Intermediate Japanese 305 - Life in Japan

Konbini - Nakute wa naranai mono

convenience store - indispensable thing

Intermediate level

2017/September/09

Genzai, Nihon ni wa Konbini ga yaku 5,5000-ten arimasu.
Tokyo ni wa yaku 7,500-ten aru soo desu.

Eki no shuuhen ya machi no naka ni wa kanarazu Konbini ga arimasu.
Soshite, dono Konbini mo "365-nichi 24-jikan Eigyoo" desu.

Konbini de wa shokuhin ya nomimono no hoka,
shanpuu ya toiretto-peepaa nado nichiyoohin mo utte imasu.
Nichijoo-seikatsu ni hitsuyoo na mono wa hotondo Konbini de kau koto ga dekimasu.

Konbini de utte iru mono

Shokuhin O-bentoo, Pan, Okashi, Kanzume, Kappumen, O-soozai, Gyuunyuu, Bataa, Chiizu, Hamu, Sooseeji, Tamago, O-kome, Miso, Shooyu, Satoo, Shio, sonota.
Nomimono Juusu, Koora, Biiru, Uisukii, Wain, Nihonshu, sonota.
Nichiyoohin Sekken, Senzai, Shanpuu, Toiretto-peepaa, Haburashi, Hamigaki, Kankiri, Wain-Oopunaa, Rappu, WariBashi, Yooji, Wagomu, Keshoohin, Higesori, Sacchuuzai, Kandenchi, Sumaho Juuden-ki, USB Keeburu, Biniiru-Gasa, sonota.
Bunboogu Booru-pen, Keshigomu, Hasami, Kattaa, Dentaku, Kurippu, Joogi, Rirekisho, Kitte, Hagaki, Fuutoo, sonota.
Irui Hankachi, Shitagi, AmaGappa, Kuroi Nekutai, Masuku, sonota.
Shoseki Shinbun, Shuukanshi, Manga, sonota.

Vocabulary in English

Nihon no Konbini wa mono o uru dakejanaku, iroiro na saabisu mo teikyoo shite imasu.

Tatoeba, ten'nai ni ATM ga atte, hotondo no ginkoo no kyasshu-kaado to kurejitto-kaado o
tsukau koto ga dekimasu.
Konbini no ATM de okane o hikidashitari, nyuukin shitari, furikondari ...
Aruiwa, netto de katta shoohin no daikin o shiharau koto mo dekimasu.

Oote-cheen no konbini ni wa Maruchi-Kopii-ki ga arimasu.
Kore ni wa kopii, fakkusu, sukyanaa no kinoo ga tsuite imasu.

Sarani, sumaho no shashin o insatsu shitari, konsaato no chiketto o koonyuu shitari,
sukyan shita gazoo o USB-memorii ni hozon shitari, suru koto ga dekimasu.

Moo hitotsu, Konbini wa Takuhaibin o atsukatte imasu.

Netto de shoohin o kattemo, haitatsu no toki, uchi ni inakereba narimasen.
Kore wa kekkoo mendoo desu.
Todoke-saki o kinjo no Konbini ni shite okeba,
suki na toki ni Konbini de nimotsu o uketoru koto ga dekimasu.

Konbini wa suupaa ni kurabete,
nedan ga takai shi, niku ya sakana nado seisen-shokuhin o utte imasen.
Demo, Nihon-jin ni totte, Konbini wa nakute wa naranai mono desu.

Practice Each Sentence

1. Genzai, Nihon ni wa Konbini ga yaku 5,5000-ten arimasu.

genzai present, current, now, -ni place marker; in, at, on
konbini convenience store, yaku approximately, about, nearly
-ten counter for stores, shops, restaurants, arimasu to exist, be at, there is

2. Tokyo ni wa (Konbini ga) yaku 7,500-ten aru soo desu.

yaku approximately, about, nearly, -ten counter for stores, shops, restaurants
aru root form of arimasu; exist, be at, there is, -soo desu reported information; I heard, he/they said

3. Eki no shuuhen ya machi no naka ni wa kanarazu Konbini ga arimasu.

eki (train) station, -no shuuhen surroundings, neighborhood, -ya A, B, etc., such as
machi town, city, -no naka in, inside
kanarazu certainly, surely, always, konbini convenience store, arimasu to exist, be at, there is

4. Soshite, dono Konbini mo "365-nichi 24-jikan Eigyoo" desu.

soshite and, dono ... mo every (place, thing, people, etc.)
365-nichi 24-jikan Eigyoo Open 24/7, Open 24 hours 365 days
eigyoo [sv] do business, be open for business

5. Konbini de wa shokuhin ya nomimono no hoka,
shanpuu ya toiretto-peepaa nado nichiyoohin mo utte imasu.

konbini convenience store, -de place marker; in, at
shokuhin food, foodstuff, food product, nomimono a drink, a beverage, -no hoka besides
shanpuu shampoo, toiretto-peepaa toilet paper, toilet roll, -ya -nado A, B, etc., such as A, B and so on
nichiyoohin daily necessities, daily items, -mo also, too
utte imasu (place de something o +) they sell, shop sells, utte te form of uru; sell
-te imasu expressing progressive or state

6. Nichijoo-seikatsu ni hitsuyoo na mono wa hotondo Konbini de kau koto ga dekimasu.

nichijoo-seikatsu daily life, everyday life, seikatsu [sv] life, living
hitsuyoo [na] need, necessary, required, mono thing, substance, matter, affair
hotondo most (of), mostly, almost every, konbini convenience store, -de place marker; in, at
kau to buy, -koto ga dekimasu can, be able to do

7. Nihon no Konbini wa mono o uru dakejanaku, iroiro na saabisu mo teikyoo shite imasu.

mono thing, substance, matter, affair, uru to sell, [A] dakejanaku, [B] mo not only A, but also B
iroiro [na] various, saabisu service, teikyoo [sv] offer, provide, -te imasu expressing progressive or state

8. Tatoeba, ten'nai ni ATM ga atte, hotondo no ginkoo no kyasshu-kaado to kurejitto-kaado o
tsukau koto ga dekimasu.

tatoeba for example, for instance, ten'nai inside of a store, shop, restaurant
ATM (ee-tii-emu) automatic teller machine, atte te form of arimasu
hotondo (no) most (of), mostly, almost every, ginkoo bank
kyasshu-kaado cash card, kurejitto-kaado credit card
tsukau to use, -koto ga dekimasu can, be able to do

9. Konbini no ATM de okane o hikidashitari, nyuukin shitari, furikondari ...

ATM (ee-tii-emu) automatic teller machine, -de means or method marker; by, with, on
okane money, hikidashita ta form of hikidasu; to withdraw money from a bank
nyuukin [sv] receipt of money / deposit money into a bank account
furikonda ta form of furikomu; pay through a bank transfer, transfer to a bank account
-tari, -tari, (suru) do this and that (and so on)

10. Aruiwa, netto de katta shoohin no daikin o shiharau koto mo dekimasu.

aruiwa or, netto de on the Internet, online, katta ta form of kau; buy
shoohin product, goods, item, daikin charge, cost, price, payment
shiharau to pay, make payment, -koto ga dekimasu can, be able to do, -mo also, too

11. Oote-cheen no konbini ni wa Maruchi-Kopii-ki ga arimasu.

oote major company, leading company, cheen chain (store)
maruchi-kopii-ki multifunction copy machine, all-in-one copy, -ki machine, appliance, instrument

12. Kore ni wa kopii, fakkusu, sukyanaa no kinoo ga tsuite imasu.

kopii copy, fakkusu facsimile, FAX, sukyanaa scanner
kinoo [sv] function, tsuite imasu to be equipped, be attached, have

13. Sarani, sumaho no shashin o insatsu shitari, konsaato no chiketto o koonyuu shitari,
sukyan shita gazoo o USB-memorii ni hozon shitari, suru koto ga dekimasu.

sarani moreover, furthermore, sumaho smartphone, shashin photograph, picture, insatsu [sv] printing
konsaato concert, chiketto ticket, koonyuu [sv] buy, purchase
sukyan [sv] scan, gazoo image (picture, drawing, illustration, etc.)
USB-memorii USB memory, hozon [sv] store, preserve, save
-tari, -tari, suru do this and that (and so on), -koto ga dekimasu can, be able to do

14. Moo hitotsu, Konbini wa Takuhaibin o atsukatte imasu.

moo hitotsu one more, takuhaibin door-to-door parcel delivery service, pickup service
atsukatte te form of atsukau; handle, treat, deal, -te imasu expressing progressive or state

15. Netto de shoohin o kattemo, haitatsu no toki, uchi ni inakereba narimasen.

netto de on the Internet, online, shoohin product, goods, item
katte te form of kau; buy, -te mo even, even if
haitatsu [sv] delivery, -no toki when, time, uchi house, home
inakereba narimasen must stay, have to stay
inai nai form of iru, -nakereba narimasen must do, have to do, need to do

16. Kore wa kekkoo mendoo desu.

kekkoo quite, pretty, very, mendoo [na] troublesome, bothersome

17. Todoke-saki o kinjo no Konbini ni shite okeba,
suki na toki ni Konbini de nimotsu o uketoru koto ga dekimasu.

todoke-saki receiver's address, place to deliver, todokeru to deliver
-te oku do something in advance for future use, okeba ba form of oku
suki na toki whenever you want, whenever you like, at one's convenience
suki [na] like, prefer, toki when, time
nimotsu package, baggage, parcel, uketoru to receive, get, -koto ga dekimasu can, be able to do

18. Konbini wa suupaa ni kurabete,
nedan ga takai shi, niku ya sakana nado seisen-shokuhin o utte imasen.

konbini convenience store, suupaa supermarket
-ni kurabete compared to/with, nedan price, takai high, expensive
-shi (-shi) listing two or more factors; and, also
niku meat, sakana fish, -ya -nado A, B, etc., such as A, B and so on
seisen-shokuhin perishable foods, utte imasu (place de something o +) they sell, shop sells

19. Demo, Nihon-jin ni totte, Konbini wa nakute wa naranai mono desu.

demo however, but, -ni totte for, to
nakute wa naranai mono must-have item, essential thing, indispensable things (expression)
mono thing, substance, matter, affair

Vocabulary & Pick Up

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

Tokyo ni wa (Konbini ga) 7,500-ten aru soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

konbini de kau koto ga dekimasu / Kyasshu-kaado o tsukau koto ga dekimasu / uketoru koto ga dekimasu
verb root form + koto ga dekimasu:can do, be able to do

Level 2 Chapter 1

mono o uru dake janaku, saabisu mo
[A] dake janaku, [B] mo:not only A, but also B

Level 3 Chapter 5

okane o hikidashitari, furikondari, / insatsu shitari, koonyuu shitari, hozon shitari,
verb ta form + -tari, -tari, shimasu:telling some actions; do this and that (and so on)

Level 2 Chapter 7

netto de shoohin o katte mo
te form + mo, (-temo / -demo):even, even if

Level 2 Chapter 8

haitatsu no toki / suki na toki
-toki:when, if, in case of, during

Level 2 Chapter 10

uchi ni inakereba narimasen
-nakereba narimasen:expressing obligation or necessity; must do, have to do, need to do

Level 2 Chapter 16

hatatsu-saki o konbini ni shite okeba
verb te form + -te okimasu:to do something in advance

Level 3 Chapter 6

hatatsu-saki o konbini ni shite okeba
ba form ; -ba,:ba conditional form; If

Level 2 Chapter 15

suupaa ni kurabete, nedan wa takai shi,
-shi, -shi,:listing two or more factors; and, also

Level 3 Chapter 9

netto katta shoohin / sukyan shita gazoo
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.