Intermediate Japanese 301 - Various Topics

"Riaru" ga kiete iku

"Real" is disappearing

Lower Intermediate level

Tsuki suu-hyaku-en de Ongaku Kiki-hoodai, Bideo Mi-hoodai no saito ga fueta node,
CD ya DVD no uriage wa oohaba ni genshoo shimashita.

Imaya, Ongaku wa Teigaku-sei no ongaku-saito ni akusesu shite kiitari,
sumaho ni daunroodo shite kiku no ga atarimae ni narimashita.

"Netto" no ongaku ya bideo ni taishite, juurai no CD ya DVD no koto o "Riaru" tte yobimasu.
"Riaru kara Netto e" no ugoki wa ongaku, bideo dakejanaku, hon ni mo hirogatte imasu.

Pasokon ya sumaho de yomu hon no koto o "Denshi-shoseki", aruiwa "Denshi-bukku" tte iimasu.
Sore ni taishite, "Riaru" no hon wa "Kami no shoseki", aruiwa "Kami no hon" desu.

Ima, Manga ni wa "Denshi-manga" to "Kami no manga" ga arimasu.
Jisho ni wa "Denshi-jisho" to "Kami no jisho" ga arimasu.

Onrain-shoppu janaku, jissai ni machi ni aru mise wa "Jitsu-tenpo" desu ga,
futsuu no hito wa yoku "Riaru no mise" tte iimasu.

Nihon-jin ga "Riaru no mise de katta" tte ittara,
sore wa "Onrain-Shoppu janaku, Jitsu-Tenpo de katta" tteiu imi desu.

Onrain-shoppu no uriage wa nennen kakudai shite imasu.
Hantai ni, Riaru no mise wa tsugitsugi ni kiete imasu.

"Onrain" wa tashika ni benri desu ga, "Riaru" ga kiete iku no wa chotto sabishii desu ne.

Practice Each Sentence

1. Tsuki suu-hyaku-en de Ongaku Kiki-hoodai, Bideo Mi-hoodai no saito ga fueta node,
CD ya DVD no uriage wa oohaba ni genshoo shimashita.

tsuki [amount] de for/at [amount] per month, tsuki moon / month, monthly
suu-hyaku several hundred, hundreds of, -de range marker; amount, degree, period, time, etc.
-hoodai (verb stem +) unlimited doing, you can do as much as you want
ongaku music, kikimasu to listen to, hear, bideo video, mimasu to watch, see, look
saito web site, fueta ta form of fuemasu; increase, -node because, therefore, so
CD (shii-dii) compact disc, DVD (dii-bui-dii) Digital Video Disc, Digital Versatile Disc
uriage sales (amount), oohaba ni greatly, substantially, drastically, dramatically
oohaba large range, big (fall / rise), genshoo [sv] decrease, drop, fall

2. Imaya, Ongaku wa Teigaku-sei no ongaku-saito ni akusesu shite kiitari,
sumaho ni daunroodo shite kiku no ga atarimae ni narimashita.

imaya Now, ongaku music, teigaku-sei flat rate, teigaku fixed amount, -sei system
saito web site, akusesu [sv] access, shite te form of shimasu (used as a conjunction "and" to indicates a means or method)
kiita ta form of kikimasu; listen to, hear, -tari, (-tari,) shimasu do this and that (and so on)
sumaho smartphone, daunroodo [sv] download, kiku to listen to, hear, -no forming a noun phrase; doing, to do, that ...
-no ga atarimae it is natural that, no wonder, not surprising
-no ga atarimae ni narimasu it bocomes natural that, it bocomes common that
narimasu to become, come to

3. "Netto" no ongaku ya bideo ni taishite, juurai no CD ya DVD no koto o "Riaru" tte yobimasu.

netto Internet, ongaku music, bideo video, video tape, camcorder, VCR, -ya A, B, etc., such as
-ni taishite against, compared to, for, to, juurai no conventional, traditional, -no koto about (something)
riaru real, -tte quotation marker; "......", that, yobimasu to call
[A] no koto o [B] tte yobimasu we call A (as) B

4. "Riaru kara Netto e" no ugoki wa ongaku, bideo dakejanaku, hon ni mo hirogatte imasu.

riaru real, netto Internet, [A] kara [B] e from A to B
ugoki movement, trend, change, ongaku music, bideo video, video tape, camcorder, VCR
-dakejanaku not only but also, hon book, -mo also, too
hirogatte te form of hirogarimasu; spread, -te imasu expressing progressive or state

5. Pasokon ya sumaho de yomu hon no koto o "Denshi-shoseki", aruiwa "Denshi-bukku" tte iimasu.

pasokon personal computer, sumaho smartphone, -ya A, B, etc., such as
-de means or method marker; by, with, on, yomu root form of yomimasu; read, hon book
denshi-shoseki e-book, digital book, bukku book, aruiwa or
denshi electron, electronic, e-, shoseki book (formal)
[A] no koto o [B] tte iimasu we call A (as) B, iimasu to say

6. Sore ni taishite, "Riaru" no hon wa "Kami no shoseki", aruiwa "Kami no hon" desu.

-ni taishite against, compared to, for, to, riaru real, hon book
kami paper, shoseki book (formal), aruiwa or

7. Ima, Manga ni wa "Denshi-manga" to "Kami no manga" ga arimasu.

ima present, current, now, manga comic, comic book
denshi electron, electronic, e-, kami paper, arimasu to exist, be at, there is

8. Jisho ni wa "Denshi-jisho" to "Kami no jisho" ga arimasu.

jisho dictionary, denshi electron, electronic, e-, kami paper, arimasu to exist, be at, there is

9. Onrain-shoppu janaku, jissai ni machi ni aru mise wa "Jitsu-tenpo" desu ga,
futsuu no hito wa yoku "Riaru no mise" tte iimasu.

onrain-shoppu online shop, -janaku not A, but B
jissai ni actually, really, machi town, city, aru root form of arimasu; exist, be at, there is, have
mise store, shop, restaurant, jitsu-tenpo / jittenpo real shop, brick and mortar shop, physical shop
tenpo store, shop, restaurant (formal), -desu ga a conjunction meaning "but" or "though"
futsuu no hito ordinary people, futsuu ordinary, normal, common, hito person, people
yoku often, frequently, riaru real, -tte iimasu we say, we call it

10. Nihon-jin ga "Riaru no mise de katta" tte ittara,
sore wa "Onrain-Shoppu janaku, Jitsu-Tenpo de katta" tteiu imi desu.

riaru real, mise store, shop, restaurant, -de place marker; in, at, katta ta form of kaimasu; buy
onrain-shoppu online shop, -janaku not A, but B
jitsu-tenpo / jittenpo real shop, brick and mortar shop, physical shop, tenpo store, shop, restaurant (formal)
[A] tte ittara, [B] tteiu imi If you say [A], it refers to [B], If you say [A], it means [B]
-tte quotation marker; "......", that, itta ta form of iimasu; say, -tara if, when
-tteiu imi desu it means that, -tteiu quotation marker; ".....", that, imi meaning

11. Onrain-shoppu no uriage wa nennen kakudai shite imasu.

onrain-shoppu online shop, uriage sales (amount)
nennen year by year, kakudai [sv] spread, expand, -te imasu expressing progressive or state

12. Hantai ni, Riaru no mise wa tsugitsugi ni kiete imasu.

hantai ni on the contrary, on the other hand, riaru real, mise store, shop, restaurant
tsugi-tsugi ni one after another, tsugi next
kiete te form of kiemasu; disappear, -te imasu expressing progressive or state

13. "Onrain" wa tashika ni benri desu ga, "Riaru" ga kiete iku no wa chotto sabishii desu ne.

onrain-shoppu online shop, tashika ni Yes, certainly, surely, benri [na] convenient, handy, useful
-desu ga a conjunction meaning "but" or "though", riaru real
kiete te form of kiemasu; disappear, -te iku something is happening and it will continue in the future
-no wa sabishii I'm sad that, it is sad that, -no forming a noun phrase; doing, to do, that ...
chotto a little, a few, sabishii cheerless, sad, -desu ne making a tag question; isn't it?, aren't you?, also giving friendly sound

Vocabulary & Pick Up

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

kiki-hoodai, mi-hoodai no saito ga fueta node
plain form + node:expressing a reason or a cause; because, therefore, so

Level 2 Chapter 3

akusesu shite kiitari, daundooro (shitari) shite kiku
verb ta form + -tari, -tari, shimasu:telling some actions; do this and that (and so on)

Level 2 Chapter 7

akusesu shite kiitari, daundooro (shitari) shite kiku
te form -te / -kute / -de:used as a conjunction "and" to indicate a means or method; by, with, on

Level 2 Chapter 6

daundooro shite kiku no ga atarimae / "riaru" ga kiete iku no wa sabishii
-koto, -no:Noun Modifier; doing, to do, that

Level 2 Chapter 14

sumaho de yomu hon / machi ni aru mise
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

atarimae ni narimashita
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

hon ni mo hirogatte imasu / nennen kakudai shite imasu / tsugitsugi ni kiete imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

"riaru" ga kiete iku
verb te form + -te ikimasu:expressing that something is happening and it will continue in the future

Level 3 Chapter 11

"riaru no mise de katta tte ittara
ta form + -tara:if, when

Level 2 Chapter 8

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.