Enlarge your Vocabulary

Short Quizzes

For Upper Beginners and Intermediate learners

2018/July/15

shuunyuu

 
 
salary tax income
tax salary net income
net salary gross salary tax
net salary gross salary
 

shuunyuu

kyuuryoo

zeikin

tedori

1

income, earnings

pay, salary, wages

tax

take-home pay, net income, net salary

('shuunyuu.mp3')

('kyuuryoo.mp3')

('zeikin.mp3')

('tedori.mp3')

3

2

3

1

Example sentences

1. Zeikin no gaku wa shuunyuu ni yotte kawarimasu.
Shuunyuu ga ookereba, zeikin wa takai desu.
Shuunyuu ga sukunakereba, zeikin wa yasui desu.

gaku amount of money, -ni yotte kawarimasu differ depending on, vary depending on, change depending on, it depends on
-ni yotte according to, depending on, kawarimasu to change, vary
ookereba ba conditional form of ooi; many, takai high, expensive
sukunakereba ba conditional of sukunai; little, few, not many, not much, yasui inexpensive, low (amount)

2. Watashi no kyuuryoo wa 30-man (Tsuki 30-man-en) desu.

sanjuu-man 300,000, tsuki 30-man-en 300,000 yen a month, tsuki month

In Japan, the salary is normally paid monthly in Yen.
So, people often/usually say just "30-man" instead of "Tsuki 30-man-en".

3. Watashi wa kabu ni tooshi shite imasu.
Desukara, watashi no shuunyuu wa kyuuryoo to kabu no haitoo desu.

kabu stock, shares, tooshi [sv] invest, -te imasu expressing progressive or state
desukara therefore, haitoo stock dividend

4. Ima no kaisha wa, shigoto wa raku da kedo, kyuuryoo wa yasui desu.

ima no current (something), kaisha company
shigoto [sv] work, job, raku [na] easy
da root form of desu, -kedo but
yasui inexpensive, low (amount)

5. A-sha wa chiisai kaisha da kedo, kyuuryoo wa ii desu.

A-sha (ee-sha) Company A, chiisai small, kaisha company
ii good

6. Kyuuryoo kara zeikin ga hikareru kara, tedori wa 26-man gurai desu.

-kara from, hikareru passive root form of hikimasu; subtract, take from, deduct
-kara because, therefore, so, nijuuroku-man 260,000, -gurai / -kurai about, approximately

7. Kyuuryoo wa zei-komi 30-man, tedori 26-man desu.

zei-komi including tax / gross salary

Quizzes

A. Complete the following sentence.

1.
Motto

kyuuryoo

ga ii kaisha ni tenshoku shi-tai desu.
shuunyuu kyuuryoo tedori
2.
Kyuuryoo wa agaranai noni,

zeikin

wa agatta kara,

tedori

wa hetta.
shuunyuu tedori zeikin
3.

Shuunyuu

ga nai hito wa

zeikin

o harawanakutemo ii.
shuunyuu kyuuryoo zeikin
4. (Tenshoku-saito de)
Kyuuryoo wa ...

zei-komi

30-man ...Toiukotowa,

tedori

wa 25, 6-man da.
tedori zeikin zei-komi

motto kyuuryoo ga ii kaisha company which pays better salary (than current salary)
motto more (comparative pattern), ii good, kaisha company
tenshoku [sv] change one's job, move to the other company, shi-tai desu want to do, would like to do
----------------------------------------------
agaranai nai form of agarimasu; go up, rise, -noni despite, in spite of, although
agatta ta form of agarimasu; go up, rise, -kara because, therefore, so
hetta ta form of herimasu; decrease, get less
----------------------------------------------
[A] ga nai hito person who doesn't have [A], nai nai form of arimasu; do not have, hito person, people
harawanai nai form of haraimasu; pay, -nakute mo ii do not have to, not necessary to do
----------------------------------------------
tenshoku-saito career change website, job search website, recruitment website, -de in, at, on
toiukotowa which means, that means, da root form of desu
25, 6-man: nijuu-go-roku-man 250,000 or 260,000

Practice the following words

Audio 1.shuunyuuincome, earnings
Audio 2.kyuuryoopay, salary, wages
Audio 3.zeikintax
Audio 4.tedori

take-home pay, net income, net salary

Audio 5.zei-komiincluding tax / gross salary
Audio 6.gakuamount of money
Audio 7.kawarimasuto change, vary
Audio 8.ooimany, a lot
Audio 9.sukunaia little, a few, not many, not much
Audio 10.takaihigh, expensive
Audio 11.yasuilow (price, wages), inexpensive
Audio 12.kabustock, shares
Audio 13.tooshi[sv] investment
Audio 14.haitoostock dividend
Audio 15.ima nocurrent (something)
Audio 16.kaishacompany
Audio 17.shigoto[sv] work, job
Audio 18.raku[na] easy
Audio 19.chiisaismall, little
Audio 20.hikaremasupassive form of hikimasu
Audio 21.hikimasuto subtract, take from, deduct
Audio 22.mottomore (comparative pattern)
Audio 23.tenshoku

[sv] change one's job, move to the other company

Audio 24.tenshoku-saito

career change website, job search website, recruitment website

Audio 25.agarimasuto go up, rise
Audio 26.herimasuto decrease, get less
Audio 27.haraimasuto pay
Audio 28.toiukotowawhich means, that means

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

shuunyuu ni yotte kawarimasu
-ni yotte chigaimasu / kawarimasu:differ depending on, It depends on

Common Expressions & Sentences patterns File No. 045a

shuunyuu ga ookereba / shuunyuu ga sukunakereba
ba form ; -ba,:ba conditional form; If

Level 2 Chapter 15

kabu ni tooshi shite imasu
verb root/nai form + -yoo ni shite imasu:be trying to keep doing something as habitual activity

Level 3 Chapter 16

kyuuryoo kara zeikin o hikareru kara
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

kyuuryoo kara zeikin o hikareru kara / zeikin wa agatta kara
plain form + kara:expressing a reason or a cause; because, therefore, so

Level 2 Chapter 3

tenshoku shi-tai desu
verb stem + tai:want to do, would like to do

Level 1 Chapter 11

kyuuryoo wa agaranai noni
plain form + -no ni,:despite, in spite of, although

Level 3 Chapter 17

shuunyuu ga nai hito
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

shuunyuu ga nai hito wa zeikin o harawanakute mo ii
-nakute mo ii desu:do not have to, not necessary to do

Level 2 Chapter 16

Kako mono (the past quizzes "things in the past")

2018/July/15shuunyuu, kyuuryoo, zeikin, tedori

2018/June/09ryoori, shokuji, gaishoku, nomimono, chuumon

2018/May/10eiga, eiga-kan, gekijoo, shin-saku, hitto

2018/April/19undoo, taisoo, kooen, sanpo, burabura suru

2018/April/05hikkoshi, unsoo-gaisha, mitsumori, ryookin, nimotsu

2018/March/26kaisha, shigoto, kaigi, okyakusan

2018/March/16shashin, dooga, kyooyuu, kooshin, torimasu

2018/March/04genkin, kaado, haraimasu, tsukaimasu, oroshimasu

2018/February/19chuumon, shoohin, shiharai, haitatsu, sooryoo

2018/February/08ryokoo, kankoochi, omiyage, miyagemonoya

2018/January/31anshoo-bangoo / pasuwaado, suuji, nyuuryoku, wasuremasu, chigaimasu

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.