Road to Intermediate Japanese

Kore wa nan deshoo ka?

What is this?

Upper Basic Level

When I read a book, I use this.

Hinto(hint)

Me ni kankei ga arimasu.
Kore ga iru hito to iranai hito ga imasu.
Watashi wa hon o yomu toki, kore o tsukaimasu.
Iro ga tsuiteiru mono mo arimasu.

Vocabulary

Audio 1.meeye
Audio 2.kankei[sv] relation, connection
Audio 3.hitoperson, people
Audio 4.honbook
Audio 5.irocolor
Audio 6.iro ga tsuiteirube colored, have color
Audio 7.monothing
Audio 8.irimasu / iruto need
Audio 9.yomimasu / yomuto read
Audio 10.tsukaimasu / tsukauto use
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.