Intermediate Japanese 305 - Life in Japan

Apaato o kariru 1 - Sagasu

rent an apartment - looking for an apartment

Intermediate level

2019/January/06

Nihon de wa hotondo no baai, fudoosan-ya ga apaato o kanri shite imasu.
Fudoosan no gyookai de wa apaato ya ie ya tochi o "Bukken" to yobimasu.

Mata, Shuugoo-juutaku wa 2-shurui arimasu, "Chintai" to "Bunjoo" desu.
Chintai wa kasu/kariru tame no bukken, Bunjoo wa uru/kau tame no bukken desu.

Mata, "Manshon" toiu kotoba ga yoku tsukawaremasu.
Nihongo no "Manshon" wa futsuu "Konkuriito no tatemono no apaato" no koto desu.

Kekkyoku, Shuugoo-juutaku wa 3-tsu ni bunrui saremasu,
"Chintai Apaato", "Chintai Manshon", soshite, "Bunjoo Manshon" desu.

Chintai no bukken o sagasu hoohoo wa 2-shurui arimasu.
Fudoosan-ya de sagasu hoohoo to Netto de sagasu hoohoo desu.
Tada, netto de sagasu baai de mo, keiyaku no toki wa fudoosan-ya ni ikanakereba narimasen.

Fudoosan-ya ni itte sagasu toki wa fudoosan-ya no hito ni kiboo suru jooken o tsutaemasu.
Netto de sagasu toki wa saito de kiboo suru jooken o shitei shimasu.
Omona jooken wa "Basho", "Yachin", soshite, "Madori" desu.

Netto de wa sono saito ni chi'iki ya rosen no risuto ga yooi sarete iru node,
sono naka kara kiboo suru basho o erabimasu.

Yachin wa kingaku no risuto kara kiboo suru kingaku o erabimasu.

Madori ni wa "1K" toka, "2DK" toiu kotoba ga tsukawaremasu.
("Chuukyuu 305 : Madori - Nihon no apaato" sanshoo)

Kiboo suru jooken o shitei shite, kensaku suru to, sono jooken ni atta bukken ga hyooji saremasu.
Ii bukken ga attara, sono bukken o kanri shite iru fudoosan-ya ni renraku shite,
shitami no yoyaku o shimashoo.

Kihon-teki ni, Nihon no apaato ni wa kagu ga tsuite imasen.
Hotondo no apaato ni wa eakon ga tsuite imasu ga, sore igai no kagu wa jibun de yooi shinakereba narimasen.

Desukara, shitami no toki, reizooko ya sentaku-ki, shuunoo-kagu nado oogata no kagu o oku basho no hirosa o kakunin shimashoo.
Mejaa o motteitte, kagu o oku basho no sunpoo o hakatta hoo ga ii desu.

Shitami no toki wa heya no naka dake janaku, mawari no kankyoo ni mo chuui shimashoo.
kinjo ni suupaa ya inshoku-ten ga nai to, seikatsu suru no ni fuben desu.
Mata, shitami no toki, keiyaku ni hitsuyoo na mono o kanarazu kakunin shimashoo.

Practice Each Sentence

1. Nihon de wa hotondo no baai, fudoosan-ya ga apaato o kanri shite imasu.

hotondo no baai in most cases, hotondo no most, almost every, baai case, occasion, circumstances
fudoosan-ya real estate agent, fudoosan real estate, -ya store, shop, resutaurant, firm
apaato apartment (building), flat, kanri [sv] manage, control, maintain, take care, -te imasu expressing progressive or state

2. Fudoosan no gyookai de wa apaato ya ie ya tochi o "Bukken" to yobimasu.

fudoosan real estate, gyookai industry, business field, -de indicating a situation, scene, event, issue, field, etc.
apaato apartment (building), flat, ie house, tochi land, lot, real estate, [A] ya [B] [A] and [B], and so on
bukken (real estate) property, -to yobimasu we/they call it as ..., -to quotation marker; "...", that, which, as

3. Mata, Shuugoo-juutaku wa 2-shurui arimasu, "Chintai" to "Bunjoo" desu.

mata also, shuugoo-juutaku complex housing, apartment, condominium
shuugoo [sv] gathering, juutaku house, residence
[A] wa [number] shurui arimasu there are [number] types of [A], shurui kind, type, arimasu to exist, there is, have
chintai [sv] rent, rental (house, apartment), bunjoo [sv] house for sale, condominium

4. Chintai wa kasu/kariru tame no bukken, Bunjoo wa uru/kau tame no bukken desu.

chintai [sv] rent, rental (house, apartment), kasu to lend, rent to, loan, let use, kariru to borrow, rent
-tame no expressing a purpose; for, in order to do, bukken (real estate) property
bunjoo [sv] house for sale, condominium, uru to sell, kau to buy, purchase

5. Mata, "Manshon" toiu kotoba ga yoku tsukawaremasu.

mata also, manshon (mansion), condominium, apartment, kotoba language, phrase, word
[A] toiu kotoba the word which is [A], the word "A", [A] toiu [B] [B] called [A], [B] which is [A]
yoku often, frequently, tsukawaremasu passive form of tsukau; be used

6. Nihongo no "Manshon" wa futsuu "Konkuriito no tatemono no apaato" no koto desu.

manshon (mansion), condominium, apartment, futsuu usually, normally
konkuriito (reinforced) concrete, tatemono building, apaato apartment (building), flat
[A] towa [B] no koto [A] means [B]

7. Kekkyoku, Shuugoo-juutaku wa 3-tsu ni bunrui saremasu,
"Chintai Apaato", "Chintai Manshon", soshite, "Bunjoo Manshon" desu.

kekkyoku finally, after all, shuugoo-juutaku complex housing, apartment, condominium
3-tsu ni bunrui saremasu be classified into three types
mittsu three, bunrui [sv] grouping, classification, saremasu passive form of suru; be done
chintai apaato apartment (for rent), chitai manshon apartment (for rent), bunjoo manshon condominium

8. Chintai no bukken o sagasu hoohoo wa 2-shurui arimasu.

chintai no bukken "Apaato" or "Manshon" for rent
chintai [sv] rent, rental (house, apartment), bukken (real estate) property
sagasu to search, look for, hoohoo method, way, means, how to
shurui kind, type, arimasu to exist, there is, have

9. Fudoosan-ya de sagasu hoohoo to Netto de sagasu hoohoo desu.

fudoosan-ya de at a real estate agent, netto de on the Internet
sagasu to search, look for, hoohoo method, way, means, how to

10. Tada, netto de sagasu baai de mo, keiyaku no toki wa fudoosan-ya ni ikanakereba narimasen.

tada however, netto de on the Internet, sagasu to search, look for, -baai when, in case of
-de mo even, even if, keiyaku [sv] contract, -toki when, if, in case of
fudoosan-ya real estate agent, ikanai nai form of iku; go, -nakereba narimasen must do, have to do, need to do

11. Fudoosan-ya ni itte sagasu toki wa fudoosan-ya no hito ni kiboo suru jooken o tsutaemasu.

fudoosan-ya real estate agent, itte te form of iku; go, sagasu to search, look for, -toki when, if, in case of
hito person, people, kiboo suru jooken desired conditions, kiboo [sv] hope, wish, desire, jooken condition, terms
tsutaemasu to tell, inform

12. Netto de sagasu toki wa saito de kiboo suru jooken o shitei shimasu.

netto de on the Internet, sagasu to search, look for, -toki when, if, in case of
saito web site, kiboo suru jooken desired conditions, shitei [sv] appoint, specify, designate

The following audio is available to members

13. Omona jooken wa "Basho", "Yachin", soshite, "Madori" desu.

omona [na] main, major, jooken condition, terms
basho place, location, yachin rent (of a house, apartment, tenant)
soshite and, madori room layout

14. Netto de wa sono saito ni chi'iki ya rosen no risuto ga yooi sarete iru node,
sono naka kara kiboo suru basho o erabimasu.

netto de on the Internet, saito web site
chi'iki region, area, [A] ya [B] [A] and [B], and so on, rosen route, line (bus, train, airline), risuto list
yooi sarete iru be provided, yooi [sv] prepare, provide, offer, sarete passive te form of suru
-node because, therefore, so, -no naka kara among, from, out of
kiboo [sv] hope, wish, desire, basho place, location, erabimasu to choose, select

ensen "along a railway line" is also common as well as rosen "route, line".

15. Yachin wa kingaku no risuto kara kiboo suru kingaku o erabimasu.

yachin rent (of a house, apartment, tenant), kingaku amount of money, risuto list, -kara from
kiboo [sv] hope, wish, desire, kingaku amount of money, erabimasu to choose, select

16. Madori ni wa "1K" toka, "2DK" toiu kotoba ga tsukawaremasu.
("Chuukyuu 305 : Madori - Nihon no apaato" sanshoo)

madori room layout, -ni for, to
[A] toka [B] [A] and [B], and so on, [A&B] toiu kotoba the word which is [A&B], the word "A&B"
tsukawaremasu passive form of tsukau; be used
Chuukyuu 305 Intermediate 305 Series , sanshoo See, refer to
1K (ichi-kee) studio apartment, 2DK (ni-dii-kee) two rooms and a combination dining-kitchen

Wan-Ruumu-Manshon (one room mansion) is also very common to mean a studio apartment.

17. Kiboo suru jooken o shitei shite, kensaku suru to,
sono jooken ni atta bukken ga hyooji saremasu.

kiboo suru jooken desired conditions, shitei [sv] appoint, specify, designate
kensaku [sv] search, look up, -to when
atta ta form of au; match, fit, suit, meet, agree with, bukken (real estate) property / apartment
hyooji [sv] indicate, show, display, saremasu passive form of shimasu; be done

18. Ii bukken ga attara, sono bukken o kanri shite iru fudoosan-ya ni renraku shite,
shitami no yoyaku o shimashoo.

ii bukken good apartment, apartment you like, atta te form of aru; there is, have, -tara if, when
kanri [sv] manage, control, maintain, take care, fudoosan-ya real estate agent
renraku [sv] contact, get in touch, shitami [sv] check (the place) in advance, take a look beforehand
yoyaku [sv] reserve, book, -mashoo (stem +) Let's do

19. Kihon-teki ni, Nihon no apaato ni wa kagu ga tsuite imasen.

kihon-teki ni basically, fundamentally, apaato apartment (building), flat
kagu furniture, tsuite imasu to be equipped, be attached, have

20. Hotondo no apaato ni wa eakon ga tsuite imasu ga,
sore igai no kagu wa jibun de yooi shinakereba narimasen.

hotondo no most, almost every, apaato apartment (building), flat
eakon air conditioner, tsuite imasu to be equipped, be attached, have, -ga a conjunction meaning "but"
sore igai other than that, except, kagu furniture
jibun de by oneself, yooi [sv] prepare, provide, shinai nai form of shimasu
-nakereba narimasen must do, have to do, need to do

21. Desukara, shitami no toki, reizooko ya sentaku-ki, shuunoo-kagu nado oogata no kagu o oku basho no hirosa o kakunin shimashoo.

desukara therefore, shitami [sv] check (the place) in advance, take a look beforehand, -no toki when, during, time
reizooko refrigerator, sentaku-ki washing machine, shuunoo-kagu storage furniture
[A] ya [B] nado [X] [X] such as [A] and [B], oogata large size, kagu furniture
oku to put, place, basho place, location / space, hirosa area, extent, size
kakunin [sv] check, confirm, -mashoo (stem +) Let's do

22. Mejaa o motteitte, kagu o oku basho no sunpoo o hakatta hoo ga ii desu.

mejaa tape measure, motteitte te form of motteiku; take to, bring to, carry with
kagu furniture, oku to put, place, basho place, location / space, sunpoo measurement, size, length
hakatta ta form of hakaru; measure, -ta hoo ga ii desu should do, had better do

23. Shitami no toki wa heya no naka dake janaku, mawari no kankyoo ni mo chuui shimashoo.

shitami [sv] check (the place) in advance, take a look beforehand, -no toki when, during, time
heya room, -no naka in, inside, [A] dake janaku, [B] mo not only [A] but also [B]
mawari surroundings, neighborhood, around, kankyoo environment
chuui [sv] pay attention, -mashoo (stem +) Let's do

24. kinjo ni suupaa ya inshoku-ten ga nai to, seikatsu suru no ni fuben desu.

kinjo neighborhood, -ni place marker; in, at, on
suupaa supermarket, inshoku-ten restaurant, bar, coffee shop, etc., [A] ya [B] [A] and [B], and so on
nai nai form of aru; do not have, there is not, -to when, if
seikatsu [sv] life, live, -no ni for doing, in order to do, fuben [sv] inconvenience

25. Mata, shitami no toki, keiyaku ni hitsuyoo na mono o kanarazu kakunin shimashoo.

mata also, shitami [sv] check (the place) in advance, take a look beforehand, -no toki when, during, time
keiyaku [sv] contract, -ni for, to, hitsuyoo [na] necessary, be required, mono thing
kanarazu certainly, surely, always, without fail, kakunin [sv] check, confirm, -mashoo (stem +) Let's do

Vocabulary & Pick Up

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

Manshon toiu kotoba ga tsukawaremasu / 3-tsu ni bunrui saremasu / risuto ga yooi sarete iru / bukken ga hyooji sareru
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

fudoosan-ya de sagasu hoohoo / kiboo suru jooken / jooken ni atta bukken
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

fudoosan-ya ni ikanakereba narimasen / jibun de kagu o yooi shinakereba narimasen
-nakereba narimasen:expressing obligation or necessity; must do, have to do, need to do

Level 2 Chapter 16

risuto ga yooi sarete iru node
plain form + node:expressing a reason or a cause; because, therefore, so

Level 2 Chapter 3

fudoosan-ya ni itte sagasu toki / keiyaku no toki / shitami no toki
-toki:when, if, in case of, during

Level 2 Chapter 10

fudoosan-ya ni itte sagasu toki / jooken o shitei shite kensaku suru to / mejaa o motteitte
te form -te / -kute / -de:used as a conjunction "and"

Level 2 Chapter 6

jooken o shitei shite kensaku suru to / kinjo ni suupaa ga nai to
root/nai form + -to:when, if

Level 2 Chapter 15

ii bukken ga attara
ta form + -tara:if, when

Level 2 Chapter 8

shitami no yoyaku o shimashoo / hirosa o kakunin shimashoo / mawari no kankyoo ni mo chuui shimashoo
verb stem + mashoo:Let's do

Level 1 Chapter 12

sunpoo o hakatta hoo ga ii
verb ta form + -ta hoo ga ii:had better do, should do

Level 2 Chapter 12

seikatsu suru no ni fuben desu
-no ni:expressing a purpose; for doing, in order to do

Level 3 Chapter 10

heya no naka dake janaku, mawari no kankyoo ni mo
[A] dake janaku, [B] mo:not only A, but also B

Level 3 Chapter 5

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.