Intermediate Japanese 305 - Life in Japan

Doogu - Hoochoo

tools - kitchen knife

Intermediate level

Doogu wa mokuteki ni atta mono o tsukau koto ga juuyoo desu.

Kami o kiru tame ni wa Kattaa, Ki o kiru tame ni wa Nokogiri o tsukaimasu.
Kami o kiru no ni Nokogiri o tsukattara, umaku ikimasen.

Mainichi tsukau doogu to ieba, Hoochoo desu ne.
Ue no shashin wa Nihon no daihyoo-teki na Hoochoo desu.

Deba-boochoo wa sakana o kiru no ni tsukaimasu.
Ha ga atsui node, sakana no mi dakejanaku, hone mo kantan ni kiru koto ga dekimasu.

Nakiri-boochoo wa yasai o kiru no ni tsukaimasu.
Ha ga usui node, yasai o komakaku kiru koto ga dekimasu.

Shokunin-san ga tsukau tokushu na Hoochoo mo arimasu.

Menkiri-boochoo wa Men o kiru tame no mono de, Men o tsukuru shokunin-san ga tsukaimasu.

Maguro-boochoo wa Maguro o Kaitai suru tame no Hoochoo desu.
"Katana" janai desu yo.

Inshoku-ten de wa iroiro na Hoochoo o tsukaimasu ga,
futsuu no katei de wa aoi maru no Hoochoo ga ichiban ippan-teki desu.

Nan ni demo tsukaeru node, "Bannoo-boochoo" tte yobarete imasu.
Ima, hotondo no hito wa kono Hoochoo shika motteinai to omoimasu.

Nao, Nihon-jin ga "Naifu" tte ittara, shita no shashin no yoo na mono o sashimasu.

Practice Each Sentence

1. Doogu wa mokuteki ni atta mono o tsukau koto ga juuyoo desu.

doogu tool, instrument, equipment, mokuteki purpose
atta ta form of au; match, fit, meet, be correct, mono thing
tsukau to use, -koto ga juuyoo it is important that
-koto forming a noun phrase; doing, to do, that..., juuyoo [na] important

2. Kami o kiru tame ni wa Kattaa, Ki o kiru tame ni wa Nokogiri o tsukaimasu.

kami paper, kiru to cut, -tame ni for, in order to do, kattaa cutter
ki tree, wood, nokogiri saw, tsukaimasu to use

3. Kami o kiru no ni Nokogiri o tsukattara, umaku ikimasen.

kami paper, kiru to cut, -no ni for doing, in order to do
nokogiri saw, tsukatta ta form of tsukau; use
-tara if, when, umaku ikimasu to go well, do well, be successful (set phrase)

4. Mainichi tsukau doogu to ieba, Hoochoo desu ne.

mainichi every day, tsukau to use, doogu tool, instrument, equipment
-to ieba speaking of, when it comes to, hoochoo kitchen knife, cooking knife
-desu ne making a tag question; isn't it?, aren't you?

5. Ue no shashin wa Nihon no daihyoo-teki na Hoochoo desu.

ue on, top, upper, above, shashin photo, picture
daihyoo-teki [na] representative, well-known, typical, hoochoo kitchen knife, cooking knife

6. Deba-boochoo wa sakana o kiru no ni tsukaimasu.

deba-boochoo Deba kitchen knife, sakana fish, kiru to cut
-no ni for doing, in order to do, tsukaimasu to use

7. Ha ga atsui node, sakana no mi dakejanaku, hone mo kantan ni kiru koto ga dekimasu.

ha (cutting) edge, atsui thick, -node because, therefore, so
sakana fish, mi meat, [A] dakejanaku, [B] mo not only A, but also B
kantan ni [adv] easily, kantan [na] easy, simple
kiru to cut, -koto ga dekimasu can, be able to do

8. Nakiri-boochoo wa yasai o kiru no ni tsukaimasu.

nakiri-boochoo Nakiri kitchen knife, yasai vegetables, kiru to cut
-no ni for doing, in order to do, tsukaimasu to use

9. Ha ga usui node, yasai o komakaku kiru koto ga dekimasu.

ha (cutting) edge, usui thin, -node because, therefore, so
yasai vegetables, komakaku [adv] fine, small, precise, komakai [adj] fine, small, precise
komakaku kiru cut (vegetables) into small pieces
kiru to cut, -koto ga dekimasu can, be able to do

10. Shokunin-san ga tsukau tokushu na Hoochoo mo arimasu.

shokunin craftsman/craftswoman, professional, tsukau to use
tokushu [na] special, particular, unique, hoochoo kitchen knife, cooking knife
-mo also, too, arimasu to exist, be at, there is, have

11. Menkiri-boochoo wa Men o kiru tame no mono de, Men o tsukuru shokunin-san ga tsukaimasu.

menkiri-boochoo Menkiri kitchen knife, men noodles, kiru to cut
-tame no expressing a purpose; for, in order to do, mono thing, -de a conjunction "and"
tsukuru to make, cook, shokunin craftsman/craftswoman, professional, tsukaimasu to use

12. Maguro-boochoo wa Maguro o Kaitai suru tame no Hoochoo desu.

Maguro-boochoo Maguro kitchen knife, Maguro tuna fish
kaitai [sv] taking apart, dismantling, -tame no expressing a purpose; for, in order to do
hoochoo kitchen knife, cooking knife

Kaitai is normally used for a building or machine.

13. "Katana" janai desu yo.

Katana Japanese Samurai sword, -desu yo particle used when telling a new information or giving friendly sound

14. Inshoku-ten de wa iroiro na Hoochoo o tsukaimasu ga,
futsuu no katei de wa aoi maru no Hoochoo ga ichiban ippan-teki desu.

inshoku-ten restaurant, bar, coffee shop, etc., -de place marker; in, at
iroiro [na] various, hoochoo kitchen knife, cooking knife
tsukaimasu to use, -ga a conjunction meaning "but"
futsuu no ordinary, normal, katei home, family, aoi blue, maru circle
ichiban No.1, most, -est, ippan-teki [na] general, ordinary, common

15. Nan ni demo tsukaeru node, "Bannoo-boochoo" tte yobarete imasu.

nan ni demo tsukaeru you can use it for anything, can use it for everything
tsukaeru potential root form of tsukau; can use, -node because, therefore, so
bannoo all-purpose, all-around, -tte yobarete imasu it is called as
-tte quotation marker; "......", that, yobarete passive te form of yobu; be called

Bannoo-boochoo is also called as Bunka-boochoo.
Bunka means "culture" or "modern" in this case.

16. Ima, hotondo no hito wa kono Hoochoo shika motteinai to omoimasu.

ima present, current, now, hotondo no hito most people, hotondo almost, most, mostly, hito person, people
hoochoo kitchen knife, cooking knife, -shika motteinai have only it, -shika (+ negative) only
motteinai nai form of motteiru; have, own, -to omoimasu I think that, I guess, I believe

17. Nao, Nihon-jin ga "Naifu" tte ittara, shita no shashin no yoo na mono o sashimasu.

nao For your information, Note that, naifu knife
-tte ittara when one says, if one says, -tte quotation marker; "......", that
itta ta form of iu; say, tell, -tara if, when
shita under, lower, below, following, shashin photo, picture
-no yoo na mono something like, mono thing, sashimasu to indicate, mean, refer to

Vocabulary & Pick Up

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

mokuteki ni atta mono / shokunin-san ga tsukau tokushu na hoochoo /
men o tsukuru shokunin-san / kono hoochoo shika motteinai hito

phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

mokuteki ni atta mono o tsukau koto
-koto, -no:Noun Modifier; doing, to do, that

Level 2 Chapter 14

kami o kiru tame ni / ki o kiru tame ni / men o kiru tame no mono
-tame ni:expressing a purpose; for, in order to do, so that

Level 3 Chapter 10

kami o kiru no ni / sakana o kiru no ni
-no ni:expressing a purpose; for doing, in order to do

Level 3 Chapter 10

kami o kiru no ni nokogiri o tsukattara
ta form + -tara:if, when

Level 2 Chapter 8

ha ga atsui node / ha ga usui node / nani demo tsukaeru node
plain form + node:expressing a reason or a cause; because, therefore, so

Level 2 Chapter 3

hone mo kiru koto ga dekimasu / komakaku kiru koto ga dekimasu
verb root form + koto ga dekimasu:can do, be able to do

Level 2 Chapter 1

kono hoochoo shika motteinai
shika + nai (negative):only, just

Level 3 Chapter 5

nani demo tsukaeru
verb potential form:can do, be able to do

Level 2 Chapter 9

shita no shashin no yoo na mono
-no yoo na:expressing something figuratively; something like ....

Level 3 Chapter 8

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.