Intermediate Japanese 301 - Vol.2

Futon o Hosoo!

Let's air the Futon

Upper Basic & Lower Intermediate level

Nihon-jin wa neru toki, Futon o tsukaimasu.
Demo, Nihon wa totemo shikke ga ooi node, Futon ga shimerimasu.
Desukara, tokidoki Futon o hosanakereba narimasen.

Niwa ya beranda ni Futon o hoshimasu.
Beranda ni hosu toki wa, Futon ga ochinai yoo ni, Futon-Basami o tsukaimasu.

Nihon wa ame ga ooi node, Futon o hoshita mama, dekakeraremasen.
Futon ga ame ni nuretara, sono Futon wa moo tsukaemasen.

Kono tame, Futon Kansoo-ki ga ninki ga arimasu.
Futon ga shimettara, Futon Kansoo-ki de Futon o kawakashimasu.

Nozuru kara atatakai kuuki ga deru node, Futon dake janaku,
nureta kutsu ya buutsu o kawakasu koto mo dekimasu.

Practice Each Sentence

1. Nihon-jin wa neru toki, Futon o tsukaimasu.

neru root form of nemasu; sleep, go to bed, -toki when
futon Japanese style bedding, bedclothes, tsukaimasu to use

2. Demo, Nihon wa totemo shikke ga ooi node, Futon ga shimerimasu.

demo however, but, totemo very, shikke humidity, moisture
-ga ooi there are many, has many, -node because, therefore, so
shimerimasu to get wet, get moist, get damp

3. Desukara, tokidoki Futon o hosanakereba narimasen.

desukara therefore, tokidoki sometimes
hosanai nai form of hoshimasu; dry (in the Sun), hang wet clothes, air
-nakereba narimasen must do, have to do, need to do

4. Niwa ya beranda ni Futon o hoshimasu.

niwa garden, yard, beranda veranda, -ya A, B, etc., such as
hoshimasu to dry (in the Sun), hang wet clothes, air

5. Beranda ni hosu toki wa, Futon ga ochinai yoo ni, Futon-Basami o tsukaimasu.

beranda veranda, hosu to dry (in the Sun), hang wet clothes, air, -toki when, if, in case
ochinai nai form of ochimasu; fall, drop, -nai yoo ni in order not to do
futon-basami futon pincher, futon clip (-basami from hasamimasu), hasamimasu to put between, nip
tsukaimasu to use

6. Nihon wa ame ga ooi node, Futon o hoshita mama, dekakeraremasen.

ame rain, -ga ooi there are many, has many, -node because, therefore, so
hoshita ta form of hoshimasu; dry (in the Sun), hang wet clothes, air
-ta mama leave something as it is
dekakeraremasu potential form of dekakemasu; can go out, can go somewhere

7. Futon ga ame ni nuretara, sono Futon wa moo tsukaemasen.

nureta ta form of nuremasu; get wet, be drenched, -tara if, when
moo (+ negative) no longer, any more, tsukaemasu potential form of tsukaimasu; can use

8. Kono tame, Futon Kansoo-ki ga ninki ga arimasu.

kono tame because of this, due to this, kansoo-ki drier, kansoo [sv] dry, -ki machine, appliance, instrument
ninki ga arimasu be popular, be a favorite

9. Futon ga shimettara, Futon Kansoo-ki de Futon o kawakashimasu.

shimetta ta form of shimerimasu; get wet, get moist, get damp, -tara if, when
-de means or method marker; by, with, in, at, on, kawakashimasu to dry

10. Nozuru kara atatakai kuuki ga deru node, Futon dake janaku,
nureta kutsu ya buutsu o kawakasu koto mo dekimasu.

nozuru nozzle, -kara from, atatakai warm, kuuki air
deru root form of demasu; come out, appear, be brought, be given, -node because, therefore, so
-dake janaku, -mo not only, but also, nureta ta form of nuremasu; get wet, be drenched
kutsu shoes, buutsu boots, -ya A, B, etc., such as
kawakasu root form of kawakashimasu; dry, -koto ga dekimasu can, be able to do

Vocabulary & Pick Up

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

neru toki / beranda ni hosu toki
-toki:when, if, during, in case of

Level 2 Chapter 10

shikke ga ooi node / ame ga ooi node / atatakai kuuki ga deru node
plain form + node:expressing a reason or a cause; because, therefore, so

Level 2 Chapter 3

futon o hosanakereba narimasen
-nakereba narimasen:expressing obligation or necessity; must do, have to do, need to do

Level 2 Chapter 16

futon ga ochinai yoo ni
-(nai) yoo ni:expressing a purpose; for, in order to do, so that

Level 3 Chapter 10

futon o hoshita mama
verb ta form + -ta mama:leave something as it is, has no change

Level 3 Chapter 18

futon ga nuretara / futon ga shimettara
ta form + -tara:if, when

Level 2 Chapter 8

dekakeraremasen / tsukaemasen
verb potential form:can do, be able to do

Level 2 Chapter 9

kutsu ya buutsu mo kawakasu koto ga dekimasu
verb root form + koto ga dekimasu:can do, be able to do

Level 2 Chapter 1

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.