagara, benkyoo shimasu.
Okyakusan to, shokuji o shi-nagara, uchiawase o shimashita.
1.ongaku o kikimasu / jogingu o shimasu
2.terebi o mimasu / benkyoo shimasu
3.okyakusan to, shokuji o shimasu / uchiawase o shimashita

ongaku music, kikimasu to listen to, jogingu [sv] jogging, mimasu to watch, see, look
benkyoo [sv] study, learn, okyakusan customer, client, -to with (person)
shokuji [sv] a meal, uchiawase previous arrangement, (informal) meeting

Quiz

A. Choose the correct answer.

a.sanpo b.chuushin c.juugyooin d.yuushoku

1.
Ryokan no ryookin ni wa 

yuushoku

 ga fukumarete imasu.
2.
Nakaisan wa ryokan no 

juugyooin

 desu.
3.
Ryokan no ryoori wa washoku ga 

chuushin

 desu.
4.
Ryokan no chikaku o 

sanpo

 shimashita.

ryookin charge, fee, rate, fare, yuushoku dinner, fukumarete imasu to be included
juugyooin employee, worker, staff, chuushin mainly / center, core, chikaku near, close
sanpo [sv] (take) a walk, stroll

B. Choose the correct answer.

1.Ryokan no ryookin ni wa nani ga fukumarete imasu ka?
Chooshoku to Chuushoku
Chuushoku to Yuushoku
Yuushoku to Chooshoku
2.Josei-yoo no ofuro o nante yobimasu ka?
Otoko-yu
Onna-yu
Rotenburo
3.Ryokan de, Nakaisan no tantoo wa nan desu ka?
Ryoori o tsukuru koto.
Kankoo no annai o suru koto.
Okyakusan no sewa o suru koto.

chooshoku breakfast, chuushoku lunch, yuushoku dinner
nante yobimasu ka? what do you call it?, josei-yoo (something) for women, otoko man, onna woman
tantoo [sv] be in charge, be involved, be responsible, kankoo [sv] sightseeing, annai [sv] guide
okyakusan customer, sewa [sv] care, help, -koto forming a noun phrase; to do, doing, that...

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.