Intermediate Japanese 301 - Life in Japan

Tsuyu - Nihon no Uki

Tsuyu - rainy season in Japan

Lower Intermediate level

Nettai ni wa U-ki to Kan-ki ga arimasu.
U-ki no aida wa mainichi tairyoo no ame ga furimasu.
Hantai ni, Kan-ki no aida wa hotondo ame ga furimasen.

Nihon ni wa U-ki wa arimasu ga, Kan-ki wa arimasen.
Nihon no U-ki o "Tsuyu" to yobimasu.

Nihon no Tsuyu wa Nettai no U-ki to daibu yoosu ga chigaimasu.
Nihon de wa 1-nen-juu ame ga furimasu.

Nihon no Tsuyu wa "U-ki" toiu yori, "Hoka no kisetsu yori, ame no hi ga ooi" to itta kanji desu.

Tsuyu wa minami kara hajimarimasu.
Kantoo-chihoo wa 6-gatsu joojun kara 7-gatsu 20-ka goro made desu.
Nao, Hokkaidoo ni wa Tsuyu ga arimasen.

Tsuyu ga hajimaru koto o "Tsuyu-Iri", Tsuyu ga owaru koto o "Tsuyu-Ake" to iimasu.
Kishoo-choo ni yoruto, Kantoo-chihoo wa 7-ka ni Tsuyu-Iri shita soo desu.

Practice Each Sentence

1. Nettai ni wa U-ki to Kan-ki ga arimasu.

nettai tropical zone, u-ki rainy season, kan-ki dry season
-ni place marker; in, at, on, arimasu there is, to exist, have

2. U-ki no aida wa mainichi tairyoo no ame ga furimasu.

u-ki rainy season, -no aida while, during, period
mainichi every day, tairyoo large quantity, a lot of
ame ga furimasu to rain, ame rain, furimasu to fall (rain, snow)

3. Hantai ni, Kan-ki no aida wa hotondo ame ga furimasen.

hantai ni on the contrary, on the other hand
kan-ki dry season, -no aida while, during, period
hotondo (+ negative) not so (much), almost not, ame ga furimasu to rain

4. Nihon ni wa U-ki wa arimasu ga, Kan-ki wa arimasen.

u-ki rainy season, -ga a conjunction meaning "but"
kan-ki dry season, arimasu there is, to exist, have

5. Nihon no U-ki o "Tsuyu" to yobimasu.

u-ki rainy season, Tsuyu rainy season in Japan
[A] o [B] to yobimasu we call A (as) B, -to quotation marker; ".....", that, as
yobimasu to call

6. Nihon no Tsuyu wa Nettai no U-ki to daibu yoosu ga chigaimasu.

Tsuyu rainy season in Japan, nettai tropical zone, u-ki rainy season
daibu quite, much, very, yoosu state, circumstances, appearance, manner, chigaimasu to be different

The following audio is available to members

7. Nihon de wa 1-nen-juu ame ga furimasu.

Nihon de in Japan, ichi-nen-juu all the year round, all year long
ame ga furimasu to rain

8. Nihon no Tsuyu wa "U-ki" toiu yori, "Hoka no kisetsu yori, ame no hi ga ooi" to itta kanji desu.

Tsuyu rainy season in Japan, u-ki rainy season
[A] toiu yori, [B] [B] rather than [A]
hoka else, other, another, kisetsu season, time
ame no hi rainy day, -ga ooi there are many, has many
[A] wa [B] yori, (something) ga ooi comparative pattern, [A] has many (something) than [B]
-to itta kanji it looks like that, be something like that, kanji feeling, impression

9. Tsuyu wa minami kara hajimarimasu.

Tsuyu rainy season in Japan, minami South, -kara from
hajimarimasu to start, begin

10. Kantoo-chihoo wa 6-gatsu joojun kara 7-gatsu 20-ka goro made desu.

Kantoo-chihoo Kantoo region (Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma), chihoo local, region
roku-gatsu June, joojun the first (ten days) of the month, in early the month
shichi-gatsu / nana-gatsu July, hatsuka 20th. of the month, -goro around (time)
-kara -made from A to B

11. Nao, Hokkaidoo ni wa Tsuyu ga arimasen.

nao further, moreover, Note that, Hokkaidoo Hokkaidoo island
Tsuyu rainy season in Japan, arimasu there is, to exist, have

12. Tsuyu ga hajimaru koto o "Tsuyu-Iri", Tsuyu ga owaru koto o "Tsuyu-Ake" to iimasu.

Tsuyu rainy season in Japan, hajimaru root form of hajimarimasu; start, begin
-koto forming a noun phrase; doing, to do, that..., Tsuyu-Iri [sv] the start of the rainy season, the rainy season starts
owaru root form of owarimasu; end, finish, over, Tsuyu-Ake [sv] the end of the rainy season, the rainy season is over
[A] o [B] to iimasu we call [A] [B], -to quotation marker; ".....", that, as, iimasu to say / call

13. Kishoo-choo ni yoruto, Kantoo-chihoo wa 7-ka ni Tsuyu-Iri shita soo desu.

Kishoo-choo Japan Meteorological Agency, -ni yoruto according to
Kantoo-chihoo Kantoo region (Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma)
7-ka ni on 7th., nanoka 7th. of the month, -ni specific time marker; at, on, in
Tsuyu-Iri [sv] the start of the rainy season, the rainy season starts
-soo desu reported information; I heard, he/they said

Vocabulary

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

"Tsuyu" wa "Uki" toiu yori
[A] toiu yori [B]:[B] rather than [A]

Common Expressions & Sentences patterns File No. 006a

hoka no kisetsu yori, ame no hi ga ooi
-yori, (-no hoo ga):comparison - more than / less than

Level 1 Chapter 13

ame no hi ga ooi
... ga ooi / sukunai:There are many ..., has many ...

Common Expressions & Sentences patterns File No. 069a

Tsuyu ga hajimaru koto / Tsuyu ga owaru koto
-koto, -no:Noun Modifier; doing, to do, that

Level 2 Chapter 14

Tsuyu-Iri shita soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.