Intermediate Japanese 301 - Vol.1

Chuukyuu e Step Up

Step up to the Intermediate level

Upper Basic & Lowe Intermediate level

Nihon no O-Bentoo

Japanese packed lunch

Rikoo na doobutsu - Iruka

intelligent animal - dolphin

The following contents are available to members.

Yuki-Oroshi

removing snow from the roof

Ekizochikku na Shima - Bari

exotic island - Bali

Juubu de, Nagamochi wa ii koto desu ga ...

"durable and long-lasting" is good, but ...

Netto-tsuuhan no Shooruumu

showroom for online shopping - Showrooming

Girisha - Shinwa to Eege-kai no kuni

Greece - Greek myths and Aegean Sea

Kookuu-Unchin

air fare

Sora ka, Riku ka, Kyoto ni iku hoohoo

fly (sky) or surface (land) - how to get to Kyoto

Burajiru - Sanba to Sakkaa no kuni

Brazil - samba and football

Kappu-Men no tsukuri-kata

how to cook a pot noodle (cup noodle)

Nyuujiirando

New Zealand - Nature & Sheep

Zeikin to no Tatakai

a battle against tax

Foo to Shishuu no kuni - Betonamu

Fho & Embroidery - Vietnam

Tekiira to Takosu no Kuni - Mekishiko

tequila & tacos - Mexico

Uintaa Supootsu

Winter sports

Sochi Tooki Orinpikku

Sochi Olympic Winter Games

Jisa

time difference

Heya o sooji shimashoo!

Let's clean up the room!

1-gatsu Tsuitachi Gozen 0-ji no Hanabi desu

Fireworks at 0:00 on January 1

Migi o toorimasu ka, Hidari o toorimasu ka?

Which side do you walk, right or left?

Kyuuden to 2-kaidate basu no machi desu

palace and double decker bus

Nomimono no Yooki desu

bottle, plastic, paper and can

Kore de nomimono o kaimasu

we buy a drink from this

Sabaku, Nairu, soshite, Rekishi no kuni desu

desert, Nile and history

Tokushu na Kuruma desu

these are special cars

Toonan-Ajia no Kirei na kuni

it's a beautiful country in Southeast Asia

Other Series

Kore wa Nan deshoo ka?Upper Basic

Intermediate 301 - Vol.1Lower Intermediate

Intermediate 301 - Vol.2Lower Intermediate

Intermediate 305 - Vol.1Intermediate

Intermediate 305 - Vol.2Intermediate

Intermediate 307 - Hot IssuesIntermediate

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.