Enlarge your Vocabulary

Short Quizzes

For Upper Beginners and Intermediate learners

2018/November/03

seikatsu-hi

 
 
food expenses living expenses
pocket money rent
food expenses electricity bill
water bill electricity bill
pocket money eating out
 

seikatsu-hi

yachin

shoku-hi

denki-dai

kozukai

1

living expenses

rent (of a house, room)

food expenses

electricity bill

allowance, pocket money

('seikatsuhi.mp3')

('yachin.mp3')

('shokuhi.mp3')

('denkidai.mp3')

('kozukai.mp3')

2

2

1

2

1

Example sentences

1. Watashi no seikatsu-hi wa Tsuki 20-man-en gurai desu.

seikatsu [sv] life (school life, daily life), living, -hi expense, cost (comes from "hiyoo")
tsuki 20-man-en 200,000 yen per month, man ten thousand
tsuki moon / month, monthly, per month, -gurai / -kurai about, approximately

2. Nihon ni ryuugaku shi-tai-n desu ga, seikatsu-hi wa ikura-gurai kakarimasu ka?

ryuugaku [sv] going abroad to study, -tai (stem +) want to do, would like to do
-n desu ga giving a preliminary information such as a reason or situation
ikura-gurai about how much, ikura how much, -gurai / -kurai about, approximately
kakarimasu to cost, be charged

3. Yachin wa Tsuki 8-man-en.
Seikatsu-hi no hanbun wa yachin desu.

tsuki 8-man-en 80,000 yen per month, hanbun half

4. Toshin ni sumi-tai kedo, toshin wa yachin ga takai desu.

toshin downtown area of a capital, sumimasu to live
-tai (stem +) want to do, would like to do, -kedo but, takai high, expensive

5. Watashi wa gaishoku ga ooi kara, shoku-hi ni okane ga kakarimasu.

gaishoku [sv] eat out, -ga ooi there are many, has many, -kara because, therefore, so
-ni for, to, okane money, kakarimasu to cost, be charged
okane ga kakarimasu to cost a lot

okane ga kakarimasu literally means "to cost money" or "need money".
But, this phrase is normally used to express "to cost a lot" or "need a lot of money".

6. Shoku-hi o herasu tame ni, maiasa o-bentoo o tsukutte, kaisha ni motte ikimasu.

herasu root form of herashimasu; reduce, cut down, decrease, -tame ni for, in order to do
maiasa every morning, o-bentoo bag lunch, boxed lunch, tsukutte te form of tsukurimasu; make, cook
kaisha company, office, motte ikimasu to take something to, bring to, carry with

7. Denki-dai, gasu-dai, suidoo-dai wa Tsuki 1-man 5-sen-en gurai desu.

denki electricity, power, gasu gas, suidoo city water, -dai fare, fee, charge, bill
tsuki 1-man 5-sen-en 15,000 yen per month, -gurai / -kurai about, approximately

8. Natsu wa eakon o tsukau kara, denki-dai ga takusan kakarimasu.

natsu summer, eakon air conditioner
tsukau root form of tsukaimasu; use, -kara because, therefore, so
takusan many, a lot of , kakarimasu to cost, be charged

9. Watashi wa uchi de amari ryoori o shimasen.
Dakara, gasu-dai wa hotondo kakarimasen.

uchi de at home, amari (+ negative) not very, not much, not often
ryoori [sv] food, dish, cuisine / cooking, dakara so, therefore, because
gasu-dai gas bill, hotondo (+ negative) not so (much), almost not, kakarimasu to cost, be charged

10. Aru choosa ni yoruto, Sarariiman no kozukai wa Tsuki heikin 37,000-en da soo desu.

aru a certain, a (something), choosa [sv] investigation, research, survey, -ni yoruto according to
sarariiman salary worker, office worker (Wasei-Eigo "Japanese-made English" literally means "salary man")
tsuki heikin average of a month, heikin average, san-man nana-sen-en 37,000 yen
da root form of desu, -soo desu reported information; I heard, he/they said

11. Kongetsu wa nomi-kai ga 3-kai mo atta.
Kongetsu wa kozukai ga tarinai.

kongetsu this month, nomi-kai social drinking, drinking session, drinking party, get-together
nomimasu to drink, -kai (-会) party, meeting, gathering
3-kai three times, -kai (-回) counter for times, -mo (number +) emphasizing the number
atta ta form of arimasu; there is, have, tarinai nai form of tarimasu; be not enough, be lacking

12. Musuko wa obaachan ni o-kozukai o moraimashita.

musuko (my) son, obaachan old lady / grandmother
o- a prefix, making a polite word, moraimasu to receive, get, be given

Quizzes

A. Complete the following dialogues.

1. A :
Nihon de

seikatsu-hi

wa tsuki ikura-gurai kakarimasu ka?
B :
Soo desu ne...,

Yachin

no hoka ni 10-man-en gurai deshoo.
yachin denki-dai seikatsu-hi

soo desu ne... Well..., Let me see, -no hoka ni besides, in addition to, -deshoo should be, must be

2. A :

Shoku-hi

wa ikura-gurai kakarimasu ka?
B : Hito ni yotte chigaimasu ga ...,
Maiban

gaishoku

shitara, kekkoo kakarimasu.
gaishoku shoku-hi

hito ni yotte chigaimasu it depends on the person, hito person, people, chigaimasu to be wrong / be different
-ni yotte chigaimasu be different depending on, differ depending on, it depends on, -ga a conjunction meaning "but"
maiban every night, gaishoku [sv] eat out, -tara if, when, kekkoo quite, pretty, very

Practice the following words

Audio 1.seikatsu-hicost of living, living expenses
Audio 2.shoku-hifood expenses
Audio 3.yachinrent (of a house, room)
Audio 4.denki-daielectricity bill, electric charge
Audio 5.denkielectricity, power, light
Audio 6.gasu-daigas bill
Audio 7.gasugas
Audio 8.suidoo-daiwater bill
Audio 9.suidoocity water
Audio 10.kakarimasu / kakaruto cost, take time
Audio 11.okanemoney
Audio 12.ikura-guraiabout how much
Audio 13.ikurahow much
Audio 14.tsukimoon / month, monthly, per month
Audio 15.ryuugaku[sv] going abroad to study
Audio 16.hanbunhalf
Audio 17.toshindowntown area of a capital
Audio 18.sumimasu / sumuto live
Audio 19.herashimasu / herasu

to reduce, cut down, decrease

Audio 20.maiasaevery morning
Audio 21.o-bentoobag lunch, boxed lunch
Audio 22.tsukurimasu / tsukuruto make, cook
Audio 23.kaishacompany, office
Audio 24.motte ikimasu / motte iku

to take something to, bring to, carry with

Audio 25.natsusummer
Audio 26.eakonair conditioner
Audio 27.tsukaimasu / tsukauto use
Audio 28.takusanmany, a lot of
Audio 29.uchihouse, home
Audio 30.ryoori[sv] cooking, food, dish, cuisine
Audio 31.dakaraso, therefore, because
Audio 32.hotondo(+ negative) not so (much), almost not
Audio 33.choosa[sv] investigation, research, survey
Audio 34.sarariimansalary worker, office worker
Audio 35.kozukaiallowance, pocket money
Audio 36.heikinaverage
Audio 37.kongetsuthis month
Audio 38.nomi-kai

social drinking, drinking session,
drinking party, get-together

Audio 39.nomimasu / nomuto drink
Audio 40.tarimasu / tariru

to be enough, be sufficient

Audio 41.musukoson
Audio 42.obaachanold lady / grandmother
Audio 43.moraimasu / morau

to receive, get, be given

Audio 44.-no hoka nibesides, in addition to
Audio 45.hito ni yotte chigaimasu

it depends on the person

Audio 46.hitoperson, people
Audio 47.chigaimasu / chigauto be different / to be wrong
Audio 48.maibanevery night
Audio 49.kekkooquite, pretty, very

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

Nihon ni ryuugaku shi-tai-n desu ga / toshin ni sumi-tai kedo
verb stem + tai:want to do, would like to do

Level 1 Chapter 11

-n desu
plain form + -n desu:Emotional emphasis

Level 2 Chapter 12

gaishoku ga ooi kara / natsu wa eakon o tsukau kara
plain form + kara:expressing a reason or a cause; because, therefore, so

Level 2 Chapter 3

shoku-hi o herasu tame ni
-tame ni:expressing a purpose; for, in order to do, so that

Level 3 Chapter 10

maiasa o-bentoo o tsukutte
te form -te / -kute / -de:used as a conjunction "and"

Level 2 Chapter 6

10-man-en gurai deshoo
plain form + deshoo:must be, should be, will be

Level 3 Chapter 1

maiban gaishoku shitara
ta form + -tara:if, when

Level 2 Chapter 8

Kako mono (the past quizzes "things in the past")

2018/November/03seikatsu-hi, yachin, shoku-hi, denki-dai, kozukai

2018/October/13tochi, hirosa, jimen, chika, riku

2018/September/24heya, daidokoro, mado, kabe, kagu

2018/September/08hiyoo, keisan, gookei, dentaku, zenbu de

2018/August/15shiken, mondai, kotae, 100-ten

2018/July/15shuunyuu, kyuuryoo, zeikin, tedori

2018/June/09ryoori, shokuji, gaishoku, nomimono, chuumon

2018/May/10eiga, eiga-kan, gekijoo, shin-saku, hitto

2018/April/19undoo, taisoo, kooen, sanpo, burabura suru

2018/April/05hikkoshi, unsoo-gaisha, mitsumori, ryookin, nimotsu

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.